"ריעצה ץולחה"ו "ץולח"ה

ןוגראה דוסיי
1905 תנשב .הב הדובעו תובשייתהל ,י"אל הילעל םמצע ורישכהש םידוהי םיריעצ לש ימלוע ןוגרא
1921 תנשב .ב"הראב ץולחה ןגראתה 1911 תנשב .הפוריא חרזמבש הסדואב הנושארה הצובקה הנגראתה
תינפוג הרשכה :ויה תוירקיעה היתורטמש "ץולחה" לש תימלועה תורדתסהה היקבולסוכ'צב הדסונ
-ה ינויצה סרגנוקה י"ע הרכוה וז תורדתסה .תירבעה תוברתהו ןושלה חופיטו ץראל הילע תארקל תינחורו
."היילעו הרשכה יניינעל היולת יתלב תורדתסה"כ 21


1918 תנשמ "ץולח"ב רבח תדועת
םימוליצה ןויכרא/תואטגה ימחול תיב תובידאב

העונתה תונורקע
המשגהה תבוח ,י"אב הממשה שוביכו הדובע ייחל תינחורו תינפוג הרשכה תבוח :ויה העונתה תונורקע
בשומ וא ץוביקה תרגסמב ףותיש ייחו תידוהיה השיאה רורחש ,תירבע הפש ,תירבע תוברת ,תישיאה
.ל"וחב הרשכה תווחב הרשכה ורבעש ירחא תונוש םיכרדב ץראל ולע "ץולחה" ירבח .םידבועה

העונתב חתפמ תויומד
ץראהמ ולגוהש ,יבצ ןב קחציו ןוירוג ןב דוד .רודלפמורט ףסוי היה היסורב "ץולחה" תעונתב היחה חורה
.ב"הראב העונתה תא ונגרא ,הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב םיכרותה י"ע

"ריעצה ץולחה" תמקה
,ןילופב התייה התוליעפ רקיע ."ריעצה ץולחה" הארקנ איהו "ץולחה" לש רעונה תעונת המקוה 1926 תנשב
ץולחה" רעונה תעונת הדחאתה 1938 תנשב .ידוהיה םעה לש ויתונבו וינב בור תע התואב ואצמנ םש
. "רורד" תעונת םע "ריעצה

העונתה לרוג
רחאל .תואטגב דרמל םיפתוש ויה הירבחו היכינח רשאכ תרתחמב "ץולחה" תעונת הלעפ האושה ןמזב
.העונתה הקרפתה הינשה םלועה תמחלמ


הבינישיוב "ץולח"ה


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©