ןילופבו אטילב םיידוהי תועוצקמ

תונייעמ :ןוגכ עבט תורצוא םג הב ויה םנמא תואלקח לע רקיעב הססבתה ןילופ תלכלכ
םיניארקוא ,םיימואל םיטועימ י"ע םיבשוימ ויהש םירוזאב וזכור הלא ךא ,םחפו טפנ
תמחלמ רחאל קר המקוהש ,הריעצ הנידמ התייה תיאמצעה ןילופש רוכזל שי .םינמרגו
תירב קנעה תונידמ יתש ןיב הנותנ התייה תיפרגואיג הניחבמו ,הנושארה םלועה
תונשבו שדח ילכלכ קשמ םיקהל הכירצ התייה ןילופ .ברעממ הינמרגו חרזממ תוצעומה
תוישעתו ץע ידיבל ,םירומיש ,ימוג :ומכ הישעת יפנע הל ופסונ תונושארה התואמצע
,תואלקח לע ססובמ היה ןיידע ינלופה ילכלכה קשמה לש ובור בור תאז תורמל .תוימיכ
.הריעז הישעתו הכאלמ

:םירכונו םידוהי ןיב םיזוחאב תיסחיה תוגלפתהה תא הגיצמ ונינפלש הלבטה

םירכונ
םידוהי
עוצקמ/קוסיעה
80.7
9.8
תואלקח
7.7
32.2
הכאלמו הישעת
0.7
3.8
םיישפוח תועוצקמ
1.6
0.6
ירוביצ תורש
1.5
35.1
תואקנבו רחסמ
1.7
2.7
הרובחת
1.8
5
םירטוז םילעופ
4.3
10.8
לע םייח / םילטבומ
הקדצ
100
100
םוכיס

לשמל הנליוב .הייסולכואה ללכמ זוחא 30 - ל בורק וויהו םירעב ורג םידוהיה בור
תעכ .הייסולכואה ללכמ זוחא 40 - ל בורק םידוהיה רפסמ היה ,אטיל תריב התייהש
.הפוקתה התואב ןילופב םידוהיה וקסע םהב תועוצקמה תודוא טרפנ


.םיידוהי הכאלמ ילעב דוגיאב רבח סיטרכ
,'א ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ

תואלקח
םלועה תמחלמ רחאל .תוקריו המדא יחופת רקיעב ולדיג םידוהיה םיאלקחה
יצוליא לשב רקיעב תאזו תואלקחב וקסעש םידוהיה רפסמב הילע הלח הנושארה
.םהילע הפכנש םירפכל רבעמהו םירעהמ קלחמ םידוהיה שורג םהיניבו ןמזה
תוסנל ,םידוהי רתויו רתוי המחלמה התפכש רוסחמה ליבוה תעה התואב
.הרישי הרוצב ןוזמ הקפיס תואלקחה ןכש ,תיאמצע תיאלקח תרצותמ סנרפתהלו
.רתוי תוינייפוא תוסנרפל םידוהיה ורזח קשמה תובצייתה םע לבא

רחסמ
הנושארה םלועה תמחלמ ינפל .םידוהיה לש "תימואלה הסנרפ"ל בשחנ רחסמה
הפוריא ןיב תורוחסה יפוליחו לודגה יסורה קושה לש וחוכ תא םידוהיה "וליג"
הכפהמהו הנושארה םלועה תמחלמ .ןילופמ ידוהיה רחוסה ךרד ורבע היסורל
תלוכי העגפנ ןכלו ןילופ ידוהי רובעב יסורה קושה ןדבואל ומרג תיטסינומוקה
רחסמב וקסעש םידוהיה לש םרפסמ דרי ךכמ האצותכ .רחסממ םהלש הסנרפה
.הכאלמהו היישעתה ימוחתב דובעל ורבע םהו


ידוהי רחסמ
,'א ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ

הכאלמו הריעז הישעת
קיסעמה םילודג רוציי ילעפממ היונב ,םויכ וניניעב תרייטצמ איהש יפכ היישעתה
,ןיטולחל הנוש התייה םלועה תומחלמ יתש ןיב היישעתה םלוא .םיבר םידבוע
הרוביגה ןיבוגור היח המצע לע הדיעמ ךכ ."םמצעל תיב ילעב" תויהל וצר םלוכ
תויוג) "סעסקיש" המכ םיחקול .סינכמ עוצקמכ העודי התייה הריפת" :ונלש
םילעפמהמ זוחא םיעבשכ ."יאמצע ("ןחלוש") "שיט" םילהנמו (הרזעל תוריעצ
רבודמש ןכ םא רורב .םילעופ 3 - מ רתוי אל וקיסעה םידוהי תולעבב ויהש
.תוילכלכ תודונתמ עגפיהל םיחונו ,תינכט הניחבמ םירגפמ ,םיריעז םילעפמב
,ץע ,תכתמ ,רוע ,ןוזמ ,הלענהו השבלה :ויה תעה התואב םיחוורה תועוצקמה
,םיאפור :ןוגכ םיישפוח תועוצקמ ילעב ויה םיבר .ריינו סופד ,ןיינב ,ליטסקט
."שדוקה ילכ"ו םירומה םג וללכנ םהיניב ;ןיד יכרועו םיסדנהמ

תיעוצקמה הרשכהה
,תוינלופה תואטיסרבינואב :םינפוא השולשב שוכרל היה רשפא תיעוצקמ הרשכה
ךוניח תודסומב וא ידוהי הכאלמ לעב לצא רזוע/הילושכ תויתיב תורשכהב
הרזע) "טעברא ךרוד ףליה"ו טרוא תמגוד םייעוצקמ רפס יתב :םהב םיידוהי
תשר לש הז תמגוד םירומל םירנימס םג ומכ ;ו"ציו לש (הדובע תועצמאב
."תוברת"


.1936 , הנליו ,םיילענ רוצייל טרוא לש תואנדס תכורעת - "רעפעטש ןעלעצאמ"
טרוא תובידאב הנומתה.1930 ,הנליו טרואב הקינכמ תמגמב םידומיל םויס תדועת
טרוא תובידאב הנומתה


."הנליווב "טרוא" תרבח לש ידייה ןוינכטה י"ע ואצוהש שידייב םיינכט תועוצקמב דומיל ירפס
,'ב ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©