ןיד תיב בא ,ןיד תיב

לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש" :בותככ ןיד תיב ריעו ריע לכב תונמל הרותה ןמ איה הווצמ
.('חי ,זט םירבד) "ךירעש
םינייד השולש הנמש ןיד תיב היה תידוהי ריע לכב .ינש תיב ימימ לחה ונל עודי ,ןיד תיב גשומה
ינידב קוסעל השרוה אוהו םינייד 23 תושארב ןיד תיב היה האבה האכרעה .ןוממ ינידב קסעו
םירבח 71 ובו םילשוריב לודגה ןידה תיב דמע הז ןיד תיב לעמ .(הנטק ןירדהנס םג ארקנ) תושפנ
תונקת תעיבקל יארחא היה טפשמה םוחתב ויקוסיעל רבעמ ,הז ןיד תיב .(הלודג ןירדהנס ארקנ)
ינש תיב ןברוח רחאל .('וכו םילודג םינהוכ ,םיכלמ יונימ) םייתכלממ םיניינעב קסעו תוכלהו
ןיד יתב .דבלב םיימוקמה ןידה יתב םנכ לע ורתונ םימילו לודגה ןידה תיב לש ויתויוכמס ומצמוצ
3 הנמש הזכש ןיד תיב לכ שארב .לארשי תוצופת לכבו תורודה ךרוא לכל םימייק ויה הלא
הימונוטואה תא קזיח אוה ךא ,תומצמוצמ םנמא ויה ןידה תיב תויוכמס .ןיד תיב בא דמע םינייד
הנפ תאז לכבש ימ .םייוגה תואכרע ינפב אלו וינפב טפשיהל ופידעה םידוהיו הלוגב תידוהיה
םש ללחמ"ל בשחנ ידוהיה ןידה תיב ינפב טפשנ אלו םירכונה לש טפשמה יתב ינפב טפשיהל
."םיימש
תוליהקה לש הנבמה לע ןידה יתב תוכמס הססבתה ,יתכלהה דוסיה לע ףסונב אטילבו ןילופב
ןידה יתב ובכרוה תוצראה עברא דעו לש ותוליעפ תפוקתב ,16 - ה האמב .אטילו ןילופ ירעב
לכב ןודל םיכמסומ ויהש "םייתחת" םינייד .םתוכמסל םאתהב וגרודש ,םינייד יגוס העשתמ
הרשעמ" םיכוסכסב ונדש "םיינשמ" םינייד ."ללכב דעו םיבוהז הרשע דע הטורפ הוושמ" ךוסכס
האמ לעמ ךוסכס לכב ןודל םיכמסומ ויהש "םיישילש" םינייד ."םיבוהז האמ דעו םיבוהז
.ןידה תיב בא דמע ןידה תיב שארב .םיבוהז


ןיד תיב בא

שאר לש ורדעיהב ,ןירדהנסה אישנל הנשמה היה ןידה תיב בא .ינש תיב ימיב גשומה לש ורוקמ
תאו ןירדהנסה לטוב ינש תיב ןברוח רחאל .ומוקמ תא אלממ ןידה תיב בא היה ןירדהנסה
.הבישיה שארל הנשמה ,ןידה תיב בא היה זאמ .הבישיה הפילחה ודיקפת
.ןידה תיב באכ ,הלש ירקיעה הבישיה שארו ינחורה הגיהנמו ריעה לש ישארה הבר ןהיכ ןילופב
עברא דעו תפוקתב .ותריחב תא שדחל היה ןתינו םינש שולשל ללכ ךרדב רחבנ ןידה תיב בא
עובקל יאשר היה אוה .הנידמ ד"באר היה ויוניכו ולוכ לילגה לש ןיד תיב באל בשחנ תוצראה
קוספל ,םידעומו תבש לוליחב םירושקה םיאשונ לע חקפל ,תוליהקה ישאר םע דחי תונקת
.הליהקל הליהק ןיבש םיכוסכסבו ללכל םיעגונה םייחרזאו םייתד םיניינעב

תגהנה דמעמ תדירי םעו 19 - 18 - ה תואמב ,ןילופב תוצראה עברא דעו דמעמ תדירי םע
וכז ןהבש תונידמה לכב .ןידה תיב בא לש ודמעמ דרי ומיעו ןידה תיב לש ודמעמ דרי ,הליהקה
.דבלב םייתד םיאשונל ןידה תיב לש ודמעמ םצמטצה היצפיצנמאל םידוהיה
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©