ינבל תחפשמ


לייטמל רתא תובידאב הפמההחפשמל דלונ (ןביל) ינבל יכדרמ
,היכ'צ תריב ,(Praha) גארפ ריעהמ תידרח
םילוצינה דחא אוהו 1926 תנשב
הבורש ,הפנעה ותחפשממ םידיחיה
החפשמה םש תא .האושב הדמשוה
:תינמרגה הפשב ושוריפש) "ןביל"
החפשמה ינב ולביק הארנכ ,(בוהאל
רפכב ררוגתהל םהילע היהש רחאל
םידוהיה לכ ושרוג רשאכ ,ןביל ומשש
תרביע יכדרמ .1745 תנשב גארפמ
הצרא ועיגה םע החפשמה םש תא
.ינבלל ותוא ךפהו

וררוגתה תבחרומה החפשמה ינב לכ רשאכ ,תדכולמו המח החפשמב דלונ יכדרמ
ומכ תודמחנ תויתחפשמ תורוסמ וחתיפו תובר וארתה ,הזמ הז ןטק קחרמב
לא חלשנ זא ,3 ליגב יכדרמ לחה םידומילה לולסמ תא .רפכב תויתחפשמ תושפוח
תיבב יכדרמ דמל ךשמהב .הליפתה ךרוצל תירבעב בותכו אורק דומלל ידכ ברה
תועוצקמב םירועש לביק ברעה תועשבו םינש עברא ךשמ ינמרגה ידוסיה רפסה
םויס םעש ידוהי רפס תיבב דומלל ותוא חולשל טלחוה ןכמ רחאל .שדוקה
לע רוסיא וליטה םיצאנה .ינמרגה ילאירה ס"היבב דמלו ךישמה ,םש וידומיל
,רחא ס"יבב דומללו רובעל יכדרמ לע היה בושו םייללכ רפס יתבב םידוהי ידומיל
םידוהיה לע םינמרגה ורסא 14 ןב יכדרמ היהשכ 1940 תנשב .ידוהי ס"יב - םעפה
ץבקתהל ולחה םידימלתה .םיילמרופה וידומיל ומייתסה ךכו תרגסמ לכב דומלל
הז הדימל ךילהת םג .םידוהי םירומ תרזעב תרתחמב דומללו תונטק תוצובקב
.(םיחולשמה) םיטרופסנרטה ולחהשכ 1941 תנשב קספוה

קנבב םהיתונובשח ,םרחוה םשוכר ,םידוהיה ייח לע תושקהל וכישמה םיצאנה
היה ףוסבלו םיירוביצ תומוקמב תואריהל םהל היה רוסא ,לבגוה רוידה ,ומסחנ
תא הרחיא ךא רגהל התסינ יכדרמ לש ותחפשמ .בוהצה יאלטה תא דונעל םהילע
,דואמ םישק ויה וטגב םייחה יאנת .ןיזרטל החלשנו םינוש םיטבל ללגב דעומה
תויוליעפ ונגרא םיריעצה ךא אצמנב היה אל ןוזמה ,םידורי ויה הנייגיהה יאנת
הנחמל ויחא םע דחי יכדרמ חקלנ 1944 תנשב .רומחה רוסיאה תורמל תויתרבח
חלשנ ךכ רחאו יאלמשחכ םש דבע יכדרמ .ואכד דיל אצמנש גנירפואק הדובעה
לכ םע דחי יכדרמ ררחוש 1945 יאמב .דואמ השק תיזיפ הדובע ,ןיינבב דובעל
.םיאקירמאה י"ע הנחמב ויהש םיריסאה

םיבורק קר אצמ ךא םיבורק שפחל תנמ לע גארפל יכדרמ רזח המחלמה רחאל
רעונה ינב תא וניכהו ץראה ןמ עיגהל ולחה רעונה תועונת יחילש .םיקוחרו םיטעמ
יבכמ" תעונת םעטמ הרשכה להנל לחה יכדרמ .הצרא היילע תארקל ודרשש
.הצרא הלע אוהו ומולח םשגתה 1949 תנשבו ,הבלסיטרבב "ריעצה

ידוהי ייחו ינבל תחפשמ ייח לע דומללו תויוליעפה דומעל ךישמהל ולכות תעכ
.תעה התואב גארפ


 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©