תויוליעפל הרזח
הנליוב הקדצ תודסומ

םינקזב לופיט
םיחרוא תסנכה
םיינע ידליל עויס
דבוע רעונל ברע ירועיש
תוינע תודלויל עויס
הלכ תסנכה
ןוכסחו הוולמ תופוק
םיכרצנל ןוזמ
יאופר עויס
רוידב עויס
הדובע תאיצמבו תיעוצקמ הרשכהב עויס
םידוהי המחלמ יכנל עויס
תונצבקב המחלמ
םומ ילעבל עויס
םילבא םוחינ
תוליעפ


התייה אל םדיש םידוהיל עייסל ואב םידסח תולימגב וקסעש הקדצ תודסומ
תאז ראתמ ךכ .םידוהיה לש םיינוע היה בר הפוקת התואב הנליו ריעבו ;תגשמ
לע - לארשיל אתוינע האי" :1889 תנשמ "ץילמה" ןותיעב םירפוסה דחא
לע םידמוע םינויבאו םיינע תוימוה שארבו תובוחרה ידצב הניפו רבע לכב ןכ
הב ארקת תוינעה רשא לארשיב ריע ןיא ...םעה יפלכ םהידי םיאשונ ,ןכודה
,דיב קונית םע םישנ ןכו ,בוחרב םיבשוי וארנ םידלי ...יתבר אנליוו ריעבכ
,בוחרב םינגנמ וא םירש ויהש ,םינצבק םג ועיפוה .הבדנ םישקבמו די םיטשופ
.עויסה ינוגרא ומק הז בצמ בקע ."םיבשו םירבועה בל תמושת תא ררועל ידכ
םלועה תמחלמ דע הנליוב ולעפש תידדהה הרזעה תודסומ תא ןכ םא ריכנ ואוב
.הינשה

דסחו הקדצ תודסומ

םינקזב לופיט
םינקזל הסחמ קינעהש םינקזה בשומ תיב היה ריעב םיטלובה תודסומה דחא
הינעהו תרגובמה הייסולכואה דצמ ץחלהו םינקז 162 וב ויח 1884 תנשב .םיינע
ןיב ,תומורת תרזעב םייקתה דסומה .לודג היה הסחמ וב אוצמל ריעה לש
םידוהי םיאפור תדובע ,הייריעה דצמ עויס ,שריה תינורבה דצמ רתיה
םינקז 340 דסומב ויח 1912 תנשב .'וכו םידגבב ,ןוזמ יכרצמ תמורת ,םיבדנתמ
,תסנכ תיב םג םירוגמ ירדח דבלמ ויה דסומב .םישנ 180 - ו םירבג 160 םהב
תא המצמצ הייריעה .ץחרמ תיבו האפרמ ,לכוא ירדח ,תינרות הירפס
דסומה תקזחה לש ההובגה תולעהו םינקזה תקזחהל הביצקהש םימוכסה
.דבלב 191- ל םרפסמ עיגה 1939 תנשבש ךכ וב םיסוחה רפסמב הדיריל המרג
.םתקזחאל קיפסה אל ביצקתה ךא ,טלקיהל ושקיב םיבר


.םינקז בשומ תיב
,'ב ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ


םיחרוא תסנכה
ואבש םידוהי םיחרואל ,תידוהיה הליהקה י"ע לעפוה םיחרוא תסנכה תיב
ימיב שורגה תליחת םע ךא ,בולע הינסכאה בצמ היה הליחתב .ריעל ץוחמ
.םיחוורמ םירדח השיש ובו הליהקה תודסומ תיבל דסומה רבעוה תוערפה
םיחרוא תסנכה תבוטל תומוק 3 ןב תיב ריעה ינבדנמ דחא םרת 1934 תנשב
ריעב רקיבש הנדורגמ ידוהי רפיס םיחרואה תסנכה לע .ריעב תלוכי יטועמ
תותבשבו ,הת םישיגמ םוי לכב ;םימי 10 תוהשל חרואל םינתונ" 1938: תנשב
הז ידוהי ."םידחא הרות ירועיש םידמול ובש זיולק םג שי תיבב .תוחורא 3
האר אל יכ רפיסו תיבב לפיטש ןקסעה תוריסממו תיבה ןויקינמ בהלנ היה
.הזכש דסומ ריע םושב

םיינע ידליל עויס
םישנה .ודמל אלו ודבע אלש םיינע ידלי ןעמל םישנ דעו ריעב םקוה 1880 תנשב
דעוה חלש םילודגה םידליה תא .םידליה רובע ןוזמו הלענה ,השבלהל וגאד
ורכש םידחא םירקמב .תוילושכ וקסעויו עוצקמ ודמליש ידכ הכאלמ ילעבל
ולפוט הז דסומ תוסחב .בותכו אורק םידליה תא ודמליש ידכ םירומ םישנה
תומותי רובע ןורתפ ריעב ןיא יכ בל ומש םישנה ,ןכ ומכ .תינמז וב םידלי 200 - כ
תינורבה המרת רתוי רחואמ .1898 תנשב תומותי תיב ומיקה ןכלו תוידוהי
לוהינו תומותיה תיבל עבק תיב תיינק רובע לבור 20,000 לש םוכס שריה
.ךשמהב ארקנ הילעש תוידוהי תומותי ןעמל הדוגאל רבע דסומה

דבוע רעונל ברע ירועיש
םידבועה םירענל ברע ידומילל רפס תיב חותפל ומצע לע חקל םישנה דעו
.םידימלת 35 וב ודמל 1907 תנשב ,1896 תנשב חתפנ רפסה תיב .ודי לע ולפוטש
ילעב ושרדש םוכסה תאו רפסה תיבב םידליה ידומיל תא ונמימ םישנה
לבור 1200 - כ התייה רפסה תיב תקזחה תולע .עוצקמה דומיל רובעב הכאלמה
.הנשב

תוינע תודלויל עויס
הקוקז התייהש ימ לכ ,הקדצ תפוק ןדיבשכ תודלוי לצא ורקיב הדוגאה תורבח
התואב המרת םיעצמא תלעב התייהש תדלוי וליאו הפוקהמ תועמ הלביק עויסל
םימירתמ ויה הב תיתנש הפיסא הנשל תחא המייקתה ,ףסונב .הפוקל תונמדזה
.תוינע תודלויב הכימת ךרוצל םיפסאנה תא

הלכ תסנכה
.הינודנה ןוגראב ןהל העייסו תוינע תולכ ןעמל הלעפ וז הדוגא

ןוכסחו הוולמ תופוק
תואוולה ונתנש (הליפתה יתב דיל) ןוכסחו הוולמ תופוק וקיזחה תודוגא רפסמ
לש תויעוצקמ תודוגא .םיקקזנל הבר תלעות ואיבהו םיחונ םיאנתב תונטק
.הלאכש תופוק וקיזחה קוסיעה םוחת יפ לע םידגואמ ויהש הכאלמה ילעב
80 לש םומיסקמ לע דמע תופוקל הנופה לבקל יאכז היהש האוולהה םוכס
.לבור

םיכרצנל ןוזמ
הב ולכא התחיתפל ןושארה םויב .הנליו ריעב הלוז הדעסמ החתפנ 1893 תנשב
ומליש וז החורא תרומת .קרמו רשב ,םחל ללכ טירפתה ?ולכא המו םיינע 400
.םולשת אלל החורא ולביק קלחו תוקיפוק 4 לש דואמ ןטק םוכס םיינעהמ קלח
םידמוע דציכ .םימעפל םויב שיא 900 - ל דע עיגהו הרהמב לדג םילכואה רפסמ
,תובדנתמ ודבע חבטמב ?םוי ידמ םישנא הברה ךכ לכל לכואה תנכה תמישמב
הדעסמה תיבב וכרענ תוסנכהה תא לידגהל תנמ לעו םיפסכ ומרת ריעה ינבדנ
תואצוה יוסיכל השדקוה ןתרומתש תויגיגח תופיסאו תואצרה ,םיטרצנוק
ויה התוא םידקופה ןיבו םירכונו םידוהי ןיב הניחבה אל הדעסמה .הדעסמה
תא הגיצמ םכינפלש הלבטה .םוי ידמ הב לוכאל ואבש םירכונ 100 - כ םג
:תומיוסמ םינשב ונתינש תוחוראה רפסמ

תוחורא
םויב
עצוממב
תוחורא זוחא
םניחה
םניח ונתינש תוחורא
תוחוראה 'סמ
הנשה
408
29
42,319
148,852
1905
459
23
37,709
167,463
1907
552
17
35,407
201,537
1908
411
22
32,850
150,000
1936
356
28
36,500
130,000
1937

ןמ אלא םיקקזנב "רוסחמ"מ העבנ אל תוחוראה רפסמב הלחש הדיריה
.םידבכ תובוח תריבצ בקע ןוזמ םלוכל קפסל החילצה אל הדעסמהש הדבועה
שוכרל החילצה אלו םיבוהז 40- כ םוי ידמ הדעסמה הדיספה 1938 תנשב
תומוקמו םיינע םיליכשמל תומוקמ ויה הדעסמב יכ ןייצל שי .םיכרצמ קיפסמ
רתוי תצק םלשל ךירצ היה םיליכשמה לש דרפנה לכואה רדחב .םעה יטושפל
.החורא התוא רובע

םחל הקפיסו 1929 תנש לש ילכלכה רבשמה תובקעב המקוה םחל תיב תדוגא
"םידרוי"ל םיכרצמ הקליח הדוגאה ."רתסב ןתמב" םיפסונ ןוזמ יכרצמו
חספה גח תארקל .םחל תפל ועיגהש הכאלמ ילעבלו םימכח ידימלתל ,םהיסכנמ
הדוגאה הקליח 1937 תנשב .שיא 1,800 עויס תלבקל ומשרנ (1936) ו"צרת
.הנליו ידוהימ 12% וויהש (תושפנ 7,500 - כ) תוחפשמ 1,500 - ל םיכרצמ
תוחפשמ 1,650 - ל םיכרצמ הדוגאה הקליח 1938 תנשב חספה גח תארקל
תונעיהל הלכי אל הדוגאה םלוא עויסל השקבב ונפ םיבר .(שיא 8,000 - כ)
הרזעה דעו"מ רקיעב הדוגאה הלביק תומורתה תא .ףסכ רסוחמ םהיתוינפל
תירבה תוצראל ורגיהש אטיל ידוהי י"ע םקוהש קרוי וינב "םישנ לש יאנליוה
.הלודגה הריגהה תונשב

.הלוזה הדעסמה תמקה תנש 1893 תנשב איה ףא הדסונ תבש יגנעמ תדוגא
הדוגאה .םיגחבו תותבשב תוחפל ,הליהקה יינע ייח לע לקהל התייה התרטמ
רשב וללכש תועיבשמ תוחורא הקפיסו הליכא תונחלוש גחו תבש ידמ הכרע
ירוחבו תוקיפוק 10 היה (ברעו רקוב) תוחורא יתש רובע םולשתה .םיגדו
היילעה םע 1931 תנשב .הלא תוחורא יתש רובעב תוקיפוק 5 קר ומליש הבישי
םניח תוחורא 3 תבש לכב הדוגאה הקליח ילכלכה רבשמה בקע םיינעה רפסמב
םויב ."רתסב ןתמ" לש הרוצב םיבדנתמ י"ע השענ חולשמה .שיא 600 - כל
תא חינמ ,ךרצנה תיבל םיכרצמה לס תא חקול בדנתמה היה ברע תונפל ישיש
1934 תנשב .והער תא שיא ואר אל ךכ םשמ ךלוהו לצלצמ ,תלדה דיל לסה
עיגה 1938 תנש לש תועובשה גחבו ,תותבשב תוחורא 1,500 הדוגאה הקליח
ףסכ םעה יטושפ ומרת הדוגאל .תוחורא 2,400 לש איש רפסמל תוחוראה רפסמ
.הליהקה דעוומ תומורת ופסאנ םיתיעלו ,םיכרצמ וא


."לוזה חבטמ"ל רותב
,'ב ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ

יאופר עויס
ךמתנ אוה .ריעב םילוחה יתב תשולש ןיבמ לודגה היה ידוהיה םילוחה תיב
תושירד לכ תא אלמל היה לוכי אל ,החוקיפל ןותנ היהו הייריעה תודסומ ידיב
ךרוצה לע תונעל ידכ .הייריעה דצמ היטרקורויב תויעב ללגב רתיה ןיב ,רוביצה
.1890 תנשב לועפל הלחהש םילוח תרמשמ םשב הדוגא הדסונ שוקיבהו
םיינע םילוחל רקיעב תיאופר הרזע יתוריש הקינעה םילוח תרמשמ תדוגא
וא ןיי ןתמ ,םייאופר םירישכמו תופורת ןתמ ,םילוחה לצא תיב ירוקיב :ןהבו
ידכ הליל תנילל הלוחה תיבל םירבח חולשמו אפורה תארוה יפל קאינוק
.החפשמל רוזעל ולכויש
:לשמל ,םועז םוכס תרומת וא םניחב ונתינ הדוגאה יתוריש בור
.חוקלה תיבל אפורה לש העיסנה ימד תא קר ובג אפור רוקיב דעב .1
.תוקיפוק 15 ובג תופורת דעב .2
.םניח ונתינ קאינוקו ןיי .3
םליש הב ףתתשהל היה לוכי אלש ימו הליל תרמשמ םייקל וגהנ הדוגאה ירבח
,הנשה ךשמב םניח האופר יתוריש ונתנ םיאפור 4 .תוקיפוק 30 לש רפוכ
תחאו םיינעה םילוחל תולודג תוחנה ונתנ תחקרמ יתב ילעב ,םידוהי םיחקור
רקיעב ויה הדוגאה ירבח .תוינע תודלוי םניח תרשל הבדנתה תודליימה
2,268 הדוגאב םירבח ויה 1907 תנשב .םינוונחו םילעופ ,םינולגע :םעה יטושפמ
1912 תנשב המלשנ ותמקהש םיינעל םילוח תיב תמקהב ולחה 1910 תנשב .שיא
.תיגרוריכ הקלחמ וב לועפל הלחה 1910 תנשב רבכ םלוא


.םילוח תרמשמ
,'ב ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ

תובכשהמ תוריעצ גוח ןגראתהשכ 1891 תנשב המקוה ףוע רשב תדוגא
םאתהב אירב ןוזמ ןתמ י"ע םיינע םילוחל עייסתש הדוגא תמקהל ,תורישעה
.ןייו טרוגוי ,בלח ,ףוע ,רשב םינופל הקליח הדוגאה .אפורה תארוהל

ובזעש םילוחב לופיטה דיקפת תא המצעל החקל םיינע םילוחל הרזעל הדוגא
לוכי הלוח .םינקזה בשומ דיל אצמנש הסחמ תיבב ,ידוהיה םילוחה תיב תא
רצקה דעומה ,םימי שדוח לש הפוקתל וא ותמלחהל דע םוקמב תוהשל היה
.םיינשה ןיבמ

תרשכהל הלעפו ריעב תויחאב רוסחמ תורצוויה לשב המקוה הרזע תדוגא
ןומימ ךרוצל תוחונ תואוולה תוידוהיה תוריעצל הנתנ הדוגאה .תוידוהי תויחא
ןהידומיל תא ומייס 1914 תנשב רבכ .םידומילה תפוקתב הייחמהו םידומילה
.תויחא 14 דסומב

הדוגא - (ז"וט םשב םג העודי) םידוהיה תואירב ןעמל הדוגאה
איה .תוקוניתב לופיטלו רפסה יתבב הנייגיהל תדחוימ בל תמושת השידקהש
.תורה םישנל ץועיי תתל ותרטמש "בלח תפיט" םשב דסומ 1920 תנשב הדסיי
השעמלו םייתנש וכשמנ וב םידומילהש תויחאל רפס תיב םג המיקה הדוגאה
1939 תנש דע .תויחאל ןילופב דיחיה ידוהיה ימשרה רפסה תיב הז היה
,םייניש תאפרמ ,ןגטנר ןוכמ הדוגאה הדסיי ,ןכ ומכ .תויחא 200 וב ורשכוה
.דועו םידליל הארבה תונטייק ,תוקוניתל תונועמ ,תואיר ילוחל אפרמ תיב
ףאו תואירב יאשונב בחרה להקל תואצרהו םיסרוק הדוגאה הכרע ,ףסונב
תע בתכו (םעה תואירב) "טנוזעג-סקלאפ" ארקנש תע בתכ רואל האיצוה
.(אירב היה) "טנוזעג ייז" ארקנש תואירב יאשונב םידליל

רוידב עויס
לש םישקה רוידה יאנת לע העמש ,שריה ןורבה תנמלא ,הרלק - םילוז תונועמ
.ריעה יינע רובע תוריד תיינבל לבור 200,000 המרתו הנליוב םיינעה םידוהיה
ויה םירדחה .תוריד 216 םהבו תומוק 6 ינב םירוגמ יתב ינש ונבנ ףסכה תרזעב
ימד .םומיחלו לושיבל רונת ללוכה רדוסמ חבטמ היה הריד לכלו םילודג
תונועמה דיל .הרידה לדוגל ומאתוהו (שדוחל לבור 3-6) םיכומנ ויה תוריכשה
וב םילבמ ויה םידלי םישימח .3-7 ליגב םידליל םוי ןועמ חתפנ םילוזה
לע וקסעוהו תוחורא םידליה ולביק ןועמב .ברעב הנומש העשל דעו רקובהמ
.תונוש די תודובעב וא םיקחשמב תובדנתמ ידי

הדובע תאיצמבו תיעוצקמ הרשכהב עויס
הכאלמ דומילב ריעה יינעל העייסש הדוגא התייה הדובע ידי לע הרזע
התרטמ הליחתבשכ 1900 תנש תוביבסב המקוה הדוגאה .הדובע תאיצמבו
הרזעה יכ טלחוה תפסונ הבישח רחאל ךא ,תינמזו הריהמ הרזע תתל התייה
לע םידוהיה הכאלמה ילעב תמר לש יעוצקמ רופישב היהת תידוסיהו תיתימאה
בצמ תא רפשלו םירכונה הכאלמה ילעב םע תורחתב דומעל םהל רשפאל תנמ
1906 תנשבו הכאלמ ילעבל םיסרוק חותפל טלחוה .תידוסי הרוצב םידוהיה
תוטייח :תוקלחמ יתש ובשכ הנליוב ןושארה ידוהיה יעוצקמה רפסה תיב חתפנ
הדוגאל ירקיעה עויסה .תורגנל הקלחמ םג החתפנ ךשמהב .תיתונמא המקרו
.תומורתמו א"קי תרבחמ אב

הנליוב הלעפ הדוגאה .םידוהיה ברקב הכאלמ תצפהל הדוגא התייה טרוא
םיאשונ ןווגמב םיסרוק החתפו ;םיאנכטו םילעופ ,הכאלמ ילעב תרשכהל
:םהיניבו
.וידר תואנכט .1
.היצלטסניא .2
.הימונורגא .3
.הקינכמ .4
.למשח .5
טרוא רפסה תיב תחיתפב התייה הנליוב טרוא לש תוליעפב תרתוכה תלוג
תושרדנה תוניחבל םתוא ןיכהו םינוש תועוצקמב םיאנכט רישכהש ,םוקינכט
.םינושה םייעוצקמה םידוגיאה ידי לע


םוקינכט טרוא                                        
טרוא תובידאב הנומתה                              

םידוהי המחלמ יכנל עויס
םידוהי המחלמ יכנ ןעמל הלעפו 1926 תנשב הדסונ םידוהי המחלמ יכנ תדוגא
ןתמ ,רפסה יתבבו יאופר לופיטב תוחנה תגשה ,הדובע תאיצמב הרזעב
דע הלעפו טניו'גה ןוגרא י"ע הכמתנ הדוגאה .תיפסכ הכימתו תואוולה
.הינשה םלועה תמחלמ

תונצבקב המחלמ
ויהש הנליוב םינצבקה יוביר עקר לע המקוה תונצבקב המחלמל הדוגאה
תא שרגל תונוטלשה ולחה 1934 תנשב .עובק ןפואב תויונחה יחתפ לע םירזחמ
הדיקפתש הדוגא ומיקהו העפותל ץק םישל וטילחה ריעה ידוהי ,םינצבקה
.םינצבקל תישדוח הכימת קלחלו רבח ימד םידוהיה תויונחה ילעבמ ףוסאל
תונטק תואוולהבו הרידה רכש םולשתב םינצבקל ועייס ףסאנש םוכסב
.תונצבקה תא בוזעלו םילכורל ךופהל םינצבקל רוזעל התייה ןתרטמש

םומ ילעבל עויס
לע הנליוב 1930 לירפא שדוחב המקוה םידוהי םימליא-םישרח ןעמל הדוגאה
האממ הלעמל הדוגאב ומשרנ .םידוהי םימליאו םישרחב לפטל תנמ
תיאופר הרזע םרובע הגישה הדוגאה .םידלי ויה םכותמ 30 םימליא-םישרח
הדוגאה .הב םימושרל תופורת הקליחו ריעב םידוהי םיאפור לש (םולשת אלל)
המיקה ,הביתכו האירקל םיסרוק תחיתפ המזיו תוברתה ימוחתב םג הלעפ
ופתתשה ןתרגסמב המרד תואנדסו םילויט ,טרופס תוליעפ הנגרא ,הירפס
.םימליא-םישרח םינקחש

םילבא םוחינ
"אשידק הרבחה" דעוול תוכימסב םילבא םוחינ תדוגא המקוה 1927 תנשב
הקדצ תפוק התייה הדוגאל .תוינע תונמלאל הרזע טישוהל התייה התרטמו
.םקתשהל הנלכות תוחפשמהש ידכ םיחונ םיאנתב תואוולה תונמלאל הקפיסש
תגשהב םהל רוזעל תנמ לע םימותיה םידליב הכימתו ךוניחל םג הגאד הדוגאה
.דיתעב סנרפתהל תלוכיו עוצקמ
.םימיה םתוא לש הנליוב הקדצה תודסומל םויכ םיבדנתמה תודוגא לש ןתוליעפ תא וושה
:האוושהה תא ךורעל תנמ לע ,םויכ םילעופה הרזע ינוגראו תותומע לש תיבה ירתאב ורזעה

.ןטרסב המחלמל הדוגאה
.םייחל וק
.הרש די
.אפרמל הרזע
תמענ

 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©