יפרגואיג םוקימו ןמז ריצ - תידוהיה הנליו

תוריהמב החתפתה ,1551 תנשב הדסונ הנליו ידוהי תליהק
.הפוריא חרזמ ידוהי לכל זכרמל הכפהו


לייטמל רתא תובידאב הפמה
תמוצ השמיש ,הפמב תנמוסמה ,הנליו
ןופצהמו ברעמל חרזמהמ תוירחסמ םיכרד
הנליו יבשותל וקינעה אטיל יטילש .םורדל
תונדפקב ןהילע ורמש הלאו רחסמ תויוכז
םירחוסה םע תורחתמ םששח ללגב
דעש ךכל תוביסה תחא התייה וז .םידוהיה
רוחסלו רוגל םידוהיה לע רסאנ 1551 תנש
.ריעב
:הנליוב םייזכרמ םיעוריא

(בוקרק) אקארקמ םידוהי םירחוס ינשל תושר ןתנ דנומגיז ךלמה - 1551
רחסמ יקסע הב םייקלו תויונחו םיתב הב רוכשל ,ריעב רוגל םהיתרשמלו
ךלמה ריתה ףסונ תויוכז בתכב .ריעב תידוהיה הליהקה תודוסי הלא .תואקנבו
,ןימלע תיב :ןוגכ הליהקל םישורדה םיירוביצה תודסומה תא דסייל הנליו ידוהיל
.ץחרמ תיבו זילטא

."םידוהיה בוחר" ארקנ ודילש בוחרהו ידוהי תסנכ תיב םקוה ריעב - 1592

הכאלמבו רחסמב םידוהיה תויוכז תא ביחרה יעיברה בלסידאלו ךלמה - 1633
ןכאו ןבאמ תסנכ תיב תיינב ריתה אוה .םהלש םירוגמה יחטש תא ליבגה םלוא
הימהובמ םישנא הטלק הנליו תליהק .ראופמו לודג תסנכ תיב ונב הנליו ידוהי
הייסולכוא הפסוותהש הרק ךכ ןילופו (הינמרג) טרופקנרפ ,(םויה לש היכ'צ)
.ריעל תיתוכיא

עברא דעו) תוליהקה דעווב תיזכרמו הלודג הליהקכ הרכוה הנליו תליהק - 1652
.(תוצרא

ריעה לע וחספ יקצינליימח לש וחוצינב םידוהיב ט"ת-ח"ת תוערפ - 1649 - 1648
.אטיל יבחרמ םידוהיה םיטילפה תא וחרא הנליו ידוהיו

ראצהו ףרשנ םידוהיה עבור .שאב התוא הלעהו ריעה תא שבכ היסור אבצ - 1655
.הנליוב רוגל םידוהי לע רסא יסורה

.םקתשהל הלחה תידוהיה הליהקהו הידבשו היסורמ הררחתשה הנידמה - 1661

םינשה שולשב .םידוהיה יתבב רקיעב העגפש ריעב הפירש הצרפ וז הנשב - 1706
.תידוהיה הייסולכואב איה ףא העגפש הפיגמ ריעב הצרפ ןכמ רחאלש

.ריעה יקלח לכב רוגל םידוהיל ריתה ךלמה - 1713

תנש דע ךשמנ קבאמה .םידוהיה תויוכז לוטיבל לועפל ולחה הנליוו יבשות - 1738
םידוהיל ריתמו הכאלמהו רחסמה שפוחב ריכמה ןיד קספ םסרופ זא 1783
.םימיוסמ תובוחר ינשב דבלמ ריעה יקלח לכב ררוגתהל

ןואגה היה םידגנתמה שארשכ תודיסחב המחלמה זכרמל הכפה הנליו - 1772
.הנליומ א"רגה

םידוהיה תא ףרצל התצר היסור תלשממ ,היסור תואבצ ידיב הלפנ הנליו - 1794
דגנכ שקיע קבאמ ולהינ םינוריעה .תויריעל רחביהל םהל הריתהו ינוריעה דמעמל
לע רסואה דחוימ וצ ואיצוהו םקבאמב החלצה ולחנ םה 1836 תנשבו וז הנווכ
.תויריעל רחביהל םידוהי

,ןמלז רואינש יבר ,םידיסחה לש םברשכ ךשמנ םידיסחה לומ קבאמה - 1798
דעוו לע םידיסחה וטלתשה ברה לש ורסאמ םות םע .תונשלהמ האצותכ רסאנ
.הליהקה

יאבגל קר תושר הנתנו תסנכה תיבב "להקה" תא הלטיב היסור תלשממ - 1844
.הליהקה ינב לש תדה יניינעב לפטל תסנכה תיב

רוד ךנחל תנמ לע םינברל שרדמ תיב הנליוב הדסיי תיסורה הלשממה - 1847
הרק ךכ .תדב םינוקית ךורעל וצרש הינמרג לש הינבר תמגוד ,םירואנ םינבר
היצקיפיסורה תעפות .תיסורה תוברתהו הפשה תצפה רוקמל ךפה שרדמה תיבש
שרדמה תיב שמיש 1873 תנשמ לחהו 1861 תנשב ינלופה דרמה רחאל הרבגתה
.םירומל רנימסכ

התייה ריעב םלוא הנליול ועיגה אל היסורב וכרענש בנישיק תוערפ - 1881
רובגל וחילצהו םהב ומחלנ םידוהיה םיבצקה .םייסור אבצ יסיוגמ לש תוערפתה
.םיערופה םילייחה לע

תא םירה טרקל שריה ידוהיה רלדנסה . דנובה תגלפמ הדסונ הנליוב - 1897
ןויסינב םג דואמ הליעפ התייה דנובה תגלפמ .הנליו לשומב הריו יאמב דחאה לגד
.1905 תנש לש הכפהמה

ידוהיו םינמרגה ידיב השבכנ הנליו ,בער תונש ויה המחלמה תונש - 1918-1914
רפס יתב ריעב ודסונ וז הפוקתב .הדובעלו הנוזתל גאדש ימוקמ דעוו ונגרא הנליו
יפוליח ויה המחלמה רחאל .שידייו תירבע רקיעב התייה םהב הארוהה תפשש
.ןילופו תוצעומה תירב ןיב ןוטלש

ריעה תא םודאה אבצה שבכ בוש 1920 תנשב .ריעה תא שבכ ינלופה אבצה - 1919
תנשב תינשב ריעה תא שובכל חילצה ינלופה אבצה .םיאטילה ידיל התוא רסמו
.ןילופ ידיב הטלשנ אטיל הינשה םלועה תמחלמ דעו זאמ .םיאטילה תא שרגו 1922

הרק ךכ .דבלב דחא בר קיזחהל הנליו ידוהיל ריתה ינלופה ןוטלשה - 1922
םייח ברה ןיבל ,םינויצה ידי לע ךמתנש ,ןייטשניבור ברה ןיב דומצ ברק להנתהש
קוח יפל רבד לש ופוסב . לארשי תדוגא ידי לע ךמתנש ,יקסנזדורג רזוע
.םינבר ינשב קיזחהל הליהקל רתוה דחוימ

תירבעה תופשב הפנע תוליעפ לש הפוקת התייה ןילופ ןוטלש תפוקת - 1939-1922
תודוגא ,תוארטאית ,רפס יתב ,תויסנמיג ,םירומל שרדמ יתב ודסונ זא .שידייהו
. א"וויי תמגוד םייעדמ םינוכמ ומקוה ןכ ומכ .תולמעתה תודוגאו תוברת

תודסומ .םיטייבוסה ידיל אטיל הרבע פורטנביר - בוטולומ םכסה תובקעב - 1939
הגלפמה ןואטיב קרו הרגסנ תונותיעה ,תושק ועגפנ םיידוהיהו םיירבעה תוברתה
.עיפוהלמ קספ אל תיטסינומוקה


.הנשה התואב רבמטפסב 1 - ב ראנופ רעיב וחצרנ ריעה ידוהימ 5000 - כ -1941

ירבח .תיפוס וטגה לסוח 1943 רבמטפסב 23 ךיראתב ליחתה וטגב לוסיחה - 1943
.םינזיטרפל ופרטצהו תורעיל ואצי םחולה ןוגראה

וסינו הילא ורזח םילוצינה ,םודאה אבצה ידי לע הררחוש ריעה - 1944 ילוי 12
.וברס םייטייבוסה תונוטלשה םלוא הליהקה תא םקשל


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©