ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי

תורפסה תובא תשולשמ דחאל בשחנו 19 - ה האמב םידוהיה םירפוסה ילודגמ דחא היה ץרפ .ל.י
היה אוה . םכילע םולשו , םירפס רכומ ילדנמ םה םירחאה ינש שידייבו תירבעב הפיה
םירפוסה ברקב תיזכרמו תטלוב תוישיא ;טסיצילבופו ךרוע ,יאזחמ ,ררושמ ,רפוס ,ןיד ךרוע
הליהקה דיקפכ 1889 תנשמ לחה שמיש הפנעה תיתורפסה ותוליעפל ףסונב .השרוב םידוהיה
.ותומ םוי דע דימתה הב תוליעפ ,השרוב תידוהיה
,"רוא רקובה"ב ומסרופ ולש םיפסונ םיריש ,"רחשה" ןותיעב ןושארה וריש ספדנ 1875 תנשב
תפשב רואל ואצוהש םירחא םיידוהיו םיירבע םינותיעב םג ליעפ היה .דועו "הריפצה"
ןותנש איצוה 1890 תנשב .םכילע םולש לש ותכירעב "קעטאילביב-סקלאפ עשידיי" ,םהיניב שידיי
ףרטצה 1905 תנשב .םעה ינומה ברקב הלכשהה תוברהל ותרטמש "קעטאילביב עשידיי" םשב
תדיעו ישארמ דחאל ךפה 1908 תנשב .רסאמ ישדוח השולשל ןודינו תידוהיה תינכפהמה העונתל
םיכרכ 11 וייח ימיב םסרפ .תירבעה הפשב הביתכה תא םג חנז אל ךא תיטסישידייה ץיבונרא'צ
ךוניח תודסומו תובוחר תומשב חצנוה ומש ,תירבעבו שידייב וגצוה ויתוזחמ .שידייב 81 - ו תירבעב
.ב"הראבו ןילופב ,ץראב

ויבתכב תידוהיה הרייעה ירואית
,םהיתונוגיו םהיתוחמש לע ןילופב םידוהיה ינומה לש םהייח תוחרואל דחייש םוקמה טלוב ויבתכב
תוינדרמו תוצוצר תויומד ןמא דיב בצעל עדי אוה ,םירימטה םהיפוסיכו תוילכלכה םהיתוקוצמ לע
עיגה תירופיסה ותלוכי אישל .םיידיסחה םינוגינל שיש חוכה דחוימבו תודיסחבש רואה תגצה ךות
תיממע הדגא יניערג ופשח םירופיסה .ונושל רשועו ונונגס תולוגס לכ ולגתנ םהב בתכש םעה ירופיסב
.הבש לבסהו יפויה לע תידוהיה הרייעה תא וגיצהו


ןובל סחנפ ש"ע הדובעה תעונת רקחל ןוכמה לש ותובידאל תודות הנומתה
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©