ןילבול

תידוהיה ןילבול לש ןמזה ריצ

.ןילבול יבשותכ םידוהי הריכזמה הנושאר הדועת - 1456

ורג הנש התוא דע .ריעה ךותב םידוהיל םירוגמ תוכז ,הנושארל קינעה דנומגיז ךלמה - 1500
."יקסבודיז יקסאיפ" םשב ריעל ץוחמ רברפב םידוהיה           

הכז הז ןיד תיב .םירחא תומוקממ םינבר םג ונהיכ וב ,ןוילע ידוהי ןיד תיב םקוה - 1533
.ותטילש םוחתבש םידוהיל תיטופיש האכרעכ ןושארה דנומגיז ךלמה תרכהל           

.תירבעב הב וספדנ םירפסו ירבעה סופדה תודלותב דובכ לש םוקמ הספת ריעה - 1557

,תסנכה תיב ללוכ ,הלוכ ריעה .ריעב םורגופ תוכוסב ללוחתה םיזקווקה דרמ תובקעב - 1659
.ידוהי זכרמ שמשל הלדח ןילבולו ופרשנ           

םידוהיה י"ע ריעל ומרגנש "תולווע"ה לכ ונמנ הבש הטלחה ולביק הייריעה תצעומ ירבח - 1759
הטלחהה ךא .םילטובמכ רחסמה יזוח לע זירכהלו ,הירברפו ריעה יתבמ םקלסל השירד ףוריצב           
וכזו םידוהיה םע רחסמ ירשקב ויהש םירחוסהו םירישעה םיתבה ילעב ןכש לעופל האצי אל           
.ריעב םידוהיה תוחכונ לע רתוול ולכי אל ,םידוהי ומלשש הריד רכשמ םימוצע םיחוורב           

,ןילבול ידוהי .תישילשה םעפב ןילופ תקולח תובקעב ,הירטסוא ידי לע שבכנ ןילבול ךלפ - 1795
.וטגה ימוחתל ריעה ןמ ושרוג בובלו בוקרק ידוהי םג ומכ           

רזח "תוצראה עברא דעו" ימימ ןילבול לש הרהוזמ קלח "ןילבול ימכח" תבישי השדוח - 1925
.המ ןמזל הילא           

"הרומש" ןיעמ ןילבול רוזאב םיקהל םיצאנה וננכת ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע - 1939
.הפוריא יבחרמ םידוהי הב זכרלו תידוהי           

.הפוריא תודהי לרוגמ הנוש היה אל הידוהי לרוגו "ןילבול תינכות" תא ולטיב םיצאנה - 1940

.םודאה אבצה ידי לע ןילבול ריעה הררחוש ילוי שדוחב - 1944ןילבול ימכח תבישי
לובוס רפע :םליצ

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©