ןילבול ימכח תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר

(1887) ז"מרת תנשב דלונ אוה .ןילבול לש הברו ןילבול ימכח תבישי שאר היה אריפש ריאמ יבר
.*ץירוקמ סחנפ יברל ישימח רוד היהו ןילופבש ןילבולב (1934) ד"צרת תנשב רטפנו הינמורבש ץאשב
םיבושחה םיגיהנמה דחא ,ןוילע דסחב םאונו הרותה תועוצקמ לכב יקב היה אריפש ריאמ יבר
םוחתב וקוסיעל ףסונב .הינשה םלועה תמחלמ ינפלש הפוקתב ןילופ ידוהי ברקב יתדה םרזה לש
אוה ."הרותה ילודג תצעומ" לש דובכ ריכזמ שמישו "לארשי תדוגא"ב ליעפ היה תונברהו דומילה
הבישיכ השדחה ןילבול ימכח תבישי תא םיקהו (1924 ,ג"פרת) "ימויה ףדה" חול תא םזי
יטילופה רושימב ליעפ היה ,ןכ ומכ .(1925 ,ה"פרת תנשב החנוה הניפה ןבא) ןילופב תיזכרמה
. "לארשי תדוגא" תגלפמ םעטמ ינלופה (םירחבנה תיב) םייסל ריצכ רחבנ (1922) ב"פרת תנשבו יללכה
רוא" ,"תובושתו תולאש" ,"תעד ירמא" :ןוגכ םירפס רביח םג אריפש ריאמ יבר
."ריאמה

וייחב ךרד ינויצ
תונברה תרשמ תא .הארוהל ךמסוה 15 ןב ותויהב רבכו "ץאשמ יוליעה" ,יוניכה וב קבד וירוענב
,רתוי רחואמ .הבישי ריעב דסיי ףאו דבלב 23 ןב ותויהב הינילג הרייעב אלימ ולש הנושארה
דסייש הבישיה תא הילא ריבעהו היצילגבש קונאס לש הברל הנומ 24 ןב ותויהב ,1920 תנשב
תבישי לש שדחמ התמקהל לעפ הבו ןילבול ריעה לש הברל הנומ (1924) ה"פרת תנשמ .הינילגב
.תמסרופמה ןילבול ימכח


השדחה ןילבול ימכח תבישי
לובוס רפע :םליצ

אישנ היה רתוי רחואמו הלש ךוניחה תדעו ר"ויל הנומו "לארשי תדוגא"ל ףרטצה 1914 תנשב
םיכרד שפיח אוהו ןילופ ידוהי ברקב תוינוליחה רבשמ לחה וימיב .ןילופב "לארשי תדוגא"
ךכ םשל .רעונה ינב ברקב דומילה תא לידגהל ףאש דחוימבו הרותל לארשי תיב ינומה תכישמל
םהילע םילבקמ םלועב םידרחה םידוהיה לכ" :ועמשמש "ימויה ףדה" דומיל ןויער תא הלעה
."תוכרב תכסמב ד"פרת לש הנש שארב ליחתהלו ס"שב םיוסמ דחא ףד םוי לכב דומלל
הבישי תמקה ,ויניעב הבושחה המישמל רסמתהל לכויש ידכב ינלופה םייסהמ שרפ 1924 תנשב
לכ תא הקפיסש ךכב היה הדוחייו 1930 תנשב ךנחנ הבישיה ןיינב .ןילופב הרות דומילל תיזכרמ
ויה הלבקה יאנת .םידימלת 400 - כ סלכאש תומוק 5 ןב ראופמ ןיינב הז היה .דימלתה יכרצ
.םידיסח ויה הבישיה ידימלת בור .ןילופב תוטלובה ןמ תחאל הכפה הבישיהו רתויב םירימחמ
הגיגח הכרענ תאז דובכלו ס"שה ידומיל לש ןושארה רוזחמה םייתסה (1931 א"צרת) טבשב ו"טב
העלקנ הבישיה .היפתתשמ ןיב תויהל הכז אריפש ריאמ יברו ןילבול ימכח תבישיב תראופמ
ףלא םייתאמ לש ךסב ולש חוטיבה ימד תא הל שירוה המויקל גאדש אריפש ריאמ יברו תובוחל
.םיבוהז
"תעד" רתאמ חוקל רושיקה *
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©