ןילופב תודיסחה יססבממ - קסנא'זילמ ךלמילא יבר

םירישע רפכ ידוהי ויה וירוה .ןילופבש ןיטקיטל ךומס ןטק רפכב 1717 תנשב דלונ ךלמילא יבר
הרות דומילל םהירוענב דוע ורסמתה ,היסוז יבר ויחאו ךלמילא יבר :םהמ םיינש .םינב 7 םהלו
,ןילופ יבחרב ודדנ םהינש .(שטירזמ) 'ץירזממ רב בוד יבר ,"דיגמ"ה לש ורצחל וברקתהו
ינב תובל רהטלו םלועב הבושת ילעב תושעל ,ןוועמ םיבר בישהל" :םידיסחה ירבדל ,םתרטמשכ
וכרענ הב ,בלסוראיל הכומסה) קסנא'זיל הרייעב ךלמילא יבר בשייתה דיגמה תומ רחאל ."לארשי
ךפה אוה .1787 תנשב ותומ םוי דע בשי וז הרייעב .(היצילגבש תוצרא עברא דעו לש םיסוניכ רבעב
ויפמ עומשל ידכ םיפלא ורהנ הילא הבישי הב חתפו ןילופבו היצילגב תודיסחה זכרמל הרייעה תא
לשב םג אלא ,ותוקידצ ללגב קר אל םסרופמ היה ךלמילא יבר ןכש ויתודיממ דומללו הרות
.ויתודימ

ולעופו ותרות ירקיע
"ךלמילא םעונ" ורפסו תיקידצה-תישעמה תודיסחה לש םיירקיעה םיססבמהמ היה ךלמילא יבר
םיהולא ןיב ךוותמ ויניעב היה קידצה .תודיסחה לש דוסיה ירפסמ אוה (1788 - ח"מקת ,בובל)
יכ ,לכה תושעל לוכי אוה וישעמבו ויתוליפתב זאו קידצכ דלוויהל ךירצ םדא ותרות יפל .םדאל
םירמואה שי םלוא ,החמש אוה תודיסחה לש הרקיע .ותדיל ינפל דוע םיהולאה ידי לע רחבנ אוה
היה ךלמילא וניבר" :תוחצחצ רשע רפסב וידימלתמ דחא בתכש יפכ ,ףוגיסה תטישל הטונ היה יכ
ןהל היה אלו ,םירוסייה יפוגיסמ ופוג שחכש דע ...תונליאה ןיבש תוצקועה םילמנה ןיב בשייל וכרד
ידכ םיקסופ דוע ומיע ןיאש לע רעטצהו םיפוגיסה תטישל דגנתה יכ םירמואה םנשיו ."...ץוקעל המ
תויטנה יתשש הארנכ .םעפל םעפמ םידוהי םמצע לע םירזוג ויהש תינעתה גהנמ תא לטבל ולכויש
.םידיסחה לש תובהלתה ינש דצמו םילבוקמה לש םירוסייה ךרד דחא דצמ ,וידחי וברקב וצצורתה
.ףוגיסה תא רסא וידיסח לע ,םוקמ לכמ
,תואירב ,םייח :םיירמוחה םדאה יכרצ לכ" :הכלה ןיעמ עבק "ךלמילא םעונ" בושחה ורפסב
דיסחה לש הלאשמה םויקל יאנתה לבא ,"ותליפתו קידצה תועצמאב םדאל םינתינ ,םינבו הסנרפ
אל דיסחה םא .םדאה ינב לרוג לע לועפל וחוכבו ולש קידצב המלש הנומא דיסחה ןימאיש :אוה
קודהה רשקה עבקנ ךכ .קידצה ינפב עיבהש השקבה וא הלאשמה םשגתת אל המלש הנומאב ןימאי
ותנומא תונטקב איה היעבה קידצה תחטבה םיוקת אל םא יכ עבוקו קידצל דיסחה ןיבש בייחמהו
.דיסחה לש
תא ןקתל" ואוביש םיריעצ וכשמו תוליהקה ברקב רובעל וגהנש םיחילש ויה ךלמילא יברל
. ןילבולמ הזוחה היה וידימלת ןיב .קסנא'זילמ קידצה לצא "םתמשנ

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©