ריעצה רמושה

העונתה דוסיי
ורטסואה תורסיקל הנושארה םלועה תמחלמ םות דע ךייש היהש ,םויה לש ןילופב רוזא) היצילגב םקוה 1911 תנשב
ישנא י"ע לארשי ץראב םקוהש "רמושה" ןוגרא תובקעב "רמושה" םמצעל וארק םה .ידוהי םיפוצ ןוגרא (תירגנוה -
ןוגרא דחאתה 1916 תנשב .ןילופ יבחר לכב ולש םיפסונ םיפינס ודסונו הבחרתה ןוגראה תוליעפ .הינשה היילעה
םיבורקה םיאשונבו תירבע דומילב הקסעו תינויצה העונתל תכייש התייהש ,"ןויצ יריעצ" תעונת םע "רמושה"
."ריעצה רמושה" היה תדחואמה העונתה םש .תונויצל
העונתה לגד - ןחלושה לע .העונתה לש ןקב ןילופב "ריעצה רמושה" ירבח
.העונתה יוהמ םימוליצו םילגד םביבסו ,לארשי ץרא תפמ - םהירוחאמ ריקה לע
םימוליצה ןויכרא/תואטגה ימחול תיב תובידאב הנומתה

העונתה תונורקע
הכפהמה רחאל םלוא .םזילאיצוסל תוביוחמ הל התייה אלו יללכה ינויצה םרזל העונתה תכייש התייה התישארב
הלחהו תיטסילאיצוס - תיטסיסכרמה היגולואידיאה תא העונתה הצמיא תוצעומה תירב תמקהו תיקיבשלובה
םייתרבח םיקבאמל תוביוחמו תועדומ ךות ,ץוביקב תובשייתהו הילע רמולכ ,תיצולח המשגהל הירגוב תא בייחל
.םלועב םילעופה תועונת םע תוהדזהו

העונתה תודלותב ןויצ תודוקנ
ץוביקה ,אפלא תיב ץוביק תא ומיקהו הצרא תולעל "ריעצה רמושה" תעונת לש םינושארה הירגוב ולחה 1919 תנשב
הב ,ןילופבש גיצנד ריעב ןוגראה לש הנושאר תימלוע הדיעו הכרענ 1924 תנשב .ץראב ריעצה רמושה לש ןושארה
העונתה המיקה ךשמהב .היבטלו אטיל ,הינמור ,תוצעומה תירב ,ןילופמ העונתה לש םיפינס ירבח םג ופתתשה
1927 תנשב .הקירפא םורדו הקירפא ןופצ ,וקיסקמ ,ליזרב ,הניטנגרא ,הבוק ,הדנק ,תירבה תוצראב םג םיפינס
.לארשי ץראב םילעופה תעונתל ךיישה יתובשייתה ףוגכ "ריעצה רמושה יצראה ץוביקה" ןוגרא ץראב דסונ
םיבייח העונתה ירבח יכ טלחוה םש .היקבולסוכ'צב העונתה לש תימלועה תישילשה הדיעוה הכרענ 1930 תנשב
.העונתה יצוביקמ קלח תויהל םירבחה תא תבייחמ המשגהה תבוח יכו "ריעצה רמושה יצראה ץוביק"ל ףרטצהל
ץראל הרבע העונתה תגהנה . היקבולסוכ'צב - הלוגב הנורחאה תיעיברה תימלועה הדיעוה הסנכתה 1935 תנשב
העונתה יריעצ תא ךירדהל לארשי ץראמ ואבש םיחילשו לארשי ץראל ולע אל ןיידעש םיריעצ ורתונ הלוגבו לארשי
.ןילופ יבחרב םיפינס 300 - כב םירוזפ ויהש 27,000 - כל עיגה ןילופב העונתב םירבחה רפסמ 1939 תנשב .הלוגב
.תולועפ הכרעו םינותיע המסרפ ,תואטגב םידוהיה ברקב לועפל העונתה הכישמה ,הינשה םלועה תמחלמ ןמזב
.תואטגב דרמה ןוגראל תורחא רעונ תועונת םע דחי ולעפ םה ,לצניהל יוכיס ןיא יכ העונתה ישאר וניבה רשאכ


.(Kosov) בוסוקב "ריעצה רמושה" ןק לש "תודחא" תצובק
.1929 רבמטפסב 12 - ב םלוצ .הצובקה לגדב םיזחוא תיזחבש םיכינחה
םימוליצה ןויכרא/תואטגה ימחול תיב תובידאב הנומתה"ריעצה רמוש"ב רבח תדועת
"Jewishgen" רתא תובידאב הנומתה
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©