בוקארקמ א"מרה - שילרסיא השמ יבר


תרעושמ איה ךא העודי הניא תקיודמה ותדלוה תנש ,בוקארקב דלונ שלרסיא לארשי יבר ןב השמ
.1530 - 1525 םינשל
:שילרסיא םשה שורפ יבגל תורבס יתש ןנשי
.לארשי רמולכ לרסיא יבר לש ונב .1
.שלרסיאל ורצקתנש שרזאל לרסיא :יוניכ תומש ינש רוביח .2

דחא היהו בוקארק תליהקב רתויב םיבושחה םישנאה דחא היה שילרסיא השמ יבר לש ויבא
אלל הנליווב רוחסל 1551 תנשב ןילופ ךלמ ול ריתה ,באה לש םרה ודמעמ תוכזב .הליהקה יסנרפמ
.ריעה ידיקפ דצמ העינמ
אנכש םולש יבר לש ותבישיל ויבא וחלש לדגשמ ,ויבא תיבב וכוניח תא השמ יבר לביק ותוריעצב
אוה .אנכש םולש יבר לש ותיב ,הדלוג תא השיאל אשנ ףאו 1549 תנש דע דמל םש ןילבולב
הרותב ותלודג .ןידה תיב באכ הב ןהיכ 1553 תנשמו ןידה תיב רבחל הנמתנ םש בוקארקל רזח
.ןילופ תולובגל ץוחמ םג ,םסרפתנ אוהש ךכל האיבה

וידימלתו א"מרה לש ותבישי
ימכח ןיב תקולחמ" ןיא ותטישל .הנש םירשעכ ךשמב דמלל הכז הב הבישי בוקארקב חתפ א"מרה
,הימונורטסאה רחא םג ךשמנו הירוטסיהב דואמ ןיינעתה אוה ."היפוסוליפה ימכח ןיבו הלבקה
םהיניב םיברה וידימלתב םג עימטה וז ותרות תא .םינושה תודהיה תועוצקמב ותואיקב דבלמ תאז
תרוסמ תא וכישמהו ןילופ ידוהי לש םיינחורה םייחה לע ועיפשהש לארשי ילודגמ המכ אוצמל ןתינ
לעב זנאג דוד יבר תא תונמל ןתינ וידימלתבש םיטלובה ןיב .זנכשאבו אטילב ,ןילופב הרותה דומיל
עברא דעו ימכח ילודגמ ,םישובלה לעב ,הפי יכדרמ יבר תאו "דוד חמצ" עודיה הירוטסיהה רפס
.תוצרא

ולש הרותה רפסו א"מרה לש תסנכה תיב
היהו א"מרה לש הבישיל הינסכא םג שמישש ,ןבאמ תסנכ תיב א"מרה לש ויבא םיקה 1557 תנשב
הנבנש תסנכ תיב לש ןיינב זא דע םייק היה ידוהיה עבורב .א"מרה לש תסנכה תיבכ זאמ עודי
יוניכב הליהקה תודועתו םיכמסמה לכב א"מרה לש תסנכה תיב ארקנ ןכלו ,וינפל הנש םייתאמכ
תיבב .א"מרה לש ומאו ויבא רכזל ןורכיז תבותכ הילעו ןבא תלבט העבקנ ימורדה לתוכב ."שדחה"
םיזגראה דחאב .םיזגראו םירפס תונורא ךותב תורצואהו תוקיתעה ורמתשנ תסנכה תיב לש ןוציחה
ויהו בוקארק תליהק דצמ דחוימ דובכל הכזש רפס ,ודי בתכב א"מרה בתכש הרות רפס חנומ היה
.םויה דע אצמנ אלו רפסה דבא בוקארקל םיצאנה תסינכ םע 1940 תנשב .רופיכ םויב וב םיארוק
.םירוגמ תיבל ךפהו תסנכה תיב ללוח היינשה םלועה תמחלמב

ותרובק תבצמו ותריטפ
רטפנ ,םירפס ג"ל רביח ,םינש ג"ל יח א"מרהש תרפסמ תיממע תרוסמ .רמועב ג"לב רטפנ א"מרה
םייתשו םיעברא ןב רטפנ א"מרה ,לבא .ותטימ ינפל םידיפסמה ורפס תובוט תודימ ג"לו רמועב ג"לב
רודה לודג" :הנוכ זאמו ולש תסנכה תיב די לעש תורבקה תיבב ויבא דיל רבקנ אוה .(1572) הנש
."םהה תולילגה לכב ותומכ חינה אלש
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©