תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ

רעונה תועונת תחימצל עקרה
תיתרבח - תינידמה תוחתפתהב הרושק הברעמו הפוריא זכרמ תוצראב רעונה תועונת תחימצ
יוטיב ונתנ רעונה תועונת .19 - ה האמב ,תינרמשה הרבחה לש התוכמס תורערעתה םע הלחש
תרכמתמ תינגרובה הרבחה יכ שח רעונה .תינגרובה הרבחה יכרע דגנכ רעונה ינב תונדרמל
םיכרע חפטל ופאש רעונה תועונת .תדסחתמ תועיבצ אלא םניא היסומינו םיירמוח םיגשיהל
חפטל ידכ .והערל םדא ןיבש תוציחמה תא רובשל וסינו בל יוליגבו תוטשפב ולגד םה ,םירחא
התואמ .תוירוקמו תומימת םרובע למיסש ,עבטה לא ונפ םה רהוטו תוינושאר לש הלא םיכרע
.תיטנמורה תורפסה לאו םייממעה רולקלופה תודוסי לא םג ונפ םה הביס
"לגופרדנאוו"ה תעונת התייה רעונה תועונת לש סופיטה בא תא הרציש הנושארה רעונה תעונת
יסופד ורצונ רעונה תועונתב .19 - ה האמה ףוס תארקל הינמרגב הדסונש ,("תדדונ רופיצ")
ךא ,יתרבח יונישל וארק םנמא תועונתה .םינימה ןיב תוער לש בושחה ןפה םהיניבו יווהו ךוניח
היכרע תאש הרבחב שדחמ ובלתשה םה םירגובכו הנטק התייה הרבחה לע ןתעפשה לעופב
תועונת וחפיט יטנמורה םרזב רעונה ינב לש םתוניינעתהמ אצוי לעופכ .רעונה תעונת התחד
תועונת ומיקהו הלא תועונתב םייוצר ויה אל םידוהי ךכ םושמו םיימואלה םיכרעה תא רעונה
.תויאמצע תוידוהי רעונ

תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ
.הנושארה םלועה תמחלמ רחאל ןילופבו הינמרגב ומק תונושארה תוידוהיה רעונה תועונת
הרקמב ,ימואלה דוסיה לע םיתתשומה םייתוברת םיכרע ןה םג וחפיט תוידוהיה רעונה תועונת
,תידוהיה הרבחה יכרע תא וללש תוידוהיה רעונה תועונת םג .םיידוהי תורוסמו םיביטומ ןהלש
הרקמב .ולדג ןכותבש הרבחה לש תונגרובה יכרע תא וללש תויללכה רעונה תועונתש םשכ
תונורתפו םיכרד ושפיחו הלוגב יתרוסמה ידוהיה םויקה תרוצ דגנכ רעונה תועונת ואצי ידוהיה
.ילקידרה לאמשה תמגוד תובלתשה לש תונורתפל ונפ ןקלחו תונויצל ונפ ןקלח .ידוהיה םויקל
יתש ןיב ידוהיה רוביצה ברקב םימייק ויהש םיינויער םימרזו תוגלפמל תורושק ויה תועונתה
.םלועה תומחלמ
"ריעצה רמושה"ו הינמרגב ,"ןבל לוחכ" ויה ומקש תונושארה רעונה תועונת
.ןילופבש היצילגב


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©