דיגמה

תכירעב ,היסורפבש קיל ריעב 1856 תנשב רואל תאצל לחהש ןושארה ירבעה ןועובשה היה "דיגמה"
אוהו ןילרבל הרבע ןועובשה תכרעמ ,ןודרוג דוד ןותיעה תא ךרע רתוי רחואמ .ןמרבליז ןאמפיל רזעילא
דיגמה" םג ארקנ אוהו םימעפ רפסמ ומש הנתשה וז הפוקת ךלהמב .1903 תנשב רואל תאצל קיספה
."לארשיל דיגמה"ו "שדחה
ויארוק לא בתוכ אוהש יפכ "םימיה תורוק בתכמ דיגמה" תויהל התייה ודסיימ יפ לע ןותיעה תרטמ
יתעדב רשא םכל דיגהל םירבעה הנחמב "רשבמ לוק" יתחלש רשא הנש ךרעל הז" :ןושארה ןויליגב
לכמ םלוע תורוק םכל רפסי אוהש... .ארקי "דיגמה" םשב רשא ,תושדח דיגמ בתכמ רואל איצוהל
י"בא יגהנמו תוכולהתו דמעממ ,ןעילארטסיואו אקירעמא ,אקירפא ,איזא ,אפארייא לבתה יקלח
...ןינקו רחסמ ינינע לכמ םכל עיבי אוהש ,ללכב םדא ינב יסומינו תוכולהתמו טרפב (לארשי ינב וניחא)
."'וכו םישדח םירפסמו תואלפנה תואצמהמ
תמכח"ל דבכנ םוקמ שדקומ ויפד ןיבו "ןויצ יבבוח" תעונת לש ימשרה יוטיבה ילככ שמיש ןותיעה
לש ועסמ תא ןותיעה ראתמ לשמל ךכ .תירבעה הלכשהה תעונת לש תודהיה יעדמ רקח ,"לארשי
ראסעפארפ ןודאה םש םויה" :1872 תנשב לארשי ץראב עדונה ידוהיה ןוירוטסיהה ץרג ךירנייה יבצ
לעו םינפל וניתובא ובשי םהב תומוקמהו םירעה ויניע ומב הארי ןעמל ,שדוקה ץראל וימעפ ץערג ר"ד
."בתכ רשא לארשי ינבל םימיה ירבד םילשהל ודי לאל היהי הז ידי
.גרבניצ לארשי ר"ד תאמ ,יעיבש ךרכ ,"לארשי תורפס תודלות" רפסה ךותמ תוחוקל תונומתה

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©