ץיבקשילא תחפשמייח לע םירופיס ףסוא םכינפל
הבינשיו הרייעב םוימויה
תחפשמ ייחב םירוזשה
תמחלמ תפוקתב ,"ץיבקשילא
דעו 1915 תנשמ ,הנושארה םלועה
תא .1942 תנשב הליהקה ןברוחל
הרייעב תוערואמה תולשלתשה
רחאל ,ץיבקשילא היח הרזחש
תוסנל הנממ השקב התבש
תושגרל ןמזה תרהנמב רוזחלו
םינושה םיעוריאב התוא ופיצהש
ןולח חותפל ליבשב" ,הילע ורבעש
םתוא רמשלו ,םניאו ויהש םייחל
."םיאבה תורודל

ידוהי ,תירכונה תירפכה הביבסל תורש זכרמ התייה ,סוראלבבש הבינשיו הרייעה
:ןוגכ םיבר קסע יתבו תויונחב וקיזחהו קושה רכיכ ביבס הזכרמב ויח הרייעה
.הקרבמו ראוד דרשמ וליפאו היפאמ ,םיבאפ ,ןולמ יתב ,תודעסמ ,חמק תנחט

.היתויחאו היחא תשמחו הירוה םע הב הלדגו הרייעב הדלונ ץיבקשילא היח
םידודנו םיסור םילייח י"ע ךומסה רעיל שוריג ,הרייעב תופירש התווח התודליב
.ןמזה לכ םדקתהש ינמרגה שוביכהמ קחרתהל התייה םתרטמש תונוש תורייעב
הדליל התייה ךכו םייברג גורסל המא התוא הדמיל הנושארה םלועה תמחלמ תעב
בצמה לשב .אצמנב ויה אל םירפסהו ומייקתה אל םידומילהש ןמזב הקוסעת
הרפתו םייברג הגרס היחו לזרב טוחמ תוגרסמו טחמ םאה הניכה עורגה ילכלכה
הרייעב תרפותה לצא תיעוצקמ הריפת היח הדמל ךשמהב .םיטוטרמסמ תובוב
העסנ 14 תב התויהב .הלילב 12:00 דעו רקובב 8:00 - מ םוי ידימ הלצא הדבעו
.ו"ציול ךייש היהש ,הנליוב ידוהיה יעוצקמה רפסה תיבב הריפת דומלל הנליול
רשפיא אל השקה ילכלכה בצמה ךא ןוירנימסב הארוה דומלל הפידעה איה םנמא
הרייעל התרזחו םידומילה םויס םעו "ץולחה" תעונתל הפשחנ איה הנליוב .תאז
."ץולחה" תעונתב תורבחה תא הכישמה איה הבינשיו

איה הליחתב .הצרא התלעו לארשי ץראל היילע ןוישר היח הלביק 1938 תנשב
האשינ 1940 רבמבונבו ,הווקת-חתפב "תולעופה קשמ"ב תואלקחב הדבעו הדמל
.תראפתל החפשמ ומיקה םה דחיו ןיבוגור יכדרמל

םהב היח הרפיסש םיפסונ םיניינעמ םירופיס אורקלו ךישמהל ולכות תעכ
.דוע םניאו ויהש םייחה חרוא תא ןיבהל םכל ורזעיש תויוליעפ תובלושמ


 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©