א"קי תרבח

,Jewish Colonization Association - J.C.A תילגנאה הפשב הנוכמה "םידוהיה תובשייתה תרבח" - א"קי
םידוהי לש םתריגה תא םדקלו עייסל" תנמ לע שריה סירומ ןוראבה ידי לע 1891 תנשב ןודנולב הדסונ
וא/ו תוימשיטנא תופקתהל םינותנ תויהל םייושע םה ןהב תוצראמ דחוימב) היסאו הפוריא יקלח לכמ
,תובשומ תמקה ללכ הלא םירגהמ לש שדחמ םבושיי ךילהת .םלועב םירחא םיקלחל (םורגופמ לובסל
התייה וז ."םלועב תורחא תוצראבו המורדו הקירמא ןופצ לש םינוש םיקלחב תואלקח לע תוססובמה
זכרתהל שריה ןורבה טילחה םיילכלכה םיבאשמה טועימ בקע םלוא ,א"קי תרבח לש הנושארה התרטמ
.הניטנגראב תובשייתהה לעפמב קרו ךא

הרבחה יישק
,םידוהיה תובשייתהל ןברדמ םרוג היה אלש םושמ ,םיישקב לקתנ הניטנגראב תובשייתהה לעפמ
ןיב קתנ היה ףסונב .םהל םירז םירוזאב ,תיאלקח הדובעב ןויסינ ירסח םינוריע ויה םקלחש
האיבה היסור ידוהי תוקוצמ .ףסונ דעס דסומל א"קי תרבח הכפה ךכו הרבחה ילהנמ ןיבל םיבשייתמה
:ןוגכ םיפסונ םימוחתל ןוגראה תולועפ תא וביחרה א"קי ילהנמש ךכל
.ליזרבבו הדנקב ,תירבה תוצראב םידוהי םיבשייתמל עויס .1
.תירבה תוצראל הרבחה ןובשח לע םתעסהו היסורמ םיידוהי םירגהמ ןומימ .2
.םינוש תומוקמב םידוהיל יארשא ןתמו יעוצקמ ךוניח .3
לש הביצקתל המיאתה אלו ,הרבחה דסיימ ,שריה ןורבה לש ותרטמל דוגינב הדמע וז תבחרומ תוליעפ
.הפאש איה םהילא םיגשיהל עיגהל הרבחה החילצה אל ךכמ האצותכ .הרבחה

ןויצ יבבוחו א"קי
תא לספ אל שריה .לארשי ץראב תוליעפל שריה ןורבה תא ךושמל ,החלצה אלב וסינ ןויצ - יבבוח םג
.המצע תא החיכוה אל היסור תודהי תקוצמ ןורתפל א"קי לש הכרדש הרכהל עיגהש תורמל ,םהיתועצה
םושמ ,תידוהי תובשייתהל םימיאתמה םיאנת ןיא לארשי ץראב יכ שריה ןורבה רבס ,תאז םע דחי
שריה ןורבה לש ותומ םע .ןיוע וז תובשייתהל ינאמ'תועה ןוטלשה לש וסחיו היירופ קיפסמ אל המדאהש
לע תוכמתנה תוצראה תרגסמב לולכל טלחוהו לארשי ץרא יפלכ א"קי תוינידמב יוניש לח 1896 תנשב
ונהנ וז הרזעמ .לארשי ץראב תוקקזנ תובשומל תואוולה ןתמ ללכ הז עויס .לארשי ץרא תא םג הדי
.הרדחו ,הנויצ-סנ ,ןדריה-רמשמ :תובשומה 1899 - 1896 םינשב

דלישטור ןורבהו א"קי
ולעפמ תא התוסח תחת לבקתש שקיבו ,א"קי תלהנהל ימשר בתכמב דלישטור ןורבה הנפ 1899 תנשב
עגונב םימכסה וכרענ םידדצה ןיב .תובשומה לוהינל המיאתמה הרבח הב האור אוה םושמ לארשי ץראב
הדובעה יכרד ומכוסו לארשי ץראב תובשומב התכימת רובעב א"קיל דלישטור ןורבה ריבעיש םיפסכל
ןורבה דומעי השארבש Commission Palestinian תילארשיצרא הדעו םוקת יכ עבקנ .תופתושמה
.1900 תנשמ לחה לעופל ואצי וללה םימכסהה ,דלישטור

א"קיפ תמקה דעו 1900 תנשמ ץראב התוליעפו א"קי
:א"קיל תופופכ ויהש תויושר יתש ליבקמב ץראב ולעפ 1924 תנשב ,א"קיפ לש התמקה דעו 1900 תנשמ
.תילארשיצראה הדעוה .1
ןכל םדוק וללכנ אלש םימרוג לש ץראב תובשייתהה תוליעפב ךומתל ךישמהש יאמצע ףוגכ א"קי .2
.ץראב דלישטור ןורבה לש ותוליעפ תרגסמב
,היולת יתלב הרבחל תילארשיצראה הדעוה תא ךופהל א"קיל דלישטור ןורבה עיצה 1920 רבוטקואב
לע הלבקתה העצהה .לארשי ץרא לש יתיישעתהו יאלקחה החותיפל תוירחאה אולמ תא המצע לע חקיתש
The Palestine Jewish Colonization Association - א"קיפ לש התמקהל תונכהב לחוהו ,א"קי תצעומ ידי
לעפמ תא 1924 תנשב התמקהמ לחה הלהינ איה .םידוהיה תובשייתהל תילארשיצראה הרבחה ,תירבעבו
.ץראב תינויצה תובשייתהה

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©