ןילופב הרותה דומיל

םעפ לכב .ידוהיה םעל דחא זכרמ היה אל ,תולגל ידוהיה םעה תאיציו ינשה תיבה ןברוח זאמ
תוביסנל םאתהב ופלחתה הלא םיזכרמ .םידוהיה רובע ינרותו ינחור זכרמכ תויולגה תחא השמיש
וחרפ תימלסומה הירפמיאה ןמזב לשמל ךכ .תומואה ראש תאו םעה תא ודקפש תוירוטסיהה
,הילא םידוהיה רבעמו ןילופ לש התוחתפתה םע .זנכשאבו דרפסב רתוי רחואמו לבבב םיזכרמה
.ינחורה זכרמה םג הגרדהב הילא רבע 16 - ה האמב לחה

ןילופב זכרמה תוחתפתה
ברעמהמ תינרותהו תידוהיה תוברתה זכרמ םג דדנ ,החרזמ םידוהיה תדידנ םע ,ןמזה ךשמב
.םישדח םיינחור תוחוכ וילא ךשמו אטילבו ןילופב זכרתה ,החרזמ
חינהל ריבס יכ םא ,תינחור תוליעפ לע עודי אל ןילופב םידוהיה תובשייתהל תונושארה תואמב
ךליאו 16 - ה האמהמ לחה לבא .הלא תואמב רבכ ןתוליעפ תא ולחה הרותה דומיל תורגסמש
ידי לע אוהה ןמזב הכמתנו הרבגתהש ,תיתועמשמ תינחור תוליעפ ןילופ ידוהי לצא החתפתה
(1532 - 1460) קאלופ בקעי יבר ,םילודגה םינברה ינש .ןילופל זנכשא ימכחמ םידחא לש םתריגה
ומיקה רשאכ ןילופב הרותה דומלת תא וססיבש םינושארהמ ויה אנכש םולש יבר ודימלתו
.ןילבולב היינשהו בוקרקב תחאה תולודג תובישי יתש
תטיש תא דסיי קלופ בקעי יבר .םינשדח ויה אנכש םולש יבר ודימלתו קאלופ בקעי יבר
הז אוה אנכש םולש יברו "לופלפ" ידי לע תוישוק בושייבו תוידומלת תויגוס חותינב "םיקוליחה"
."תוצרא עברא דעו"ל רתוי רחואמ ךפהש המ ןילבולב תוליהקה ינבר יסוניכ תא םייקש
בוקרקב לעפו ךנוח ,לדגש א"מרה ,שלרסיא השמ יבר היה אנכש םולש יבר ידימלתבש טלובה
הינומגהה תא ססיבש ןושארה היה א"מרה .ןילופב הרותה יציפמל ישילשה רודה ןמ קלח היהו
בוש ידוהיה ינחורה זכרמה דדנ רתוי רחואמ .תויתורפס תודועתב ןילופ תודהי לש תינחורה
וז הכפה ןילופב בשי ידוהיה םעה בור רשאכ ,םירשעה האמה תליחתב .אטילו הניארקואל החרזמ
.םינוגראהו םימרזה לכ רובע ידוהי ינחור זכרמל בוש


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©