חולשה

- 1896 םינשה ןיב ןילרבב רואל אצי .םייחה יניינעבו תורפס ,עדמב קסעש (ןוחרי) ישדח תע בתכ
.םעה דחא תכירעב ,1926
:"חולש"ה לש תונווכה תרהצה וזו
םיברשו ול הכירצ העשהש רבד ,ונל המודמכ ,םישוע ונא ,הז ישדח (יתע בתכמ) ע"כמ םויה ונדסיב"
,םישודח ושדחיו הז םע הז ולפלפיו ובשיש ,םידסימ ונא םימכחל שרדמ תיב אל .ונורסחב םישיגרמ
ןוזמ הז ע"כב אוה אצמיש ,ונבל םינוכמ ונא םעה ללכל םא יכ ;המשל המכח וא הרות לידגהל ליבשב
ישאר הלאו ...ויתוסירה תונבלו ויתוצרפ רודגל ליבשב ,תעדל ול םיצוחנה םירבדו וחורל תואנ
:(ןותיעב) וב תתל םיצפח ונאש םינינעה
בושח) התע דעו םדק ימימ וחור תוחתפתהו לארשי םע ייחל םיסחיתמה ... - המכח יקרפ
לש םייח יטרפב םיקסועה לארשי תמכח לש םירמאמ לספ םעה דחא יכ שיגדהל
קר עדימ ופיסוה הלא םיאשונ ותעדלש םושמ םירפס יקודקדו םינומדק םירבחמ
.ירוביצ ןיינע םהב ןיא ןכלו היפרגוילביבה עדמבו היגולוליפב םיקסועל
לש 'וכו ינידמה ,ימונוקאה ,ירסומה ,ילכשה בצמה רבד לע םירמאמ - אקיטסיצילבופ
...תוצראה לכב התע ונמע
בוטה לא ,(תינויגה תרקב) תמאה לא םסוחיב ותדובע ירפו םדאה חור טפשמ - תרקב
... (תיתטסא תרקב) יפויה לאו (תירסומ תרקב)
ןיאש תיטויפ הרישב ,רמולכ) דבלב איזיאופ אל לבא ...תיטויפ הריצי - אקיטסירטללב
.(םעט ןיא םעה חור תא ררועל ןויסינו תינידמ הבשחמ םג המע
לכמ קחרה םהירבד עימשהל ולכוי ובש ,םעטו העד ילעבל דחוימ "יתורפס זכרמ" ןיא רשאב ...
קר וילא ךושמל שקבמה "יתורפס זכרמ" הזב םהינפל ירה .םיימויה םייחה לש הלומההו ןואשה
."...םעטו העד ילעב םירפוס


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©