גארפב תידוהיה הליהקה

ןתינ המויקל םירוכזא ,הפוריאב תוראופמהו תוקיתווה ןיבמ איה גארפב תידוהיה הליהקה
.הריפסל 970 תנשמ רבכ אוצמל

.תוידוהי תונוכש יתש ריעב ורצונ ךכ ברעממו חרזממ גארפל ועיגה םידוהי - 1091

.גארפ ידוהימ םיבר םידוהי גרהב עסמה תא וויל םינבלצה ,ךרדל אצי ןושארה בלצה עסמ - 1096
.רצנתהל וצלוא וגרהנ אלש םידוהי

קוסעל ושרוהו ;ןולק תוא דונעל וביוח םלוא ריעב רוגל רושיא ולביק גארפ ידוהי - 13 - ה האמה
םיסמ תרומת תודחוימ תויגליבירפב תוכזל תונוטלשה ורשפא ,ןכ ומכ .דבלב תיבירב האוולהב
.ריעב בשייתהלו אובל הינמרגמ םידוהי דדועש רבד ,םיהובג

בושיי חתפתה ,(שדח - ןשיה תסנכה תיב) "לושיונטלא"ה ,קיתע תסנכ תיב ריעב םקוה - 1270
.ידוהי

.גארפ ידוהי בור וז הנשב תוערפב םיחצרנ 1338-ו 1298 םינשב ולחש תוערפל ךשמהב - 1389

לוטיל ולכי אל ךא ,םידרומל הדהא ושחר גארפ ידוהי .ריעב ץרפ םיטסיסוהה דרמ - 1436 - 1419
תוערפב השק םהב ועגפו הדהא םהל ובישה אל םיטסיסוההש ךכל םרגש רבד דרמב ליעפ קלח
.ריעה תא ובזע גארפ ידוהימ םיבר בצמה תובקעב .1422

חקלנ ריעה ידוהי לש םמחל הטמו תיבירב האוולהב קוסעל ושרוה םירכונה 15 - ה האמה ףוס
תורחתה .ריעה יחרזאב תורחתהל וצלאנ םה םהב תועוצקמ ,הכאלמו רחסמל ונפ םידוהיה .םהמ
ךלמה .גארפמ םידוהיה תא קלסל וסינש ריעה יחרזא דצמ תויולכנתהל עקר התוויה תילכלכה
.דבכנ םולשת תרומת םהמ תאז וענמ םיליצאהו

.הפוריא זכרמב ןושארה ידוהיה סופדה דסונ גארפב - 1512

."סקנפ" ,ינשה תסנכה תיב ריעב ךנחנ - 1535

ריעל ורזח םידוהיה .גארפ ידוהי תא שריגו םיבשותה ץחלל ענכנ ןושארה דננידרפ ךלמה - 1542
.1562 - ל 1545 םינשה ןיב בושו בוש הרק ךכ ,בוש הנממ ושרוגו

.םידוהי 6000 - כ ריעב ויח 17-ה האמה תישארב

"לגד"ב וכזו ברקב ונייטצה םה .םידוושה םישלופה דגנ המחלמב ופתתשה ריעה ידוהי - 1648
.לושיונטלא תסנכה תיבב םויה דע רומש לגדה .הליהקה למס עבטוה וילעש

.ריעה ידוהימ 3,000 לש םתומל המרגו ריעב הצרפ הפיגמ - 1680

ידוהיה עבורה יבשוי ,ופרשנ תסנכ יתב 11 - ו םיתב 300 ,ידוהיה עבורב הצרפ הקילד - 1689
.רתוי רחואמ ריעה רוורפל ךפהו גארפל ןופצמ םקוממ היהש ,ןביל רפכל ונופ גארפב

הצר לוכיבכש 12 ןב ,ונב חצרב םשאנש ,סלבא ידוהיה לש רעוס טפשמ ךרענ ריעב - 1694
.רצנתהל

.םידוהיב תוערפו םיסורפל םיגרובסבאהה ןיב םעפהו קבאמל ריעה העלקנ בוש - 1744

הובג סמ םולשת רחאל םלוא .ריעה ןמ גארפ ידוהי תא השרג הכלמה הזרת הירמ - 1748-1745
.ריעל רוזחל םידוהיה ושרוה תורחא תומצעמ לש תיטמולפיד תוברעתהו

וביוח םידוהיה .הכלממה ידוהי לכ םע ביטיהש "תונלבוס בתכ" םסרפ ינשה ףזוי ךלמה - 1782
שידייבו תירבעב שמתשהל קיספהלו אבצב תרשל ,םיינוליח רפס יתב דסייל ,החפשמ םש ץמאל
ךילהת םלשוה 1867 תנשבו וטגל ץוחמ ררוגתהל םידוהיל רתוה ,ןכ ומכ .םייקסע םיזוחב
ילעב םידוהיה רפסמ .תסנכה יתבב תומרופרו ,תוללובתה ,ןוליח ךילהתל איבהש היצפיצנמאה
.תואטיסרבינואב םידוהיה םיטנדוטסה רפסמ םג ומכ ,לדג תיללכה הלכשהה

תימינפ הריגה הלחה ליבקמב .תירבה תוצראלו הפוריא ברעמל רגהל ולחה גארפ ידוהי - 1840
.גארפ ריעל הדשה ירעמ םידוהי לש

תוברתל םמצע וכייש םבורשכ ,גארפ ריעה תייסולכואמ 5% - כ וויה םידוהיה - 1930 - 1900
לע וריהצהש םידוהיה רפסמב הילע השגרוה ,ןכ ומכ .תיכ'צה תוברתל רתונה קלחהו תינמרגה
.תבורעתה יאושנ רפסמ הלע ליבקמבו םתודהי

ויה אל תוידוהיה תוליהקה 7 .המוחתל וחפוס גארפ ירברפו המקוה תיכ'צה הקילבופרה - 1918
איצוהש דוגיא ."יתבר גארפ לש תויתדה תוידוהיה תוליהקה דוגיא"ב תורבח ויה ךא תודחואמ
.םידוהיל דעס תודסומ תמקהב קסעו םימוסרפ רואל

.ריעל עיגהל וליחתה הינמרגמ םידוהי םיטילפ - 1933

םיחטשב תינמרגה תונמואלה תיילעו ("סולשנא"ה) הינמרגל הירטסוא חופיס תובקעב - 1938
.םיפסונ םידוהי םיטילפ ריעל ועיגה ,תינמרג הייסולכוא הררוגתה םהב םייכ'צ

תריגהל יזכרמה דרשמה" ריעב םקוה ,1939 ילוי 22 ךיראתב הינמרג ידיב גארפ שוביכ םע - 1939
.ןמכייא ףלודא לש ולוהינב "היברומו הימהובב םידוהי

וחלשנו ריעב םידוהיה ידבכנ ורסאנ הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע - 1939 רבמטפס 1
.דלאוונכובל

.טאטשניזרט וטגלו (ןילופ) חרזמב הדמשהה תונחמל וחלשנ גארפ ידוהימ 46,067 - 1945 - 1941
ויהו ,ודמשוהש תוליהקל םיכייש ויהש השודק ישימשת לש םיפסוא גארפב וזכיר םיצאנה
."דחכנש ידוהיה עזגל יזכרמ ןואיזומ" ב םיגצומ תויהל םירומא

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©