ןילבולב םירכונו םידוהי יסחי

.בושח ירחסמ זכרמל ךופהל הל עייס רשא םוקימ ,תיזכרמ םיכרד תמוצב תאצמנ ןילבול ריעה
אצמ אל רבדה םלוא יזכרמ ירחסמ זכרמל ןילבול לש התכיפהל תדבכנ המורת ומרת םידוהיה
םיינלופה םינוריעה וחתפ ריעב ידוהיה בושייה לש ונוניכ םע דיימו םינכשה םינלופה יניעב ןח
סנרפתהלו ריעב תבשל םידוהיה לע רוסאל תונוטלשל וארק םה .םידוהיה דגנ המחלמב
לש ופוסבו םידוהיה דצל ודמע ידוהיה רחסמה תוריפמ ונהנש תונוטלשה .רחסמו הכאלממ
- כ ךשמנ קבאמה .ריעב תידוהיה הליהקה םע םכסה תורכל ןילבולב הייריעה הצלאנ רבד
ריתהו ריעה ןמ םידוהיה תא שריגש ,ירטסואה שוביכה םע 1795 תנשב קר םייתסהו הנש 150
סרגנוק םש לע) תיאסרגנוקה ןילופ המקוה 1815 תנשב .ידוהיה וטגה ךותב קרו ךא תבשל םהל
וז הדוקפ .ןילופ ידוהיל היצפיסנאמא תדוקפ לע יקסלופוליו רדנסכלא הוויצ 1825 תנשבו (הניו
.ןילבולל םג ןהיניבו ,םירעל םתוא הריזחהו תואטגה ןמ םידוהיה תא האיצוה
.גרהו דוש ישעמב ויוטיב תא אצמ אוה םיתיעל ,יקוח ןפואב דימת להנתה אל םידוהיב קבאמה
םיטפשמב וולש תובר םד תולילעל המרג תיתדה התסההו םילותק םירצונ םה םינלופה בור
.תוילכלכ תורזגבו
לכ ונמנ וז הבישיב .תדחוימ הבישיל תינלופה הייריעה תצעומ ירבח וסנכתה 1759 תנשב
ריעה ןמ םקוליס תא שורדל הטלחהה הלבקתנו םידוהיה י"ע ריעל ומרגנש "תולווע"ה
םירישעה םיתבה ילעב ,לעופב העצוב אל הטלחהה ךא .רחסמה יזוח לוטיב תאו הירברפו
םהל האיבהש םיחוורה לע רתוול ומיכסה אל םידוהיה םע רחסמ ירשקב ויהש םירחוסהו
.הייריעה תטלחה תא ולטיב ןכלו ריעב םידוהיה תבישי

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©