(AKIBA) אביקע רעונה תעונת

העונתה דוסיי
תעונתל ורבע הירבח בור םלוא ,1901 תנשב רבכ בוקרק ריעב המקוה אביקע רעונה תעונת
היתונורקעב םיריעצה רעונה ינב רובע רתוי תיביטקרטא התייהש ,"ריעצה רמושה"
תנשב .ןיטולחל טעמכ המלענ ,יללכה ינויצה םרזל תכייש התייהש אביקע תעונת .םיינדרמה
,םינטק םיפינס ולא ויה הליחתב .בוקרק ריעב העונתה לש םיפינס שדחמ םוקל ולחה 1923
.העונתה לש דוסיה 1924 תנשב תדיעו הכרענ ךכו דחאתהל וטילחהש
רוביצה ברקב ,םייתדה אל יכ םא ,םייתרוסמה םייתדה תודוסיה תא קזחל הפאש אביקע תעונת
.תוללובתהה ךילהת תא רוצעלו תוסנלו רעונה ינבו

העונתה תונורקע
איה .תידוהיה תימואלה הרכההו תידוהיה הירוטסיהה לא רוביצה תא ברקל התצר העונתה
תועונת ןיבל הניב ירקיעה לדבהה .הירבח תא הכניח ךכלו הילעו ץוביק ייח ןיב בלשל הפאש
אלא תידוהיה תדה יכרעב דורמל התצר אל אביקע תעונתש ךכב היה תויטסילאיצוסה רעונה
תוביסה תחא התייה וזו ,תידוהיה תרוסמה תרכהו תרימש לש םיכרע םיכינחה ברקב חפטל
.לארשי תבהא תשגדה התייה העונתל הז םש תריחבל תפסונ הביס ."אביקע" םשה תריחבל

דרמבו וטגב העונתה
רוזאב תרתחמה תולועפ תא וגיהנהו בוקרק ריעב רקיעב םיליעפ ויה ,רומאכ העונתה ירבח
תמסרופמה הלועפה רשאכ וטגל ץוחמ תרתחמה ירבח ולעפ םירחא תואטגל דוגינב .בוקרק
עבטש אוה ,דניקסביל (קלוד) ןורהא ,העונתה יגיהנממ דחא ."הירנגיצ הפק"ב התייה םהלש
תורוש שולש לע םימחלנ ונא ,ןוחצינ ןעמל םימחלנ ונניא" :תמסרופמה הרמאה תא
."הירוטסיהב

םירפסמו תודבוע
"ןתיא הוונ" :םיצוביק ינש לארשי ץראב ומיקהו העונתה לש םיניערג ינש ולע 1930 תנשב
ויה "השובכה ןילופב תויצולחה רעונה תועונת" סילרפ הקבר לש הרפס יפ לע ."עשוהי תיב"ו
התייה העונתה .םיפינס 119 ןיב וקלחתהש םיכינח 10,000 ,1939 תנשב אביקע רעונה תעונתב
.הריבה השרוב היה הזכרמש ףא ,בוקרק ריעה רוזאב רקיעב הליעפ


.עשוהי תיבב ומלוצ ,"ןדרי" תצובקמ ,העונתה ירבח .לארשי ץראל ולעש ,ןילופמ "אביקע" רעונה תעונת ירבח
םימוליצה ןויכרא/תואטגה ימחול תיב תובידאב הנומתה


.1939 תנשב םלוצ .בוקרקב "אביקע" רעונה תעונת לש תישארה הגהנהה ירבח
םימוליצה ןויכרא/תואטגה ימחול תיב תובידאב הנומתה 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©