"ריעצה יבכמ"ו "יבכמ"

העונתה תמקה
לובנטסיא ריעב 1894/5 תנשב תוידוהיה טרופסה תודוגא לש ןדוסיי םע ןוגראה לש ותישאר
:תורטמ יתש ויה תודוגאה דוסייל .תימשיטנאה העונתה לש החוכ תלדגה בקע
טרופס ינודעומל לבקתהל ולכי אל תוימשיטנאה בקעש ,םידוהיל ןורתפ תאיצמ.1
.םיימוקמ   
.םימשיטנאה דצמ תומילאה לומ םמצע לע ןגהל םידוהיה לש ךרוצהו ןוצרה.2

הדיעוב ."יבכמ" םשה תחת 1903 תנשב ודגאתהו תונוש תוצראב וחתפתה הלא תודוגא
לש רעונה תעונת תא םיקהל טלחוה ,1929 תנשב היכ'צב הסנכתהש ,"יבכמ" לש תימלועה
הירטסוא ,היכ'צ :הפוריא זכרמ תוצראב רקיעב ליעפ היה ןוגראה ."ריעצה יבכמה" ןוגראה
.הינמרגו

םשה תועמשמ
תידוהיה המואה ןויערל תוביוחמ למיס המשש תיתגלפמ יתלב תינויצ הדוגא הנה "יבכמ"
רומשל םתוכז לע ומחלש "םיבכמ"ל ירוטסיהה יסיסבה רשקה תא שיגדהו לארשי ץראב
.לארשי ץראב תידוהיה תדה תא םייקלו

העונתה תונורקע
תוליעפל ךוניחו ימואל ךוניחב הלגדו תונויצהו תודהיה יכרע לע תתתשומ התייה העונתה
:הלש ןונמהב תוהזל ןתינ העונתה תונויער תא .תיביטרופס

העונתה ןונמה -םיבכמה ריש

,ונלוכ הפ ןה םיבכמ
.רבכמ איגש דודגה הז
,ונחצינ הפ ,ונמחלנ הפ
.רבגי דוע ונחוכ הפ

,ונינפל ךלי שאה דומע
.ריהזי ,ריאי ךשוח ךרדב
,ונירוחאמ ןנע דומע
.םיבכמ-ךרד ונפ
."ץמאו קזח" -קזח םיבכמ

"היבכמ"ה
לארשי ץראב םידוהיל ימלוע טרופס סוניכ ןגראל םג טלחוה 1929 תנשב הכרענש הדיעוב
.1932 תנשב ץראב הכרענ הנושארה היבכמה ."היבכמ" ומשש
ןמזב ץראל םיילאגל יתלב םילוע תאבהל ץראב ידוהיה בושייה תא ושמיש "תויבכמ"ה
תוהז ויה אל ,אצומה תוצראל ורזחש תוחלשמהו ץראל ועיגהש תוחלשמה .יטירבה ןוטלשה
הילע רושיא ולביק אלש הפוריא זכרממ םידוהי ץראל חירבהל וחילצה ךכו ןלדוגב
.םיטירבהמ"Jewishgen" רתא תובידאב הנומתה
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©