(ץיבוניבר םולש) םכילע םולש

וואלסאירפ ריעב 1859 תנשב דלונש ץיבוניבר םולש רפוסה לש יתורפסה ומש אוה םכילע םולש
בא לש תיבב ךנחתה רענכ .השדחה שידייה תורפס לש םייזכרמה םירפוסהמ היהו הניארקואבש
םסרפ םינושארה וירמאמ תא .ד"בח דיסח היה ובס ,ךדיאמ דיסח םג ךא דחמ ןדמלו ליכשמ
תרוקיב ,תורפסל ןותנשה תא רואל איצוה 1888 תנשב .1880 תנשמ לחה ,"ץילמה" ןותיעב
.(תידוהיה תיממעה היירפסה) "קאטאילביבסקלאפ עשידוי יד" עדמו
ץרפ .ל.י :ןוגכ הפוקתה ינב שידייה ירפוס תא ונותיע ביבסו וביבס זכיר אוה
תוזחמו םידלי ירפס ,םירופיס ,םירפס םסרפ םכילע םולש . םירפס רכומ ילדנמו
,תירבעב ובתכנ וימוסרפו וירפס ."קאטאילביבסקלאפ עשידוי יד" תעה בתכ תכירעל ףסונב
םש הסרובב תועקשהו רחסמב םג םכילע םולש קסע תיתורפסה ותוליעפ דבלמ .תיסורו שידיי
.ונוה בור תא דיספה
םהל איבהלו םידוהיה תייעב תא רותפל הרומא התייהש 1905 תכפהממ הבזכאה תובקעב
רקבלו םלועב עוסנל הברה יכ ףא ,קרוי וינ ריעב עקתשה אוה .הקירמאל רגהל טילחה ,ןויווש
בקע קרוי וינב 1916 תנשב רטפנ אוה .דועו ץיווש ,היסור ,אטיל ,ןילופ ןהיניב הפוריא תוצראב
.ותואירב בצמ תורערעתה
ולחש תורומתל קיודמ יוטיב תונתונ ,עודיה לדנמ - םחנמ תמגוד םכילע םולש ירופיסב תויומדה
תילכלכ הניחבמ ,ריעב הטילקה יישק ,ריעה לא הרייעה ןמ רבעמה :ונמז תב תידוהיה הרבחב
טלקיהל חילצה אלו ריעה לא רקעש ידוהיה .תידוהיה הרייעה תביזעבש תוברת םלה תניחבמו
אוה .תווקתה ץרא 20 - ה האמה ףס לע הקירמא איה וינפ תמגמ םעפהשכ וידודנב ךישמה הב
םולש לש ותשיג .רתויב תיטנטוא הרוצב ןראתל חילצה ןכלו הלא תויווחמ קלחב הסנתנ ומצע
הרייעה תא ראת אוה .םירפס רכומ ילדנמ לש םעזה יאלמ הרייעה ירואיתל דוגינב תדמוע םכילע
תדוקנ ךא הב םייחה תאו הרייעה תא רקיב אוה .געלו באכ ,הביח ,הגאד לש תבורעת ךותמ
ידוהיב תוערפה לג רחאל 1906 תנשב .תונחלסו הנבה הרייעה ידוהי יפלכ הלגמ ולש אצומה
.םלועה ןופצמ תא ררועל תנמ לע "תוערפה ןמ תונומת" םלועל וגיצהב האירק יברע ךרע היסור
:תומסרופמה ויתוריצימ
ןזחה יסייפ ןב לטומ
ןבלחה היבוט
לדנמ םחנמ
תבכרה ירופיס ,םיגולונומ - םיבתכ


ןובל סחנפ ש"ע הדובעה תעונת רקחל ןוכמה לש ותובידאל תודות הנומתה

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©