?הליהק יהמ

תרוצ התייהו תסנכה יתב תחימצל ליבקמב החמצ הליהקה .להק ,אוה הליהק לש ילולימה שורפה
םוקממ הריבעהל תורשפאב היה הליהקה לש הנורתי .תולגב ידוהיה רוביצה לש ימוקמה ןוגראה
םע םירשקה םוצמצו זנכשאב הרותה יזכרמ תמקה םע הלחה זנכשאב תוליהקה תחימצ .םוקמל
לכ תא הללכ ולש חוקיפה תוכמסו הליהקה ינב לכ תא וכותב דחיאש יח ףוג הז היה .לבב תוליהק
םויקש םושמ האחמ אלל הז לוע לביק רוביצה .רוביצה לש ןהו דיחיה לש ןה ,היישעה ימוחת
.ידוהיה ימואלה דוחייה תרימשל יאנת היה הליהקה
:תוירקיע תורטמ 3 ויה הליהקל
תובייחמ ןהש םושמ תדה תווצממ קלח םייקל לוכי וניא דיחי ידוהי - תווצמ םויק .1
.ןיינמל תוחפל םירבג 10 - ב ךרוצה לשמל ךכ ,םיבר לש תופתתשה    
םע תויולקתיה לש םירקמב הירבח לע הנגה הליהקה - שוכרהו שפנה ןוחטיבל הגאד .2
.תירכונה הביבסה    
רוזעל ודעונש םידסח תולימג תופוקו םייתליהק דעס תודסומ תשר - תידדה הרזעל תירב .3
.הליהקה ירבחל    
תיב ,תורבק תיב ,תואווקמ ,תסנכ יתב ,ךוניח תודסומ ,דעס תופוק :ןוגכ תודסומ המיקה הליהקה
הירבחמ םיסמ התבג איה המויק ךרוצל .השינעו היפכל םירישכמו טופיש תודסומ ,הרשכ הטיחש
.םידוהיה
,סמ תוכרעה ,תובושח תולועפ ,תונקת ,תופיסא לע םירבד ןורכיז ליכהש סקנפ הלהינ הליהק לכ
םהו ורמתשנ םיבר םיסקנפ .םיימוקמה הייח תא םיפקשמה םירחא םיניינעו םיירוטסיה תוערואמ
"ךוברוממ" םג בתכנ הפוריא זכרמ תוליהקב .תוליהקב םייחה דומילל ירוטסיה רוקמ םיווהמ
:םיקלח 3 ליכהש (רוכזי רפס)
.תסנכה תיבב ורמאנש תוליפת .1
.הליהקה ידבכנמ םירטפנ תמישר .2
.םשה שודיק ירופיס .3

,םיאבג ,םינייד ,"להק" ,"םיבוט םישאר"מ הבכרוהש הגהנה וז התייה ."להק"ה גיהנה הליהקה תא
.םינוממו תונובשח ילעב
לש ןיקתה לוהינה לע םיארחא ויה םיאבגה ,לשמל ךכ .תוירחא הלטוה םידיקפת יאשונ לש גוס לכ לע
.תונוממ יכוסכסב ונד רומאכ םיניידה ,ץחרמה יתב
.'וכו (םיסמ לש) םיבוג ,םידמלמ ,םישמש :הליהקב םיירוביצה םידיקפתה יאשונ תא הרחב הגהנהה
.תוליעפה לכ לע חקיפו (שדוח ידימ ףילחהל וגהנש) שדוחה סנרפ דמע םידיקפתה יאשונ לכ שארב
.הריחבה תוכז ילעב ללכ ךותמ 1% ללכ-ךרדב ויהש הריחבה תוכז ילעב ידי לע הרחבנ הליהקה תגהנה
.הליהקה דעול םיסמ םלישש ימ לכ הכז הריחב תוכזל
.הליהקה תודסומ תא םירחובו םיסנכתמ ויהש "םיררוב"ל ורחבנ םישנא העשת דע השימחכ 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©