למרכה

וכרוע .1880 תנשב עיפוהל לדחו 1860 תנשב הנליו ריעב אטילב רואל אציש ןושארה ירבעה ןותיעה
םע ,שדוק תפשב לארשי ינבל יתע בתכמ" :אוה ןותיעה יכ ריהצהש ןיפ ףסוי לאומש היה ןותיעה לש
."זנכשאו איססור ןושלב תופסונ
:קמעתהל רחב םהב רשא םיאשונה ןלהלו לארשי תמכח ישנא ,םיליכשמה להקל דעוי ןותיעה
םיבשויה םירשה ידוקפו ודוה םורי רסיקה תודוקפ לולכי ,הממורה הלשממה תולעפמ (א"
,םדובכ ינפ תאמ םיאצויה םירדסהו םידוהיה לא םיעגונה (ןעירעטסינימ) תוכלמב הנושאר
ןושלב רבע תפשב הנוכנ הקתעה םע איססור תפשב הנאובת הלאה תודוקפה ...הלכשהה תבוטל
...םב ארוק לכ ץורי ןעמל ,ןיינעה ץפחכ הפורצו הרורב תרבודמה הפשב וא ,תנבומו הלק
םהיתורוק ,תונומאו םיגהנמ ירוקמ...ןושל ירקחמ ...שדקה יבתכ ירואב ,המכחו הרות ירבד (ב
.םכרע רבדו
תונושלמ תוקתעה וא לארשי ירפוס ישעמ םא ...םיריש ,עדמו הניב ירמא ,הצילמו לשמ (ג
הצילמ ירמאמ...ןואג הידעס וניבר ומכ ,םדק ימיב שדק יררושמ יריש םלהקב ואובי ןכו ,םימעה
תוינומדקו םדק ינמ תוריקח ...לכשהו רסומ ירופיס ,תונוש תוצראב תועסמ ירבדמ...הטושפ
.םעו םע לכב םש ישנא תודלות...ונמעב המכחהו הלכשהה תודלות לע םירמאמ ,ןורושיל
תובשומ ידמעמ ...לארשי ינבל תומכחה שרדמו רפסה יתב ידמעמ רבד - תונוש תועידי (ד
...םתדמעו םבצמ ,המדאה תדובעב םיקסועה םידוהיה
...לארשי ללכל םיעגונה םינינע ... - םינוש םינינעו םוי ידלי תושדח (ה
םימלשמה ולאל התייה הפדעההו םייונמ רתויש המכ ףוסאל תכרעמב תונויסינ ושענ רחא ןותיע לככ
:שארמ
ונירבד ועיגה רשא ,תמא רבד לע םיליכשמה םינובנה יניעב ןח למרכה ירבד ואצמ יכ לאל הלהתו"
ילב לארשי תמכח ינפל דובעלו ,תאז ונתכאלמב קיזחהל ונחור תא וקזחיו ונבבל תא וצמאיו ,םהילא
לכ טפשמכ ולש (תבותכ) סערדא לע שיא שיא ודעומב (ראוד) טסאפה י"ע וגישהל ולכוי...ךשח
תוחפה לכל וריחמב ינפ תא םדקל ,םתובלב םירשיה אנ ושעי תאז ךא .(שידייב םינותיע) ןעגנוטייצה
םידבכנה הלא םגו .םדוקמ הנש יצח דעב טצאפה לע םדעב םלשל ונילע יכ ,ב"ור 2.75 :הנש יצח לע
םנוצר םא הנש יצחל עיגמה יפכ דע םילשהל וליאוי הנש עבר לע המידק ימד ונל וחלש רבכ רשא
."םרדסכ םידימת םילעה םהילא ועיגיש


.גרבניצ לארשי ר"ד תאמ ,יעיבש ךרכ ,"לארשי תורפס תודלות" רפסה ךותמ
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©