ןמציו םייח

הבש הנשה) 1896 תנשב רבכ תינויצה העונתב ליעפ היה הלה .עדמ שיאו ינויצ גיהנמ היה ןמציו םייח
.ןושארה האישנ תויהל רחבנ לארשי תנידמ תמקה רחאלו ,(ינשה סרגנוקה םייקתה
דמל 11 ליג דע .םיחא 15 ןיבמ ישילש דלי היהו היסורוליב תורייעמ תחאב 1874 תנשב דלונ אוה
טולבל הלחה םש ,קסניפ ריעב ילאירה רפסה תיבב דמל ןכמ רחאל ,ורוד ןב ידוהי דלי לככ ,רדחב
םגו םעה דחאמ ועפשוה קסניפב ומיע ודמלש םידוהיה םיטנדוטסה .הימיכבו םיעדמב ותונייטצה
"הרורב הפש" תדוגא תא ריעב חתפ 15 ןב ותויהב רבכ .תינויצה העונתב ליעפל ךפה ,םתומכ אוה
.תירבעה הפשה תלחנהל
וז האצמה תוכזב .סריתמ ןוטיצא תקפהל ךילהת ןמציו חתיפ הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב
'גרו'ג םהיניבו יטירבה לשממה תרמצב םישיאל ןמציו ברקתה יטירבה המחלמה ץמאמל המרתש
תיטירבה תרמצה םע םיישיאה וירשק תוכזב .תובשומה רש ,לי'צר'צ ןוטסניוו הלשממה שאר ,דיול
.1917 רבמבונב רופלב תרהצה לע םיטירבה וזירכה
לארשי ץראב תיפוס עקתשה 1936 תנשבו תידוהיה תונכוסה אישנל ןמציו םייח רחבנ 1929 תנשב
וחנוה ךכו עדמה םוחתב םג לועפל לחה תינויצה העונתב ותדובעל ליבקמב רשאכ ,תובוחר ריעב
.םויה לש ןמציו ןוכמל תודוסיה
אלש ןימאהו הילגנא תא דהאש םושמ רקיעב ,ןמזה ךלהמב םיבר םידגנתמ ויה תינויצה ותוינידמל
תניועה התוינידמ עקר לע ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל .ימואלה תיבה אשונב היתוחטבהל שחכתת
הנפו תיאקירמאה להקה תעד תא ןמציו סייג ,ינויצה ןוזחה יפלכ השדחה תיטירבה הלשממה לש
תדעו לש היונמל רבד לש ופוסב ליבוהש ךלהמ ,ותעפשה תא ליעפהל השקבב ב"הרא אישנ ,ןמורטל
בגנה תללכה היה םיטלובה ויגשיהמ דחא .לארשי-ץרא תייעב ןורתפל תיאקירמא-ולגנא הריקח
.רבמבונב 'טכ - ב הגצוהש הקולחה תינכות יפ לע תידוהיה הנידמה חטשב
.לארשי תנידמ אישנכ ןהיכש תעב ,1952 תנשב רטפנ ןמציו םייח

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©