('ץיבומרבא בקעי םולש) םירפס רכומ ילדנמ

תחאב 1835 תנשב דלונש ,'ץיבומרבא בקעי םולש לש יתורפסה ומש היה םירפס רכומ ילדנמ
לביק ונמז ינב לככ .השדחה תירבעהו שידייה תורפס יבאל בשחנו היסורבש קסנימ לבח תורייעמ
ןורחאה רודה ןב היה אוה .םימי םתואב גוהנכ ,היסור תורייע ינפ לע דדנו וירוענב ינרות ךוניח
םידימלתהו םיארוקה לש םשומישל עבט ירפס םוגרת היה ירקיעה יכוניחה ולעפמו הלכשהל
"דיגמה"ו "ץילמה" םינותיעב ארוק לוק תועצמאב םסרפ וז ותינכות תא .םיירבעה
יתצמאתהו ,וב ארוקה ץורי ןעמל ,הרורבו החצ ןושלב קיתעהל יפא תעיזב יתלמע..." :בתכ ךכו
- שודק הטעמב םירז ינויער ףיטעהלו היתוצילמו תירבע תפש חור יתקתעה לע ךופשל זוע לכב
רוקממ ואציו םתלבח השודקה ונושל יכ ,ידוהיה המדי יכ דע ,םידהיתמ הלא םירכנ ידליו
."לארשי
ותרוקיב .הרייעב םייתרוסמה םיידוהיה םייחה יפוא תא םגו ידוהיה ךוניחה יכרד תא רקיב אוה
תובר ליעפ היה ,ןכ ומכ .תבקונו השק התייה ,תיתורפסה ותביתכב האטבתהש יפכ ,םהיפלכ
תימואלה הייחתה רוד יטבלל ןותנ ותויה תורמל ,הלכשהה םרז לש םיידוהיה םינותיעב
.1917 תנשב ותומל דע שידייבו תירבעב תופילח ותביתכל הביסה התייה וז .תונויצהו
ולעופו וייח ,תידייהו תירבעה השדחה תורפסה לש םינקיסאלקה ילודגמ היה םירפס רכומ ילדנמ
.1917 תכפהמו תונויצ ,ןויצ-תביח ,הלכשה :היסורב תידוהיה הרבחב תונוש תופוקת ופיקה
.ךדיאמ תימואלה היחתה תורפסלו דחמ הלכשהה תרוסמל רושק היה אוה תיתורפס הניחבמ
תינרדומה תידייה תורפסל תודוסיה יחינממ היה אוהו תויה תובכרומ דואמ ויתוריצי תינושל הניחבמ
ןיב בוטיק ןהב רכינו (הרייעה) "לעטעטש"ה לש ידוהיה יווהה רכזנ ויתוריציב .שדחה ירבעה ןונגסלו
.ךדיאמ ,לארשי תבהא לש תיטגולופא הסיפתו דחמ תיריטאס החכות.גרבניצ לארשי ר"ד תאמ ,יעיבש ךרכ ,"לארשי תורפס תודלות" רפסה ךותמ 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©