לטנומ תחפשמ


בתכ לטנומ תחפשמ תיב תודוא רופיסה תא
הדמשוהש ותחפשמ רכזל לטנומ םירפא
וידכנ ,וידליל רסמ ריבעהל ידכו ,האושב
ושפחת לא" :םהירחא םיאבה תורודלו
הרקש הממ ודמיל ,ל"וחב םיקותמ םייח
ןילופ ידוהי .תנכוסמ איה תולג לכו ,הלוגב
ריהב םויב ךא ,ןילופ לש החותיפל ורזע
."ןוימטל לכה דרי דחא
בוטארבול ריעב 1919 תנשב דלונ םירפא
היהשכ .תינרמשו תיתד החפשמל ןילופבש
דומלל "רדח"ל ויבא ותוא חלש 3 ןב
וריבעה הנש יצח רובעכ ,תיב-ףלא
ןפואב םירפא דמל םש ,"הרות דומלת"ל
לחה רתוי רחואמ .י"שרו שמוח יביסנטניא
עודי היהש ידוסיה רפסה תיבב דומלל
,וידימלתמ השרדנש הרומחה תעמשמב
ד"בח תבישיב דומלל חלשנ ותורענבו
.השראוב
תונח לעב היהו רחסמב ויבא קסע םוימויה ייחב ,בוט היה החפשמה לש ילכלכה הבצמ
תוחמשה ,תותבשה .תונחב הדבעו םידליה תא הלדיג ומא וליאו חבטמ ילכ רכממל
ומתרנ גח וא עוריא לכ ינפל ,תושגרמ ויה םדובכל תונכההו החמש לש םימי ויה םיגחהו
.הבר התייה החמשהו תווצמהו םיללכה לכ פ"ע ותנכהל ריעה ינב לכ
ייוליג ,ערוה ןילופ ידוהי לש םבצמ ,ןמז ךרואל אל ךא תחנבו הוולשב ולהנתה םייחה
תא סורהלו תיזיפ הרוצב םידוהיב עוגפל ולחה םינלופה ,ופכת האנשהו תוימשיטנאה
תא בוזעל הטלחהה הלמג ובילבו םידוהיב העיגפה תוארממ עזעדזה םירפא .םשוכר
ידוהי היה ויבא ,וירוה תודגנתה לשב לשכ היילעה ןויסינ .לארשי ץראל תולעלו תיבה
.םינויצה תיילע י"ע אלו 'ה ידיב קר תונביהל לכות תידוהי הנידמ יכ ןימאהו ידרח
תירבל לובגה תא ורבעו םינמרגהמ ויחאו םירפא וחרב היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע
םושמ ,ליעוה אלל ךא בוטארבולב ורתונש וירוה תא ליצהל הסינ םירפא ,תוצעומה
םייחה .ויבא תא בוזעל הברס ומאו םיסורה לצא ללפתהל היה רשפא יא ויבא תנעטלש
ויה םייחה יללכו השק התייה הדובעה ,ללכו ללכ םילק ויה אל יסורה ןוטלשה תחת
םיצאנה תומדקתה םע םוקמל םוקממ חורבל ויחאו םירפא לע היה ,ףסונב .םישדח
.םהידיל לופיל אל ידכ ,תוצעומה תירבל

תירבמ האיצי ירושיא ולביק םה וידחיו השיאל הראלק תא םירפא אשנ 1945 ילויב
לכמ סרה קר הארנ ךרדבו שדוחכ הכרא ןילופ - תוצעומה תירב לובגל העיסנה .תוצעומה
םע וחצרנ וירוה .רבד אצמ אל ךא ,םידירש שפחל תנמ לע בוטארבולל רזח םירפא ,רבע
בוטארבול תא םירפא בזע העווזה תוארמ רחאל .םרחוה םשוכרו הרייעה ינב ראש
.עבש ראבב בשייתהו לארשי ץראל ותשיא םע הלע 1948 רבמצדבו תותימצל

ןתואב ןילופ ידוהי ייח חרוא תא ריכהל ךכ ידכ ךותו לטנומ תחפשמ ייח לע דומלל ידכ
.אבה ףדל ורבע םינש


 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©