ןמז ריצ - תידוהיה השראו

.השראוב םידוהי תואצמיה לע הדיעמה הנושאר הדועת - 1414

.םינלופה םיבשותה תודגנתה בקע ושרוג השראו ידוהי - 1483

תובישי לגרל םלוא .השראול סנכיהל םידוהיל רוסא ויפל יתוכלמ וצ הגישה השראו תייריע - 1572
ןמ קלח .ריעב רקבל "תוצראה עברא דעו" םעטמ "םינלדתש"ל רתוה (ינלופה טנמלרפה) "םייס"ה
ןמזה ךשמב .םייעובשל םיפקת ויהש תונוישר ,ריעב םייערא םיבשות לש דמעמ לבקל וחילצה םידוהיה
הקפסא ,תואקנבל רושק היה םקוסיעש הלא דחוימבו ריעב םירוגמ ירתיה לבקל םידוהיה וחילצה
.השראו לש תידוהיה תונגרובל ןיערגה תא וויה הלא םידוהי .תורז תויורירגש וא ךלמה רצח ,תיאבצ

ופתתשה םידוהיה .ריעה ידוהימ קלח ושרוג ויתובקעבש ץחל וליעפה םינלופה םיבשותה - 1790 - ו 1775
.השראו ידוהי ברקב חבט ךרע יסורה אבצהו םיסורה דגנ תוברקב

םידיסח ןיב חוכיוב הנייפאתה וז הנש .18 - ה האמה עצמאב רבכ השראול הרדח תודיסחה - 1781
.םידגנתמל

וויה 1804 תנשב .הילא רגהל ולחהו ריעב רוגל ןוישר ולביק םידוהיה ,היסורפל החפוס השראו - 1796
.ריעה יבשות ללכמ 17.4% - כ םידוהיה

םהילע וליטה תונוטלשה ,ולבגוה םידוהיה תויוכז ,ןוילופנ תוסחב השראו תוסכוד המקוה - 1807-1813
.תוסכודה יבחר לכל הבחרוה הליהקה תוכמס .ריעב דרפנ עבורב רוגל וצלוא םהו םיהובג םיסמ

הפשב תושרדה ורמאנ וב ינמרג תסנכ תיב םקוה ,ריעב חמצ םידוהי םיליכשמ לש ןיערג - 1820
.תינמרגה

.םידוהי ויה ריעה ירחוסמ 52% - ו השראוב םיאקנבה 20 ךותמ 17 ,וססבתה ריעה ידוהי - 1847

.ולטוב השראו ידוהי לע ולטוהש תולבגהה - 1862

לש העפות הלחה .תבבוסה הרבחב ובלתשה ךכו םיסורה דגנ ינלופה דרמב ופתתשה םידוהיה - 1863
.םידיסח םייתד וראשנ השראו ידוהי בור םלוא םידוהיהמ קלח לצא תוללובתהו המרופר

.השראו ידוהיב םג םורגופ ךרענ היסורב םימורגופה תובקעב - 1881

.הנשה התואב הדסונ ,ןויצ יבבוח תודוגאמ תחא התייהש "לארשי תיראש" תדוגא - 1883

תא לארשי ץראב המיקהש "הלחנו החונמ" תדוגא תא השראוב םיקה ןייטשפא ןיול באז והילא - 1890
.תובוחר - הנושארה היילעה תבשומ

."ןקותמ רדח" ריעב ומיקה "ןויצ יבבוח" ישנא - 19 - ה האמה ףוס

ןילופב תירבעה רואל האצוההו סופדה זכרמל הכפהש השראוב םקוה ןושאר ירבע םידלי ןג - 1909
.היסורבו

.הפוריאב רתויב הלודגה הליהקל הכפה השראו תליהק - 1915-1916

.ריעה יבשותמ 41% - כ וויהש םידוהי 343,000 התנמ השראו תייסולכוא - 1917

1931 תנשב .ןילופ ידוהי לש ילכלכה םדמעמב ועגפש םידעצ הטקנ תיאמצעה ןילופ תלשממ - 1918-1939
םיצחלה .הליהקה יסמ תא םלשל וחילצה אל םתיצחמכו הדובע ירסוחמ ריעה ידוהימ שילשכ ויה
.ורבג לארשי ץראל הילע וא הריגהל

.תוינויצה תוגלפמהו "לארשי תדוגא" ודדומתה הליהקב ןוטלשה לע - 1926-1936

.השראוב םקוה "תודהיה יעדמל ןוכמ"ל רתוי רחואמ ומש תא הנישש "לארשי תמכחל ןוכמה" - 1928
.םולבלגניר לאונמע ר"ד ןוירוטסיהה היה ןוכמב םיטלובה םיליעפה דחא

תצעומב םידוהיה תא גצייל הרחבנו הליהקה תושארל תוריחבב החצינ "דנוב"ה תגלפמ - 1936
.יצאנה שוביכל דע הליהקב טלשש המעטמ להק הנממו תואצותל הדגנתה ןילופ תלשממ .ריעה

תייסולכואמ 30% - כ וויהש םידוהי 375,000 - כל השראו ידוהי רפסמ עיגה תיצאנה השילפה ברע - 1939
.השראו

םצמוצ וטגה לש וחטש .השראו רוזא לכמ םידוהי וב וזכור רשאכ ,השראו וטג רגסנ רבוטקואב - 1940
רוגל וצלאנ ,ריעה חטשמ 33% - כ היה המחלמה ינפל םהלש היחמה חטשש ,השראו ידוהיו םימעפ רפסמ
.ריעה חטשמ םיזוחא השימח לע הלע אלש חטשב תעכ

1943 ראוניב 18 - ב ןטקה דרמה :תודירמ יתש תושחרתה ,םיצאנה ידיב ולוסיח ינפל ,השראו וטגב - 1943
.תועובש השימחכ ךשמנו 1943 לירפאב 19 - ב ץרפש לודגה דרמהו 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©