יתפוקתב "אטילד םילשורי" - הנליו

הנליוב ריעצה "ץולחה" תעונת
תדל הברקהו תסנכה תיב
ייחב ןושאר טרצנוק
םיטרסו תוגצה


התחירפ אישב התייה תירבעה תידוהיה תוברתה .הלימה ןבומ אולמב תידוהי ריע התייה הנליו
דועו הלא לכ תירבע היסנמיג ,ידוהי ןורטאית ,םירנימס ,תואטיסרבינוא ,ההובג הלכשה :וז ריעב
יציפמ" ,ןייטשפא ש"ע היסנמיגב ךכ) תירבע ורביד תודסומה תיברמב .םיינויצ ויה םבורו הב וחרפ
.(םירומל רנימסב לשמל) שידייה תפשב ודמיל ןטק קלחבו ("הלכשה
לודג סופד תיב ,ליטסקטל תשורח יתב ,םיקנב ילעב ויהו הנליווב תילכלכה החירפהמ ונהנ םידוהיה
תודסומ םימייק ויה תאז דבלמ .דועו םיפסונ שדוק ירפסו ילבבה דומלתה תא וסיפדה וב ,םאר לש
ריעב תידוהיה הליהקה ,תווצמה תיישע תא ובהאש םיבר םישנא ויה הנליוב .םיבר םיידוהי הקדצ
לכוא קפיסש חבטמ דוסייבו "רתסב ןתמ"ב האטבתה םיינע םידוהיל הגאדה ,בטיה תנגרואמ התייה
ובבותסה הב ,"הטמ לש הנליו" םג תמייק התייה ךדיאמ ,"הלעמ לש הנליו" התייה וז .םיקקזנל
סעקילו'ג רענליו וא (הנליו יבנג) םיבונג רענליוה וארקנש םידוהי םג םהב ,םינגילוחו םירוכיש
.(הנליו יחחרפ)

הנליוב ריעצה "ץולחה" תעונת
"ריעצה ץולחה" תעונת .ריעב יתייח הב הפוקתב ןתחירפ אישב ויה הנליוב תוידוהיה רעונה תועונת
."םיטסידנוב"ה תעונתו "רתיב" ,"ריעצה רמושה" תעונת ,"רגובה ץולחה"ו
ןיבו הנליוב םיעודיה םינויצה דחא (םיובננט) הנס השמ היה איהה הפוקתב
עומשל יתעגה םעפ .םהינומהב רעונה ינב עומשל ואב וימואנ תא .םישדחה םיינויצה םיגיהנמה
לע ונישלה םיטסינומוקה יכ ררבתה ,םוקמה תא םיפיקמ םירטוש יתיארו הנס השמ לש האצרה
יתדובע תורמל .םינויצהו םיטסינומוקה ןיב תוברקה ושטינ ךכ .תינויצ תוחתפתה עונמל ידכ םינויצה
תואצרה ורבעוה ללכ ךרדב .ברע ידימ "רגובה ץולח"הו "ריעצה ץולח"ה לש םיסוניכל העיגמ יתייה
בתכש "הדסמ" הזחמה תא חכשא אל .תינויצ המשגהב ךרוצהו הלוגב ידוהיה רעונה בצמ לע רקיעב
.דחאתהל ופאש םה הב הפוקתב ,"ריעצה רמושה"מו "ץולחה"מ ה'רבח י"ע גצוהש ,ןדמל קחצי
לכש לארשי ץראב םיכומנ ךכ לכ םימשהש רמאש ןדמל קחצי לש ותאצרה תא ,תרכוז ינא דחוימב
תאירקו םיריש ,םידוקירב "ץולח"ה ףינסב םינייצמ ונייה "תבש תלבק" םג .םימשל עיגהל לוכי דחא
.רתויב תורשואמה ייתונש ולא ויה ,בוט יל היהו תלבוקמ יתייה ,תניוצמ התייה הרבחה ,תוזחמ


"ץולחה"מ תורבח םע


תדל הברקהו תסנכה תיב
,ט"פרת תוערואמ תעב םימעפה תחאב ,תסנכה תיבב םיסנכתמ ונייה דחוימב םיבושח םיעוריאב
ופסאתה םיבר םירגובמו םיריעצ .םיבוצע ונייה ונלוכ םילשוריב הבישי ידימלת וחצר םיברע רשאכ
םירושק ונייה ונלוכ .וכבו סקט ןיעמ הרכזא ולהינ ,(ידוהיה בוחרה) סאג רעשידייב לודגה תסנכה תיבב
.ונבלב דבכה ןוסאב ונשחו הזל הז
א טסיב וד וו דרעפ א טסיב וד" :יל ורמאו תונב 2 ילא ושגינ הנליוב "ץולחה" ףינסל יתעגהשכ
הרייעמ יתעגה ,הקודא דאמ יתייה הפוקת התואב ."הייתד ךתויהב המהב תא" :רמולכ "המורפ
:יתינעו יתסעכ הנושארב יל וגעלשכ .'וכו םיידי תליטנ ,ןוזמה תכרב :תווצמה לכ לע יתדפקה ,הנטק
יתייה ."תומייק ןתייה אל תודהיה אלוליא .ןמזמ םייק היה אל ידוהיה םעה םייתד ונייה אלמליא"
אלש הנושארה םעפב .ימצע לע לקהל יתטלחהו יתעפשוה ןמזה ךשמב םלוא ידמיע קדצהש החוטב
ייהתש ךילע יתבשח ,יוו יוא" :הרמא ימא .ילע לכתסמ 'הש יתבשח ,הדערב יתשח שרדנה תא יתישע
.יתורבח יל ונתנ ךישמהל חוכה תא לאה לש ושנועמ דחפ יתשח ."היוג תא ףוסבו (תינבר) ןצעבער

ייחב ןושאר טרצנוק
.(רנידנרב ןגב) ןטרוג רענידאנרעבב התייה ההובג המרב טרצנוק יתעמש הב ייחב הנושארה םעפה
בחרו לודג ןגה ,יתוג ןונגסב היונבה הקיתע היסנכ הנכש וילא הסינכב ,הפהפי היה ומצע םוקמה
וטש םירוברבו ןגב םרז לתפתמ לחנ םג .םיהובג םיצעו םיינועבצ םיחיש ,םיחרפ ,תואשדמ ובו םיידי
טרצנוקל .בחרה להקה ינפל ונגינו לבת יבחרמ םינגנ ופסאתה םש ,הלודג המב המקוה ןגה עצמאב ,וב
וז התייה ."ץולחה"מו םידומילהמ הרבח דועו הקסיל ,רלמטס ,הקרתסא ,הלודג יד הרובח ונכלה
ןבוהטב לש רוניכל טרצנוק הנגינ איה ,רוניכב תנגנמ הרוחב יתעמשו יתיאר הב הנושאר םעפ
.םיאלפ יאלפ הז היה יליבשבו

םיטרסו תוגצה
םיטרסב יתיפצ ,ןורטאית תוגצה יתיאר הב יתוהש ןמזב .ידוהי ןורטאת לש זכרמ םג התייה הנליו
.דחוימב יתינהנ םיטרצנוקמ םלוא ,םימליא

                        
1924 ,ידוהי טרס                                        הנליוב ידוהי טרסל תמוסרפ תזרכ

1939 הנליו ידוהי טרס

גרבליפש ןביטס ש"ע םיידוהיה םיטרסה ןויכרא תובידאב תונומתה תשולש 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©