(YIVO) א"וויי

רעכעלטפאשנסיוו רעשידיי" :לש שידיאה תפשב תובתה ישאר תא תולמסמה תויתואה ןה ולא א"וויי
ירקיעה ותלועפ םוקמ ךא ,ןילרב ריעב 1925 תנשב דסונ ןוכמה ."ידוהי עדמל ןוכמ" - תירבעבו ,"טוטיטסניא
יכמות .קרוי וינו השרו ,ןילרבב םיפסונ םיפינס ויה ןוכמל .ןילופבש הנליוו ריעב היה 1940 - 1925 םינשה ןיב
ףיטש םוחנ תושארב ,םיידוהי עדמ ישנאו םירקוח תצובק המיקה ןוכמה תא .םלועה יבחרב םירוזפ ויה ןוכמה
:התייה םתרטמו
םירקוחל רשפאל תנמ לע םיידוהי םיאשונב רקחמו ןויעל ןמיהמ רמוח ןוכמה תועצמאב דימעהל .1
.שידייב םסרפלו בותכל    
םישיגנ תויהל ולכוי םידוהיה בורש ידכ תימלועה תיתוברתה הריציה בטימ תא שידייל םגרתל .2
.הלא תוריציל    

ותמקהל תונושארה םינשב .קרוי וינל ןוכמה תלהנה הרבע ,1940 תנשב ,םינמרגה ידיב הנליוו שוביכ רחאל
:תעד ימוחת העבראב ןוכמה קסע
.רבוקיר'צ והילאו בונבוד ןועמש םינוירוטסיהה תושארב הירוטסיה .1
תורפסו )ושוריפו ותנבה ,טסקטה חסונ תעיבק ,םיבותכ םיטסקט רקחב קסועה עדמ) היגולוליפ .2
.ךיירנייו סכמ ,הפי הדוהי ,יבכרה רדנסכלא תושארב    
.הקיטסיטטסו הלכלכ .3
.במולוג והילא תרזעב ךוניחו היגולוכיספ .4

הבחרוה 1935 תנשב .תינלופו תינמרג ,תילגנאב םיריצקתב םיוולמ םהשכ תידייה הפשב ויה ןוכמה ימוסרפ
םע יגהנמ רוקחל ושקבתה םירקוחה .םיריעצ םיידוהי םירקוח תרשכהל תינכות הנכוהו ןוכמה תלועפ
תוצראב םידוהיה לש תולגתסה תויעב רוקחלו יתוברת ,ירוטסיה רמוח ףוסאל ,םיימוקמ םיבינ ,םיידוהי
- מ הלעמל הבו תיעוצקמ הירפס ףוסאל ןוכמה קיפסה הינשה םלועה תמחלמ דע .הפוריא חרזממ ורגיה ןהילא
.םיכרכו םירפס לש המוד רפסמ ןכו תוינויכרא תודועתו תע יבתכ 100,000
.(הינשה םלועה תמחלמ) 1940 תנשמ ותוליעפ לחה הב ,תירבה תוצראבש קרוי-וינ ריעב ןוכמה אצמנ םויכ


.א"וויי לש יעדמה להנמה ,ךיירנייו סקאמ
,'ב ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©