ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ

-םינויצ םיגוחב ליעפ היה ותוריעצב רבכ .1883 תנשב גארפב דלונ ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ
ץראל הלע 1920 תנשב . אקפק ץנארפ רפוסה ורבח םע דחיב תירבע דמלו םייטסילאיצוס
ףרטצה 1928 תנשב .יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב להנמל הנמתה םינש 3 רובעכו לארשי
רוטקרל הנמתה 1935 תנשב .וז הנשב םקוהש היפוסוליפל גוחב הצרמכ תירבעה הטיסרבינואל
.תירבעה הטיסרבינואה לש ןושארה
ברקל ידכ היקבולסוכ'צל עסנ 1925 תנשבו "ריעצה לעופה" תגלפמב ליעפ היה ןמגרב רוספורפ
ץראל הלעיש (0121) אקפק לע םג עיפשהל הסינ אוה .תינויצה העונתל ,גארפב םידוהי רעונ ינב
.רבד לש ופוסב לארשי ץראל הלע אל ינלוח היהש אקפק ךא ,לארשי
תפסונ םעפו ,1954 תנשב חורה יעדמב הנושאר םעפ ,לארשי סרפב םיימעפ הכז ןמגרב רוספורפ
.הנידמלו הרבחל תדחוימה ותמורת רובע לארשי סרפב הכז זא 1974 תנשב
לש החוכבו התובישחב ריכה אוה ךא ,הזככ ומצע רידגה אלו יתד םדא היה אל ןמגרב רוספורפ
.ידוהיה םעה תשרוממ קלחכ גחהו תבשה תובישחב םגו הליפתה

:הלא םירשקהב בתכש םיעטק ינש ןלהל

הליפתהלע
.האושה לש רודה ,ונליבשב רתויב תושק תולאש ןה ונילע םירבועה םירבשמהו םירוסיה לכל םעטה"
ןיא ,םיהול-א ןיא םא ךא .ונרמגו ,םיהול-א ןיא :טושפ .הריפכה איה רתויב החונה הבושתהש ,ןבומ
...('י ,ג"מ היעשי) איבנה רמואש ומכ ול "םידע" ונא ירהש .םלועב לארשיל םוקמ םג
לע לדג םדאש ,רמול רתומ ילוא .לארשימ םדאל היואר רתויו הקימעמ רתוי הבושת הנשי ילוא ךא
אוהש םשכ ,הערה לע ךרבל םדאה בייחש ,ורמאשכ ,וניתובא וקדצשו וילע םירבועה םירבשמה ידי
.עדוי ינניא .הבוטה לע ךרבמ
הצצפה תפוקתבש ,םירמוא םינותיעה ?שואי לשו השלוח לש תופקתהה ןתוא דגנ םיעצמא םנשי םאה
ונאבה ,לארשי ינב ,ונא .תחקרמה יתבב םינקנו םירכמנה העגרהה יעצמא הברהב וברתה תימוטאה
...הליפתה תא :הקזחו הלודג האופר םלועל
ינא הז לע קר .חכוותהל הצור ינא ןיא (!ימצע עונכשו הילשא) היטסגוסוטוא :םויכ םירמוא בוחרב
ונלצא םימעפל תגהונה תיתרגשה הליפתה לע רבדמ ינא ןיא ןבומכ .תלעופ הליפתהש ,יתייווחמ דיעמ
."...

תבשה לע
."םירפוסה זורכ" ארקנש זורכ לע לארשי ץראב הימדקא ישנאו םירפוס רפסמ ומתח 1931 תנשב
,ןמגרב וגוה םג ויה זורכה לע םימתוחה ןיב .גח ימיבו תבשב טרופס יקחשמ םויק לע החמ הז זורכ
:זורכה חסונ הזו .םירחאו קילאיב .נ.ח ,רנזולק ףסוי ,רוניד ןויצנב

םיקחשמ ימי עובקל תולמעתהו טרופס לש תורבחל רתיהכ תישענש הצרפ ונא םיאור הדרחב"
אוה לודג יבמופבו היסהרפב םילודג םיצובקב ונצראב תבש לוליח .םיבוט םימיו תותבשב תורחתהו
לכש תבשה תחונמ לש התרוצ לוספל לולעו ,המואה תשרומב ,תבשה תשודקב רוביצ לש הדירמ ןיעכ
לכל הריתיה המשנה תא ונמעל ונתנש םה ,החונמהו השודקה ימי .התשודק לע םשפנ ורסמ תורודה
תיחדנ הניא םתשודקו ,שפנ תוריסמ לש ןואג ךותמ תודהיה תא םייקל זועהו חוכה תא ,עובשה תומי
לכבו וניתורוד לכב םייחהו םויקה תמחלמ ינפב התחדנ אלש םשכ ,איהש תילכתו הרטמ הזיא ינפב
...תבשה ילב ירבע ימואל תיב םיאו לארשי םואל ןיאו לארשי םע ןיא .וניתובשומ
תבשה םויל ריש רומזמ .תורוצ ימולח אלו יונש הל ןיאש ,הנוילע הריצי ,תבשה איה הלודג הריצי
םוש ןיא תבשה תא וב םירמוש לארשי ינבש רוד לכו .ונמע לש חצנה ףוס אבל דיתעל ריש רומזמ אוה
לאו םיקחשמה לא תורבחה ישאר לא םינופ ונא רשק רבשמ תעשב .ותמשנב תטלוש ןושלו המוא
םישקבמ ונא םהישעמב תיזחה תודחא לטבל ילב רוביצה םולש דעב עירפה ילבל תוארל םיאבה
.םיחא תושגר לעו המואה תודחא לע ץראה דובכ לע ,תבשה תשודק לע רומשל
ןמ ,םיבוט םימיו תותבשב םיקחשמו תורחתה עובק יתלבל תורבחה ישאר תאמ םישרוד ונא
םישקבמ ונא .שדקה תא עלבכ תוארל ואובי אלש םיאורה להק ןמו םהב ףתתשהל ילבל םיקחשמה
".עובשה עצמאב רחא םויל םיקחשמהו תורחתה ימי תא ריבעהל 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©