רדח

.זנכשא תודעב יתרוסמה ךוניחה יפ לע ידוהיה דליה לש הנושארה םידומילה תרגסמ היה *"רדחה"
יפ לע ,הריפסה ינפל 63 תנשב רבכ אלמג ןב עשוהי יבר לש ותמזויו ותארוהב דלונ הז יכוניח דסומ
שש ןכב ןתוא ןיסינכמו ,ריעו ריע לכב ,הנידמו הנידמ לכב תוקונית ידמלמ ןיבישומ ויהיש" הנקתה
."רדח"ל ךפהו םשה הנוש םימיה תוברב ךא ,"ןבר תיב" דסומה ארקנ הליחתב ."עבש ןבכ
וללכו דבלב םינבל ודעונ וב םידומילה ,הרומה לש ותיבב תוניפה תחאב םקוממ היה "רדח"ה
חתפל התייה דומילה תרטמ .רתוי םירחואמ םיקסופו ארמג ,הנשמ ,הרות ,שדוק ידומיל רקיעב
האמל דע דומילה תטיש .תדמלנה היגוסה תודוא לופלפו חוכיול ,ימצע לוקישל הייטנ דימלתה לצא
דמולל דמול ןיב הניחבה אל תכרעמה .תויתואה ןוניש תא רקיעב הללכו תנשוימ התייה 'חי - ה
.םימיוסמ םידימלת לש םייביטקייבוא םיישקמ המלעתהו
םישקתמל םיטעמ אל ףוג ישנוע וב ונתינו םיסיסבה הנייגיהה יללכ ורמשנ דימת אל "רדח"ב
.החונ אל הבישיב "רדח"ה ךותב ומוימ רכינ קלח הליב דימלתה .תעמשמה ירפמלו םידומילב
אלא דימלתה ליג וניא עבוקה ןוירטירקה רשאכ ,םינוש םיאליג ינב םידלי ודמל "רדח"ב
.דמלנה רמוחב ותומדקתה
,"םינקותמ םירדח" ורצונ הלכשהה תעונת תונויער תעפשה תובקעב 'טי - ה האמה ףוס תארקל
.תידוהיה הירוטסההו תירבעה הפשה הדמלנ םגו םייסיסב םייללכ תועוצקמ ודמלנ םהב
.תונבל "םירדח" ןיעמ וחתפנ .רתוי תומדקתמ הארוה תוטיש ובלושו ףוג ישנועב שומישה טטומתה"תעד" רתאמ חוקל רושיקה *


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©