ימויה ףדה ןויער

חול עבקנ ,לארשי תוליהק לכב (דומלת) ארמגה דומילל ףתושמו דיחא רדס רוציל תנמ לע
וניה חולה .הרות ידמול וב שיש םוקמ לכב םויו םוי לכב דומלל שיש ףדה טורפ תא ללוכה
.הנשה ימי רפסממ םיבר םימי םישרדנ ,ולוכ דומילה רדס תמלשה ךרוצלש םושמ יתנש בר
םרת ,דומילה רדס תא םידמולה לע לקה "ימויה ףדה" םוסרפ .תומימת םינש 7 - כ תושרדנ
םומינימ עבקו םלוכל דיחא ימוי ףד ביבס הרוזפה תוצרא לכב הרותה ידמול דוחיאל
תבישי שאר ,אריפש ריאמ יבר הגה "ימויה ףדה" ןויער תא .ומויב םוי ידמ דומילל יחרכה
רבכו רודה ילודג לכמ הכימת לביק ןויערה .(1923) ג"פרת תנשב ,ןילופבש "ןילבול ימכח"
יפ לע ,'ב ףד תוכרב תכסמ תא דומלל לארשי תיב ינומה וליחתה (1923) ד"פרת הנשה שארב
.עבקנש דומילה רדס

ימויה ףדה חולל אריפש ריאמ יבר ףרצש בתכמה
בר םולש לבת תוצרא לכב (השודקה ונתרות) ק"הותו 'ה רבדל םידרחה םיריעצה לא"
ימויה ףדה רועיש תא גיהנהל ,יתעצה יפ לע הטילחה הלודגה הייסנכה !העדל ירבח !הכרבו
ונמע רחבמ ,םיריעצ םתא לבא .החמשו ןוצר תועיבשב וז הטלחה םהילע ולביק לכהו
.השודק תובהלתהב התוא םתלביק ,ודיתעו
לא תשגל אופא םכילעו ,לארשי יקולאל םתרדנ לודג רדנ יכ ,םיביבח םינב ,אופא ועד
רועישה חול תא ידימ הזב ולבק .הזל םירחא ררועלו םכמצעב דומלל שדוקה תדובע
ד"פרת (הנשה שאר) ה"ר 'א םויב התייה (םירדס השיש) ס"שה תלחתה יכ תעדל וחכוויתו
ועד .א"צרת טבשב רשע השמח תונליאל (הנשה שארב) ה"רב (םשה הצרי םא) ה"יא ומויסו
לדגי הנה ,ימויה ףדה תא דומלל הבוחה תלטומ לארשי תדוגא לש רבח לכ לע םאש ,םכל
תיב ןיינבב תוארל בורקב ונכזי יכ ,דסחה 'הל הווקנו ובה .םייתעבש םהילע הזה בוחה
וכל ,םירוביגב 'ה תרזעל םתאצי !םוקמל םיביבח םינב .'ה תא תעד ץראה האלמו הריחבה
!םכילא תואושנ תידרחה תודהיה לכ יניע יכ ,המרב הרותה לגד ואש !האלה הז םכחוכב
(השודקה ונתרותל) ק"הותל םיעוגעג אלמ בלב םתוחה !ליחה ירוביג םכמע 'ה היהו
."ט"חמבו

,אריפש ריאמ 'קה
קונאס (הבישי שאר) מ"רו (ןיד תיב בא) ד"בא

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©