הבישי

?הבישי יהמ
תאז דבלמ .םינבר תרשכה אוה ירקיעה ודיקפתש ,ינרותה ךוניחב הובג יכוניח דסומ והז הבישי
"דומלתה" וניה םש ידיחיה דומילה עוצקמ רשאכ המשל הרות דומיל םוקמכ הבישיה תשמשמ
עיפשמהו עירכמה זכרמל הכפה איהו הבישיב םידומילל ועיגה רתויב םירשכומה קר .ויתוחולשו
םעה לש ויגיהנמ ,ינחור זכרמ קר התייה אל הבישיה .תיתוברתו תינחור הניחבמ לארשי םע לע
ילודג לכ .תובישיה ילתכ ןיב וחמצ ינוליחה םרזה תווהתהו השדחה תעה תישארל דע ידוהיה
דומילה .םמצע לשמ תובישיב וקיזחה תונבר תודמעל ועיגהשמו תובישי ידימלת ויה םינברה
"םידודנ"ל םידע ונא ךכו הבישיה התייה היוצמ הבש הליהק התוא ינבל קר לבגומ היה אל הבישיב
זכרמכ התובישחו הבישי התוא לש הדמעמ יפ לע תאז לכ ,םוקמל םוקממ תובישיה ידימלת לש
.הרות דומילל

תובישיה יגוס
:תובישי יגוס ינש םימייק ויה רבעב
ךרוצל רשאכ ,ןשארב ודמעש םינברה ידי לע וקזחוהו ודסונש תובישי - תויטרפ תובישי .1
תטישו להונ תא .הליהקה ירישע תומורתב וא הקדצ תופוקב דסיימה ברה רזענ ןתמקה
רפסמו וזכש הבישי לש הדובכ .הבישיה תא להינש ברה הז הרקמב עבק םידומילה
.הב םידומילה תמר לש רישי אצוי לעופ היה הידימלת
.הליהקה בר היה הב דמלמה ברהו הליהקה ידי לע המקוהש הבישי - הליהקה תבישי .2
הדמעמ .ןלצא ודמליש םירוחבה לעו םינייטצמ תובישי ישאר לע ןהיניב ורחתה תוליהקה
.הליהקה לש הדמעמ לע םג עיפשה הבישיה לש

...הרות אצת םהמ יכ םיינע ינבב ורהזיה
רשפאש תילאוטקלטניא תיליע לע ססובמה דסומ הז היה .יתרבח םודיקל ףונמכ השמיש הבישיה
ןמ רתוי הבושח התייה םידומילב החלצה .וירושיכל םאתהב חתפתהלו דומלל ידוהי רענ לכל
דמעמה ילעבמ ךודיש תועצהל הכז הבישיב "יוליע"ל בשחנש ימו יתחפשמה סוחייה וא ,ןוממה
רתוי הובג דמעמל עיגהל ינע רענל רוזעל הלכי םידומילב החלצהה .הליהקב הובגה ילכלכה
.םוקמו םוקמ לכב בר דובכל םיכוז ויה הבישיה ידימלתו הליהקב

אטילו ןילופ תובישי
הפוריא לש הברעממ תידוהי הריגה תובקעב אטילו ןילופ תובישי לש בהזה רות לחה 15 - ה האמב
תא ומיקה םהינש .קלופ בקעיו אנכש םולש םינברה םג ויה םירגהמה ןיב .החרזמל
תובישיה .ןילבול ימכח תבישיו (בוקארק) אקארק תבישי :ןילופב תובושחה תונושארה תובישיה
.תואטיסרבינואל ומכ תויוכז ןהל קינעה 2 - ה טנומגיז ךלמהו ,הרותה ידמול ברקב תומסרופמ ויה
ןילופ ידוהי ברקב םיירוביצה םייחה זכרמב הרותה דומלת דמעוה םהיתובישיו הלא םישיא תוכזב
.אטילו


השדחה ןילבול ימכח תבישי
לובוס רפע :םליצ

.ריכבה ינרותה זכרמל אטיל הכפה ותארשהבו הנליומ א"רגה לש ותומד הטלב 18 - ה האמב
םויה תומייק ('זבינופו רימ) ןהמ םייתש 'זבינופו זלט ,רימ :ןה אטילב ויהש תומסרופמ תובישי
םימרזה תוטשפתה לומ ןגמ תומוח ביצהל הילעש ,תידרחה תודהיל ררבתה 20 - ה האמב .לארשיב
ךכו הבישיה תרגסמב ןגרואמה ךוניחה תומדב אצמנ ןורתפה .םידוהיה ברקב םישדחה םיינויערה
רוטקסה ינבמ םיברו רתוי יממע דומיל םוקמל םידימלתה יבוט לש דומיל םוקממ הז דסומ ךפה
לשו תובישיה לש םרפסמ דחא דצמ הלע ךכ .תובישיב דומלל םהינב תא וחלש יסכודותרואה
דסומ לש תימדקאה ותמר תדיריב הכורכ התייה וז תירפסמ הילע ינש דצמ ךא ,םידימלתה
.הבישיה


    
ץינזיו תבישימ םינויצ ףד                                                                            ץינזיוב הבישיה

ברוי 'פשמ תובידאב תונומתה 2
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©