"תוצרא עברא דעו"

"תוצראה" תולובג ומכ בורל ויה םהיתולובגש םיסמ ירוזאל תקלוחמ התייה ןילופב
:ןילופ לש תוירוטסיהה
.הנזופ ריעה הזכרמ - לודג ןילופ .1
.ןילבולו בוקארק - ןטק ןילופ .2
.בובל - הילודופו המודאה היסור .3
.ץינמרקו רימדול - ןילהוו .4
.הנדורגו קסירב - אטיל .5
.הנליו .6

תוצראה רפסמ פ"ע ומש הניש אוהו "תוצרא"ה ירחבנ ופתתשה "תוצראה עברא דעו"ב
"תוצרא שמח" תורחא םימעפ "תוצרא עברא" ארקנ םימעפש אצי ךכ .הדיעו לכב ופתתשהש
תע התואמ .יאמצע דעו המיקהו ינלופה דעוה ןמ אטיל השרפ 1623 תנשב ."תוצרא שולש" וא
תוימינפ תוביס ויה תוצרא עברא דעו תמקהל ."תוצרא עברא דעו" עובקה םשה גהנוה
דוע תעל תעמ סנכתהל וגהנ םיידוהיה תוליהקה יסנרפ .דחי םג (תוינלופ) תוינוציחו (תוידוהי)
.ןילופ ידוהי לכל וא הנידמה לכל םיעגונה םיניינעב ןודל תנמ לע הז ימשר ףוג םקוהש ינפל
:םייסיסב םיכרצ השולשמ עבנ ימשר ףוגכ "תוליהקה עברא דעו" תא םיקהל ןוצרה
ידוהי לכ רובע תויוכזו תולקה תשקב תעב דחואמ ףוג תוכלמה לומ דימעהל ךרוצה .1
.הנידמה    
ןיב םיסחיה תא רידסהלו דיחא הדימ הנקב תוליהקה ןוטלש תא דימעהל ךרוצה .2
.תולודגו תונטק תוליהק    
דיחי ןיב ךוסכס לש הרקמב ןמצע תוליהקה לעמ דמועה ןוילע ןיד תיבכ שמשל ךרוצה .3
הערכההו טופישהש היה חונ הזכש הרקמב .הליהקל הליהק ןיב וא ולוכ להקה ןיבל    
.השענב הרישי הרוצב ברועמ וניאש ישילש ףוג ידיב ויהי    
התייה ןילופ תלשממ ,ןילופב םידוהיה רפסמ לדגו ךלה 16-ה האמב :תוינוציחה תוביסה
."להק"ה ידי לע ףסאנ סמה רשאכ חונ הל היהו "תלוגלוג סמ" םידוהיה ןמ תובגל הכירצ
םידעוש הביסה וז .דרפנב ידוהיו ידוהי לכמ סמ תובגל ךרוצה ןמ הלשממה תא הרטפ וז הטיש
.יטפשמ ףקות ולביק הלא
שארב דמע אוה .הפוריא חרזמ תודהי לש ןוילעה יזכרמה דסומה היה תוצראה עברא דעו
תודהי לש היניינע לכ תא להינ דעוה .(17 - 16 תואמב) הנש םייתאמכ ךשמב ןילופ תודהי
לכ יבגל עירכמה דסומה היהו ןילופ ידוהיל ןוילע ןיד תיבכ שמיש אוה תיתד הניחבמ .ןילופ
ןיב דעוה רשיק תינוליח הניחבמ .ןמצע תוליהקב וערכוה אלש םייתכלה םיאשונב תוליהקה
לע ,םידוהיה ןמ םיסימה תייבג לע הנוממ היה דעוה .םידוהיה ןיבל םיינלופה תונוטלשה
ףסונ דיקפת .תויריעו םירמכ דגנכ תונולת תשגה לעו תויוכז לע הרימשל תועגונה תושקב
.ןמצע תוידוהיה תוליהקה ןיב םיסחיה ןוגראו לוהינ היה דעוה אלימש
ימימ הדועת הדיעמש יפכ םיינלופה תונוטלשה ידי לע ןהו םידוהיה ידי לע ןה רכוה דעוה
לע רפסמ ךכו ."..םהיתד יפ לע ןודל ידכ םידוהיה ינבר..." :1533 תנשמ ןושארה דנומגיז ךלמה
ויה תוצרא עבראד םיסנרפהו" 17-ה האמה ןב ,רבונאה עטנ ןתנ ןוירוטסיהה ,דעוה תוכמס
רדג רודגלו ןילופ תוכלמבש לארשי לכ טופשל חוכ םהל היהו ,תיזגה תכשלב ןירדהנס ומכ
."....םה וטפשיו םהילא ואיבי השקה רבדה לכו ,םהיניע תואר יפל םדא שונעלו תונקת ןקתלו
ובשי ודצל .ןילבול תליהק םעטמ ןידה תיב בא דמע ,העבשל עבקנ וירבח רפסמש דעוה שארב
ריעב ךרענ סוניכהש הדבועהו הז בכרה .בובלו בוקארק ,הנזופ םירעהמ תחא לכמ םינייד 2
דומילל זכרמ לש םש הל ונקהו ןילופ ידוהי ברקב ןילבול ריעה לש הדמעמ תא ולעה ןילבול
זכרמ ,אטילו ןילופ ןיב לובג ריע התייהש ,ןילבול ריעב הליחתב וכרענ םיסוניכה .הרותה
שדוחב הנש ידמ ךרענ סוניכה .הנידמה ירחוס לכ ונמדזה הילאש םידירי ריעו בושח ירחסמ
ינמז יונישל םאתהב ,ןכמ רחאל .םייעובשכ ךשמנו (ירבעה חולה יפ לע רדא - טבש) ראורבפ
ףוסב ןילבולב תחא םעפ :הנשב םיימעפ ךרענש דעוה סוניכ ינמזו תומוקמ םג ונוש דיריה
דיריה םויק דעומ ,ץיקה ףוסב היצילגבש בלסוראיב תפסונ םעפו חספל םירופ ןיב ,ףרוחה
.וז ריעב

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©