הניו חוכה

ןודעומה דוסיי
תצובק תוכזב המסרפתהו 1898 תנשב הניוב הדסונש תידוהי טרופס תצובק
ודסונש תוידוהי טרופס תודוגא ןתואמ תחא התייה הצובקה .הלש לגרודכה
תוברת שדחמ חתפל ואדרונ סכאמ לש ותאירקו ינשה ינויצה סרגנוקה תובקעב
וא הרובג לש תועמשמ םהב שיש תומש ואשנ תוצובק ןתוא לכ .תוידוהי תינפוג
.דועו "ןושמש" ,"אבכוכ רב" ,"רוביגה" :לשמל חוכ

הדגאל תכפוה ןודעומה לש לגרודכה תצובק
רודכ ,היחש,הקיטלתאב דחוימב הנייטצהו טרופס יפנע 10- כב הלעפ הצובקה
הוואג רוקמל הרהמ דע וכפה ןודעומה לש םייביטרופסה ויגשיה.לגרודכו םימ
דודה ןגמ תא למסכ ורחב םהו םידוהי קר ויה ןודעומב .הלוכ הפוריא תודהיל
.תירבעב 'ה תואהו תיזעולב "חוכה" הלימה וכותבו


1924 תנשב לארשי ץראב הניו חוכה רוקיב

לש טנרטניאה רתא תובידאב הנומתה
ןג-תמר ,יבכמ - חכה לגרודכ ןודעומ
תניחבמ ,ןודעומה לש לגדה תצובק
תצובק התייה םייביטרופסה םיגשיהה
הדסונ הצובקה .ןודעומה לש לגרודכה
הירטסוא תופילאב התכז ,1909 תנשב
,הפוריא לכב הדהאמ התנהנו 1924/1925
םאהטסוו תצובק לע הרבגש רחאל דחוימב
ויהש ,תופסונ תוילגנא תוצובק לעו ןודנולב
הצובקה .ןתיבב תוחצונמ יתלב זא דע
1924 םינשב ץראב םירוקיבל העיגה
בושייב הלודג הוואג האיבהו 1925 - ו
יטירבה אבצה תרחבנ תא החצינשכ
.תפתושמ תיברע-תילגנא תרחבנו


,הירגנוהו היקבולסוכ'צ ,הירטסוא תורחבנב וקחישש ויה הצובקה ינקחש ןיב
סקילפ ,רשקה עודי ןרתנספ היה ץכ טרברונ .טרופסב קר אל םיגשיה ילעבו
לרק ,רעושה הניו לש הרפואה יתבמ דחאב רמז היה קלופ ןוגא ול'צב ןגינ ,יקצולס
ירבח רכזל לסיפש לספ הייבכמה רפכב בצומ םויה דעו םסרופמ לספ היה ,גנידלוד
,הקירמאב תועפוה עסמל התוא האיבה הצובקה לש הלודגה התחלצה .הניו חוכה
םע הקסעה יזוח ומתח םינקחשהמ קלחו לודג םיפוצ להק ינפב וקחיש םה םש
הרזח הצובקהש הרק ךכ .דואמ םילודג ףסכ ימוכס רובעב תויאקירמא תוצובק
הצובקה תאז םע דחי .השלחנ ןכלו םיטלוב בכרה ינקחש רפסמ אלל הניול
ןיב ויה םיריכבה םינקחשהמ קלח .הינשה םלועה תמחלמ דע היקחשמב הכישמה
.םייצאנה הדמשההו זוכירה תונחמב םיפסנה
 
  
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©