הרייעב הנותח

לבייטו בקעי לש םתנותח
הנותחל הנמזהה
טירפתה
תונכהה
סקטה
םיחרואה תבישי רדס
תיבב
תוכרב עבש
תוליעפ


ןמדוד תחפשמל לבייטו ץיבקשילא שריה בקעי לש םתנותח
לבייט .ליג ותוא ינב ויה םה ,הוורואב ונרגשכ דוע לבייט רחא וירוזיחב לחה ץיבקשילא שריה בקעי
לבא הייפהפי התייה אל איה .לודג ףאו תולודג םינפ ,תולודג םייניע תלעב,תינידנולב ההובג התייה
עדיו הבחר הלכשה לעב היה אוה ,תויחקפ ויה ויניע ,ינוניב היה שריה בקעי לש והבוג .דאמ תינניח
יניעב ןח אצמו תוירבה תא בהא שריה בקעי .טושפה שיאל םג ומכ הרותב לודג תרבחל ומצע םיאתהל
ועיגה הנותחה ינפל הנש .ןבכ ותוא הלבק החפשמהו וב בהאתה היבא וליפא לבייט לש התחפשמ ינב
,דאמ השגרתה ימא .ןיסוריא תביסמ גוגחל םיננוכתמ םהש ימאל ורפסו לבייטו שריה בקעי התיבה
ריעצה גוזה ינב ושגפנ ךרעב הנש יצח רובעכ .החפשמ תונבל דמע וב האג התייה ךכ לכש רוכבה הנב
לבייטו גח ידגב שבל שריה בקעי ."ןתח תבש"ב הרותל תולעל תנמ לע תסנכה תיבב םהיתוחפשמו
יתש ופסאתה תסנכה תיבמ ונרזחש ירחא .הקורי תיביטרופס הצלוחו הכורא הקורי תיאצח השבל
תיגיגח םירהצ תחורא השגוה ,הלודג התייה החמשה .ןיסוריא תביסמל הלכה ירוה תיבב תוחפשמה
ירחא וניקלח תנמ התייהש וזה תובילעה לכ ךותב החמש תצק .ורבידו ורש םיחרואה ןכמ רחאלו
"דחוימב םיבושח"ה םיבורקה תא וליאו םידידיהו םיבורקה לכל וחלשנ הנותחל תונמזה .המחלמה
.ישיא ןפואב ןימזהל ונכלה

הנותחה תביסמל הנמזהה
.םילשורי תא וריכזהש ןבומכו "םיליהת" רפסמ םיקוספב שומיש השענ הנמזהה תביתכ ךרוצל
זדנוא טימ טנייאשאב טמוק רעטרעוו טימ יאס ,ךילטפירש ךרוד יאס .בוט לזמ הלכ ןתח" :ובתכ ךכו
.וניתומוקמ תא וראפו וריאה ואוב ללמב וא הביתכב .בוט לזמ הלכ ןתח :םוגרת ."רעטרע יד
השיאהו .(תוינמחל) סעקלוב 10 - 6 חלש (הרייעה ינב לכב רבודמו) הנמזה לביקש ימ לכ
.וזה הנותחה יחרוא רובע םג הלשיב ,הרייעב ומייקתהש תונותחה לכל דחוימ ןפואב הלשיבש

תונותחב טירפתה
.ץוצק דבכו םיחולמ םיגד :םינפה תלבק

היה לכה .(תלשבמה "ע ושענש תוירטא) ןשקול םע קרמ ,ףוע רשב ,טכה - םיגד :תירקיע הנמ
.הוואראפ וא (ירשב) עקישיילפ

. תוגועו (תוריפ קרמ) טופמוק :הנורחא הנמ

.הרייעה ינב לכמ ופסא דויצה תא :דויצה

תונכהה
תואסכ ,תונחלוש ,ם"וכס ,םילכ תלאשהו הרייעה יבשות יתב לכב רוקיב םע ולחה תונכהה תא
תופמ ושרפ תונחלושה לע .תונכהב ורזע תויחאהו םיחאה רשאכ תיבב וכרע תונחלושה תא .םילספסו
תועולק תולח יתשו םיחצחוצמ םיטומפ ודמע תונחלושה לע .די תדובעב ,םייוגה ידיב גורא דבמ תונבל
.(תיב תרצות) ןיי יקובקבו תוקיהבמ תוסוכ ,ם"וכס ,תבש לש תולחה ומכ

סקטה
אסכ לע הבשי הלכה .םיחרואה תא הלביקו תורנ הקילדה הלכה םא ,צ"החא לחה הנותחה סקט
לע היה תעה התואב .התוא וקשינו וכרב הילא ושגינ םישנהו ןהידיב תורנ םע תודלי הדיצלשכ דחוימ
,ול'צה רשאכ םיריש ונגינ הנמשואמ ועיגהש םירמזילכ ,םינגנ 3 .הנותחהו הינודנה תא רידסהל ןתחה
םש ,ץוחב הכרענש הפוחל הלכה תא וליבוה תוהמאה יתש ,ךשמהב .םתניגנב וטלב רוניכהו ףותה
ביבס םימעפ 7 בבותסהל היה גוהנ המצע הפוחב .הפוחב התפצו הדמע הרייעה לכו ןתחה ןיתמה
רכזל סוכ רבש זאו לארשיו השמ תדכ ,םהייח ימי לכ הל ותונמאנ תא הלכל חיטבה ןתחה .ןתחה
ונתחת אמא ,אבא יוה) "הנותח רימ טכאמ עמאמ עטאט יוה" ונגינ םירמזילכה .םילשוריו תיבה ןברוח
הרש היחו תרומזתה תכלוה םהינפלשכ וידחי הלכהו ןתחה הנממ ואצי הפוחה םויסב .(יתוא
.הלכו ןתח חמשל - הרייעב הדיקפת היה הז יכ (רשכ דוקיר) "ץנאט רשוכ" הדקרו הכלהש ס'ביילדנמ
םהירחא וכלה הרייעה ינב לכ .הינשה הדיב התלמש תא הקיזחהו תחאה הדיב תחפטמ םע הדקר איה
.התיבה םתסינכ דע

תיבב םיחרואה תבישי רדס
רתוי קוחר ובשוה םיקוחר רתויה םינתוחמה ,הלכהו ןתחה די לע ובישוה םיבושחה םיחרואה תא
.ןחלושה הצקב ובשוה םה ,עיגמ היה אל חרוא םא ,לכואל וכיחו ץוחב ודמע םינצבקה .הלכהמ
םילס 2 םע יחא לש הנותחל עיגה ומש רצנלק עודי ןצבק ,יוג היה דחא םינצבק 4-5 ויה ונלש הרייעב
.ןחלושה לע ויהש םיריישה לכ תא חקל אוהו הנותחל סנכיהל ול ונתנ .(סעברוט)

תיבב
ןתנש דחא לכ .ריעצה גוזה ינבל םהיתונתמ תא םישל םיחרואה ולכוי הב הרעק ודימעה ןחלושה לע
וגהנ ףסכ ויה תונתמה םא ."...ךכו ךכ ,הלכה דצמ" וא ךכו ךכ ...ןתחה דצמ" זירכה הנתמה תא
וניפ החוראה םות םע .ברעה תחוראל ובשייתה תונתמה ןתמ רחאל .ונתנ ותוא םוכסה והמ זירכהל
םיטנקיזומל .רדחב ולכתסהו ודמע וא ובשי ודקר אלש הלא ,דוקרל ולחהו תונחלושה תא
.םינדקרהמ םג לבא םירוההמ ףסכ ולביק םה םנמא ,דוקיר דעב םימלשמ ויה (םיאקיסומל)
,קייטש ביב םג ודקר .(..רעשה תא וחתפ) יצערט רדנסכלא ,וגנט ,סלו ויה זא םיגוהנ ויהש םידוקירה
.וידחי םירבחתמו תוגוז ,תוגוז םיכלוה וב ךורא דוקיר והז - לירדק ודקר םיאני'זולווהו קאיבוקארק
דוקיר הז היה יניעב .םידוהיל אלו םייוגל םיאתמ הזש ונעט םה ,לירדק דוקרל ושייבתה םיאובינשיוה
אל דחא ףא םירצ תובוחר ןיב ןכש תיבהש הדבועה ףא לעו רקובה רוא דע ודקר םיחרואה .דאמ הפי
םיחרואב יתיפצו ןוליוה ירוחאמ ,םידוקירה ןמזב יתאבחתה ,הנטק יתייהש ינא .שער לע ןנולתה
.רדחב שחרתמבו

תוכרב עבש
הלכה ישיש םויב .שדח אישל ועיגה תושגרתההו החמשה .תוכרב עבש ךרבל וגהנ הנותחה רחאל עובש
הרייעה ינבמ דחא לכ .םישנ תרזעל תסנכה תיבל הלכה תא וליבוה רקובב תבשבו תורנה תא הקילדה
הירחאלש תוכרבה עבש תכרבל התיבה תוחפשמה ורזח ןכמ רחאל .תחנו תואירב ,בוט לזמב ךרבל אב
.םיפתושמה וייח תא ידוהי גוז לכ לחה ךכ .תיגיגח החורא הנקתוה


     
(ברוי לארשיו האל לש םתנותח) הפוקתה התואב הנותח                                                               הבותכ                     

                        ברוי 'פשמ תובידאב תונומתה     
:םיאבה םיטפשמה תחת ןוכנ אל/ןוכנ ונמס

.םוי ותואב ,םויה ומכ ,וכרענ הנותחהו ןיסוריאה תביסמ .1
ןוכנ
ןוכנ אל

.הנותחל הנמזוה הרייעה לכ .2
ןוכנ
ןוכנ אל

.גוזל ןתונ אוה ףסכ המכו אוה דצ הזיאמ זירכהל ךירצ היה חרוא לכ .3
ןוכנ
ןוכנ אל

.תיבה ךותב הכרענ הפוחה .4
ןוכנ
ןוכנ אל

.תוחמש םלואב וכרע הנותחה תא .5
ןוכנ
ןוכנ אל

.'רשכ דוקיר' הדקר איה .הלכו ןתח חמשל הדיקפתש השיא הרייעב התייה .6
ןוכנ
ןוכנ אל

.הלילה תועש דע הכשמנו רקובה תועשב הלחה הנותחה .7
ןוכנ
ןוכנ אל

.דוקירה לע םירמזילכל םלשל םיכירצ ויה םידקורה לכ .8
ןוכנ
ןוכנ אל

.'םיליהת' רפסמ םיקוספ ובלוש הנמזהב .9
ןוכנ
ןוכנ אל

.םיחרואה תא הלביקו תורנה תא הקילדה ןתחה םא .10
ןוכנ
ןוכנ אל


 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©