תודיסחה

םש לעב לארשי יבר י"ע 18 - ה האמה תליחתב המקוהש תיתרבחו תיתד העונת התייה *תודיסחה
תוערפ לש דימתמ םויא תחת םייוצמ ויהש הפוריא חרזמ תודהי ברקב הטשפתה העונתה .בוט
ותעונת הירחא הריתוהש קירה ללחה תא אלמל האב תודיסחה תעונת .השק יתרבח/ילכלכ בצמו
דימת תויהל" ןוצרהו תלוכיה תאו המימתה הנומאה תא החפיט העונתה .יבצ יאתבש לש תיחישמה
םג רשפא הז ןורקע .לאה לש ותרזעב אלמ ןוחטב ךות ,תוימיטפואב םייחה לע ןנובתהל ,"חמש
,ינויע דומילב קוסיעל וא הרותל םנמז לכ תא שידקהל םמצעל תושרהל ולכי אלש םעה יטושפל
שגרה יפ לע םג תושעיהל הלוכי ארובה תדובעש םושמ םדאהו םיהולאה יניעב םייוצר שיגרהל
םדא לכש ןויערב היה העונתה לש ירקיעה שודיחה .השביה הכלהה תועצמאב קר אלו תוקבדהו
םשה תאריב דימתי םא דיסח תלעמל עיגהל לוכי ץראה םעו רוב אוה םא ןיבו "ןדמל" אוה םא ןיב
.קידצה תכרדה תא וילע לבקיו

ךכב ט"שעבה ומיע איבהש לודגה הנפמב האטבתה רשא הבר תיתרבח המורת התייה תודיסחל
.ידיסחה "קידצ"ה תומד - תידוהיה הרבחב השדח הגיהנמ תומד שביגש
עפשה תא ןווכמה קידצה רובע אלא ארבנ אל םלועה לכ :"םלוע דוסי קידצ" םידיסחה תנשמ יפל
אוהו רוביצה תא גיהנהל אוה קידצה לש ודועי .ה"בקה לש תורזג לטבמ ףאו (ירמוחהו ינחורה)
אשונ אוה .ויהולאל םעה ןיב ךוותמ ךכבו ןומהב םגו ה"בקב קבד קידצה .ה"בקל ןומהה ןיב רבחמ
ןילוח תוחמשב הברמ ,תוירבב ברעתמ ,ןומהה לא דרוי ךכ םשלו ולוכ רוביצה דעב תוירחאב
.הלעמלש םלועה םע תוקבד לש בצמב ראשנ ןמזה ותואבו
תוהולאה תוצוצינ ,םלועב םוקמ לכב היוצמ ה"בקה תשודקש איה תודיסחה לש דוסיה תחנה
תא .הלעמל םתולעהלו םתוא ףוסאל אוה קידצה דיקפתו ימשגה םלועה תופילק לכב םירזופמ
.תודיסחה תרותב יתועמשמ דוסי והז ,החמשב םיעצבמ םיהולאה תדובע
.העונתל םינומהה תא וברק ,הייטעב רצונש דחוימה םייחה יווהו החמשה

ירסח םגו הרות יעדוי םימכח ידימלת םהיניב ויה .וכרד תא וכישמה בוט םש לעבה לש וידימלת
רפסה תא בתכש ותשרומ רמוש ,האנלופמ ףסוי בקעי 'ר :העונתב םמתוח תא ועיבטה םיינש .הרות
לודגה דיגמה" רעב בדו ."ףסוי - בקעי תודלות" - 1780 תנשב רוא הארש ןושארה ידיסחה
ירבד תא וציפהש םיחילש חלשו תיזכרמ ריע התייהש ןילהוול העונתה זכרמ תא ריבעהש "ץירזממ
.העונתה

םוי וא תבש לש "ןחלוש"ב תופתתשה .העונתה ןוגראב בושח דיקפת ואלמ תופתושמה תודועסה
יברה רצח .הדעה ייחב בושח סקטל וכפה ,ותרות ירבד תא עימשמו ,ךרוע היה יברהש בוט
ןורקיע לבקתנ הגרדהב .תידוהיה הרבחב הטשפתה העונתהש לככ בושח םוקמ ולטנ היגהנמו
בושח םוקמ ספת ץירזממ דיגמה ידימלת ןיב .םכרד יכישמל ויה םהינבו םיקידצה ןיב תלשושה
.בצידרבמ קחצי יול 'ר ,ודימלת

הז רוזאב םלוכמ בושחה .אטילו תיזכרמה ןילופ ,היצילג :םיבר םירוזא רבעל הטשפתה העונתה
.ד"בח - "תעדו הניב ,המכח" לע שגד המשה תידיסח הסיפת חתיפש אנזולמ רואינש ןמלז 'ר היה
.קידצה לש ךוויתה ןיינע לע תוחפו קידצה לש ינתלכשה דצה לע שגד םש אוה
.העונתה ידגנתמ םע רמה וקבאמב עודי היה אנליומ ןואגה

תודיסחה תעפשה

תא התניש אל איה .הפוריא חרזמב םידוהיה ייחב רתויב בושח יתרבח םרוגל הכפה תודיסחה
,הליהקב םייתרבחה תוחוכה יסחי תא התניש אלו תידוהיה הליהקה לש םייתרוסמה תודסומה
- קידצה ךא הרות ןידל החמומל ךפה ברה .קדצה ביבס השבגתהש השדח תרגסמ הרצי םלוא
הליהקב ברה לש ודמעמ .םיקסעה יניינעלו החפשמה ייחל ךירדמ ,םייחה חרואל הרומל ךפה ,יברה
דסומל הכפה ותורמ .םיטחושה יונימב דחוימב ,הליהקב תורשמה יונימב קלח לטנ אוהו רבג
.ויפ אצומלו וחתפל ודמע םלוכש
.הרבג תוינוציח תועפשה ינפב התדימע תלוכיו תידוהיה הרבחב דוכיל לש ךילהתל המרת העונתה

ןורדח היה (תסנכה תיב) ידיסחה "לביטש"ה ."ךלביטש" וארקנש הליפת יתב ומיקה םידיסחה
לש ורודיס היה הלא תסנכ יתבב גוהנ היהש הליפתה רודיס .תיממע הריווא התייה וב עונצו טושפ
,ללפתמה לש ורשועו וסוחיי יפ לע ועבקנ אל "ךלביטש"ב הבישיה תומוקמ .דרפס חסונ פ"ע י"ראה
וכרענ תוליפתה ,םדאה תחמשל יוטיב ונתנ תסנכה יתב .םיוסמ רדס יפ לע ינשל דחאמ ורבע אלא
הביסה וז .תיתד תולעתהל ינויח יעצמא תודיסחה יניעב ובשחנש ,הרישו םינוגינ ,םידוקיר ידכ ךות
.רדס יאו שער היה הלא תסנכ יתבבש ךכל

תנמ לע הלבק דומלל יחרכה היה אל יכ םא הלבקה תרותל םירושק ויה תודיסחה תונויערמ קלח
דע םיצופנ םינחל תללוכה החמש הניגנ ,ידיסחה רמזה היה תודיסחב טלוב ןייפאמ .דיסחל ךופהל
םדאה ךירצ המכ דע תוארהל ואבש םידיסחה ירופיס ףסואב תרכינ תודיסחה לש תויממעה .ונימי
ןמ דחא לכ .םיבר םיסינ ישעמל הכזי ךכ גהני םאו תיתדה ותנומאב תולעתהלו וייחב חומשל
םישעמה תאו םיהולאה לש ותלודג תא תוארהל תואלפנו םיסינ ישעמ וילע ורפסיש הכז םיקידצה
,תואיפו ןקז ולדיג םבור ,דיחא שובל לע רומשל ולדתשה םידיסחה .הנומאה חוכ ללוחל לוכיש
.("למיירטש") הוורפ עבוכ ושבחו ישמ "תוטופק" ושבל
ךלהמב .ר"ומדא ארקנה קידצ דמע וזכש רצח לכ שארבשכ תוידיסח תורצח ורצונ ןמזה ךשמב
.ישארה ידיסחה זכרמל הכפה לארשי ץראו הפוריאב תודיסחה יזכרמ לכ וסרהנ האושה."תעד" רתאמ חוקל רושיקה *
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©