גרובמסקול הזור

הנימאהש תינכפהמ הידוהי התייה הרוד ינב יפב הארקנש יפכ המודאה הזור וא גרובמסקול הזור
לשב החצרנ איה .הינמרגב תיטסילאיצוס הכפהמ ללוחל התסינו םדאה ינב לכ ןיב ןויוושו תורחב
.1919 תנשב תויטילופה היתועד
.ללכ תוריח הניא - ויהיש לככ םיבר - תמיוסמ הגלפמ ירבחל קר וא הלשממה יכמותל קר תוריח"
הזור העבטש חתפמה יטפשממ דחא והז ."תרחא בשוחש ימ לש ותוריח קרו ךא דימת איה תוריח
ראות הלביקו (תיראצה היסורב זא) ןילופב 1870 תנשב הדלונש ידוהי אצוממ תינכפהמ ,גרובמסקול
.תיטילופ הלכלכב ר"ד
תועמשמ ןיא םואלל יכ הנימאהש תיטסינימפו תיטסיסקרמ-תיטסינומוק התייה "המודאה הזור"
תוימואלה תופיאשב הקבאנ ןילופב התוליעפ תא הלחהשכ דוע .ולוכ םלועה תיחרזא איה יכ הסרגו
.תיסורה הרבחב בלתשהל תיראצה היסורב וררוגתהש םינלופה םילעופל הארקו ינלופה םעה לש
אל איה .םידוהיה לש תוימואלה תופיאשל םג ,תימואל הפיאש לכל הדגנתה גרובמסקול הזור
דגנכ תוימשיטנא תורעה העימשהו ידוהיה הרבע תא הריכזה אל ךא ,ידוהיה האצומ תא השיחכה
יילא האב תא המל" :םרוג הדליטמ התרבחל הבתכש בתכמב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,םידוהיה
לש םינכסמה םינאידניאה לרוג לע הדימ התואב תבצעתמ ינא .תודחוימה תוידוהיה ךייתורצ םע
."וטיגל יבילב םוקמ דוע ןיא...הקירפאב םישוכהו ויאמטופ
איה .1898 תנשב ןילופמ טלמיהל הצלאנ תיטסינומוקה הגלפמב התוליעפו תויטילופה היתועד לשב
.הינמרגב תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה יגיהנממ תחאל הכפהו ינמרג לעופל האשינ ,הינמרגל הטלמנ
הזור היתובקעבו הלשכנש תיטסינומוקה הכפהמה ןויסינב ףתתשהל ידכ ןילופל הרזח 1905 תנשב
גלפ המיקה 1914 תנשב .הכפהמה תא םש ךישמהל ידכ הינמרגל הרזח הרורחש םע .ואלכנ הירבחו
התופתתשהל דגנתה הז גלפ .הקיתעה אמורב םידבעה דרמ גיהנמ םש לע ,"סוקטרפס" םשב ינכפהמ
ברסל ינמרגה םעה ינבל ארקו תיטסינומוקה הכפהמה רחאל היסור לומ המחלמב הינמרג לש
יללכה עבותה" :הרמא הלש הנגהה םואנב ,אלכל החלשנו הזור הטפשנ וז התוליעפ ןיגב .םחליהל
לודגו םח תיב ,תדלומ יל שי ...יללכה עבותה םע ףלחתהל הצור יתייה אל ,תיב תרסח יננהש עבק
םישנו םישנא ,םילעופה לש םתדלוממ רתוי הלודג תדלומ וזיא .יסורפה עבותה לש ותיבמ רתוי
אוה ,ןומהה לש ילאוטקלטניאה חוכהו רסומה ,םיאנתה רופישמ רתוי הלודג תדלומ וזיא .םידבוע
."םעה
.הינמרגב תיטסינומוקה הגלפמה תא טכנקביל לרק םע דחיב המיקה אלכה ןמ הרורחש רחאל
לוצינ ךות ,הינמרגב תיטסינומוק הכפהמ ללוחל גרובמסקול הזורו טכנקביל לרק וסינ 1919 ראוניב
הזורו טכנקביל לרק ,הלשכנ הכפהמה .הנושארה םלועה תמחלמ תואצות תובקעב הב לחש רבשמה
.אלכה לא םכרדב םדי לע וחצרנו םיינמרג םילייח ידיב ורצענ גרובמסקול

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©