סנייר קחצי בקעי ברה

תועד הגוהו בר היה אוה .היסורב קסניפ דילש ןילרקב דלונ (1915 - 1839) סנייר קחצי בקעי ברה
האישנכ םג שמיש אוה . "יחרזמה" תעונת לש הדסיימו אטיל תודהיב הרותה ילודגמ ,ינרות
ןי'זולוו תבישי ןשארבו דמל ןהב תובישיב יוליע לש םש ול הנק וירוענב רבכ .העונתה לש ןושארה
תורפס תאו דומלתה תא ראבל טילחהו הלכשהה תפוקת לש עדמה ירפס תא ריכה אוה .אטילבש
תכלל וסינ םיברש השדח דומיל ךרד רצי ךכ ,םייעדמה ןויגהה יללכ תרזעב םיקסופהו םישרפמה
םידומילה תינכותב בליש הב הבישי דסיי ןאידניווש הרייעב .ןמזה חורל התברק לשב היתובקעב
זוחמ) אדיל ריעל רבע ברהו הבישיה הסרהנ םיאנק לש םתודגנתה לשב םלוא םייללכ םידומיל םג
הבישי ריעב דסייו ומולח תא םישגהל חילצה 1905 תנשב .ריעה לש הברכ ןהיכ הב (אטילבש הנליו
םלוע תא בוזעל אלש תיללכה הלכשהה יבאת םיריעצל םורגל תנמ לע לוח ידומיל תבלשמה
תינכות ,"עדמו הרות" הארקנ הבישיה .ונמז תב תידרחה הליהקב גירח היה ךכבו תובישיה
תודלות ,קודקד ,ך"נת) םיירבע םידומיל ,שדוק ידומיל הללכו םינש שש הכשמנ הבישיב םידומילה
דומילל ושדקוה תועש שולשו שדוק ידומילל ושדקוה םויב תועש עבש .םייללכ םידומילו (לארשי
הלכשה ילעב םידרח םידוהי לש רוד ךנחל התייה וז הבישי דוסייב ותרטמ .תועוצקמה ראש
וקיסעה ידוהיה םעה לש תוילאוטקאה תויעבה .םמצע תוחוכב סנרפתהל ולכויש תינויצ הפקשהו
ףא אוה ."ןויצ תביח" תעונתל ףרטצהו הלואגהו תולגה יאשונ תא ויתושרדב בליש אוהו תובר ותוא
ברה .םשל וכרדב תונוטלשה ידי לע רסאנ ךא "ןויצ תביח" ישנא לש ץיבוטק תדיעול עיגהל הסינ
לארשי ץרא לש הבושייל תינכות עיצה ףאו תינויצה העונתב וכמתש םינושארה םינברהמ היה
תנשב ןושארה ינויצה סרגנוקב ףתתשהו לצרהב ךמת אוה .הדובעו הרות לש בוליש לע תססבתמה
.לזאב ריעב 1897
אל םלוא ,םידרחה םידוהיה תא הילא ךושמל תנמ לע "יחרזמה" תעונת תא דסיי 1902 תנשב
תינויצה ותנשמ תא חטש וב ,"ןויצ לע שדח רוא" רפסה תא רביח הנש התואב .ךכב חילצה
םינברה תונעט תא רתסו ,לארשי תרותו לארשי םע ,לארשי ץרא ןיבש רשקה תא תססבמה
:האבה הבתכה תא "הריפצה" תעה בתכב הנש התואב םסרפ וז חורב .תונויצל ודגנתהש
בשוח יכונא ,ןורסיחל םיבשוח םירחאש המ לכ... םיהולא עבצא איה תונושה תוגלפמה תודחאתה"
םא .תוחוכה תודחאתה הזב האור ינאו ,תובבלה דוריפ תוינויצה תוגלפמב םיאור םירחא .ןורתיל
ןהיתועדב תונוש תוגלפמ םא לבא ,אלפ הז ןיא העושי תילכת תגשהל תדבוע תחא הגלפמ
ןויזיח ,םיהולא עבצא הז ירה ,םואלה לגד - דחא יללכ לגד תחת תודחאתמ תויטרפה ןהיתופיאשו
."ליגר יתלב

ותרותו וירפס
תוגה ירפס ,תידומלת תורפס ,תושרד רפס :וספדוה אל םבור יכ םא םיבר םירפס רביח סנייר ברה
השדח ךרד םיוותמה םירפסו תויללכ תוישונאו תוידוהי תויעב לעו ןמזה תויעב לע הבשחמו
הררג וז תינשדח תוירוקמ .םייטמתמה ןויגהה יקוח לע ססובמה ןפואב דומלתה דומילל תירוקמו
תודהיב םיינרמש םיגוח דצמ הפירח תילילש תרוקב םג ומכ םלועה יבחרב םיבר תולעפתה ירמאמ
.דומילה יכרדב תוינרדומ תוטישמ וששחש

תידוחייה תינויצה ותנשמ
הלואג לש העונת תונויצב וארש םינושארה תיתדה תונויצה ירשבמ לש םהיתודמעל דוגינב
ליצהל האבה תימואל העונת ,הלואגו הלצה תעונת תונויצב סנייר קחצי בקעי ברה האר ,םיבלשב
תוימשיטנאהש יסיפה םדיתע תאו םידוהיכ ינחורה םדיתע תא חיטבהלו לארשי יפדרנ תא
"הדנגוא תינכות" לש םיקהבומה היכמותמ היה קוידב הביס התואמ .וילע תמייאמ תרבגתמה
תמשגהל דיחיה םוקמה איה לארשי ץראש םנמא רמוא אוה .(1907) ישישה ינויצה סרגנוקב
תורשפא האור ינא הדנגוא תעצהבו ץראה ןמ רתוי ילע םיביבח םעה יכרוצ" :ךא םעה תופיאש
."ןויצ תבישל םדוק יחרכה יאנתכ םעה תלצהל
,תונויצל םידגנתמה םיידרחה םיגוחה לש םינועיטה תא ךירפהל התייה סנייר ברה לש ותמגמ
ךכב יתרוסמה ידוהיה רוביצה תא ענכשל שקיב אוה .וז העונתמ תדל תופקשנה תונכסה רבדב
.תיתד הניחבמ הנכס וא הלילש הב ןיאו בויחה ןמ הב שי תינויצה העונתב םינוליחה תופתתשהש
תופידרמ םידוהי לש תיסיפ הלצהל לכ םדוק המצע תא תנווכמ תינויצה העונתה יכ שיגדה ךכ םשל
תינויצה העונתב םיינוליחה םידוהיה תוליעפ אקווד ,ךכמ רתוי .תולגה לש הקוצמה יאנתמו תוערפו
לכמ תכרובמ הלועפ תינויצה תוליעפב תוארל שי ןכלו תוללובתה ינפמ םהילע תרמושה איה
.תוניחבה
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©