אביקע ינב

העונתה דוסיי
ץראב ודסונש תודיחיה רעונה תועונתמ תחא התייהו םילשוריב 1929 תנשב הדסונ העונתה
ישאר םלוא 1928 תנשב הלע העונתה דוסיי ןויער .םלועה יבחרב תוידוהי תוליהקל וטשפתהו
:תוירקיע תוביס 3 בקע רעונ תעונת לש הדוסיי ןויער תא הלחתהב ולספ "יחרזמה לעופה"
.יתד ךוניח ןיבו תינדרמ רעונ תעונת ןיב הריתס .1
.רפסה יתב לש יתדה ךוניחב עוגפל הלולע רעונ תעונת יכ ששחה .2
.וזכש העונת ליבוהל הלוכיה היואר תיכוניח תוישיא התייה אל .3
תעונת םיקהל תאז לכב וטילחהו ורבשנ אל ,שאילא לאיחי םשארבו ,העונתה תמקה ימזוי םיריעצה
העונתה הארקנ ךכ םושמו (1929) ט"פרת רמועב ג"לל עבקנ העונתה דוסיי םוי .תיתד-תיצולח רעונ
.אביקע יבר לש ומש לע אביקע ינב

לאיחי ריבסהש יפכ ,"הדובעו הרות" ןויער תא לכמ רתוי למיס ,העונתה ידסיימ יניעב ,אביקע יבר
:שאילא
היתומא 'דב ומצע עיקשהו ,םכח דימלת םגו ימואל םחול םג ,ןאצ העור םג ,לעופ םג היה אוה"
ןיינב ,יצולח השעמל הרות תפרצמה ,תימואלה תויתדה תא למיס השעמל .הכלהו הרות לש
.ברקל אלא , קיחרהל אל :ונתסיפת םג התייה וזו ,םדא - םדא לכב האר אביקע יבר .הריציו
"!אביקע ינב ונא ,אביקע יבר לש וידימלת ונא

תימלוע העונתל תכפוה העונתה
ולעפ םהש אלא ,הלוגה תוליהקב תויתד רעונ תועונת לש םיפינס 'סמ ויה העונתה דוסיי ינפל
תעונת דוסיי רחאל .תחא םא תעונת תחת תודגואמ ויה אלו ,"רמושה"ו "ץולחה" תועונת תרגסמב
.תימלוע העונתל הכפה העונתהו אביקע ינב תעונתל הלא םיניק ופרטצה אביקע ינב


אטילב שטרמ הרייעב אביקע ינב
"Jewishgen" רתא תובידאב הנומתה 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©