קב ואיל ר"ד ברה

תכייש התייהו ןילופב םויכ תאצמנה הסיל ריעב ,קב לאומש יבר ויבאל 1873 תנשב דלונ קב ואיל
.הינמרגב תמדקתמה תודהיה לש הגיהנמ ,יתד תוגה שיאו בר היה אוה .הינמרגל םימי םתואב
היפוסוליפל ר"ד ראות לביקו תינוליח הלכשה םג שכר יביטברסנוק ברכ ותלכשהל ליבקמב
ברכ שמיש הנושארה םלועה תמחלמבו ןילרבבו ףרודלסידב ברכ ןהיכ אוה .ןילרב תטיסרבינואב
.הינמרג אבצב יאבצ
ועיגה הינמרג ידוהי לש הירוטסיהה תונש ףלא"ש זירכה ,ןוטלשל םיצאנה תיילע רחאל ,1933 תנשב
תוישיאה היה אוה .הינמרג ידוהי לש תיזכרמה הדוגאה גיהנמכ ןהיכ םיצאנה ןוטלש ןמזב ."םציקל
תודהי גיהנמל ותריחב ןכלו הינמרג תודהי לש םימרזה לכ לע טעמכ תלבוקמ התייהש הריכבה
םע ראשיהל וילע גיהנמכו ברכש ןימאהש םושמ הליהקה םע ראשנ קב ואיל .תיעבט התייה הינמרג
אוה .הינמרג תא בוזעל ול ויהש תוברה תויונמדזהה תא שמימ אל ןכלו חורבל אלו הליהקה ישנא
."הינמרגב םידוהיה לש ןורחאה ןיינמה םע ראשא ינא" :יכ ריהצה
תא גיהנהל ךישמה אוה םש םג הינמרג ידוהי ראש םע דחי טאטשניזרט וטגל חלשנ אוה 1943 תנשב
.1956 תנשב רטפנו תוומה ןמ לצינ אוה .דלוונכובב םג ןכמ רחאלו הינמרג ידוהי
:הנממ םיעטק ירהו תדחוימ הליפת רביח (1935) ו"צרת תנשב םירופיכה םוי דובכל
תא ונלוכ אנ קודבנ וינפב ,הליחמהו טפשמה יהולא ,ויהולא ינפב לארשי תיב לכ דמוע תאז העשב"
,ונאטח רשאב .ונקחר ןיינמו ונינפ ןאל קודבנ ,ונישע אל רשא תאו ונישע רשא תא קודבנ ,ונכרד
ונא םידמוע ."אנ חלס" תליפת ,הבושתל וננוצר זעשכ ,וניהולאל ונתליפת הנפנו ,"ונאטח" יולגב הדונ
הלילעל רשאב ,ונילע ושאר םירמה רקשל רשאב ונתדילס שגר תא ונא םיעיבמ ...וניהולא ינפב
םשבו ונתנומא םשב ונא םיארוק .וניניע דגנ היולגהו ,הלש אוושה תודע תא ונתנומאב הדיעמה
תרהטל ,תודימה רהוטל הקיז תא םלועב ץיפה ימ ?דחא לא ,ידש לא זר םלועל עידוה ימ .ונדיתע
תווצמ תא םלועב ףיטה ימ ?םיהולא םלצב ארבנה םדאל דובכה שגר תא םלועל ןתנ ימ ?החפשמה
םעל הניכשה תולגתה התייה ,לארשי יאיבנ לש םנוזח היה הלא לכב ?יתרבחה ןויערה תא ,קדצה
לכ הנרפתו לאל הנמשת ולא תודבועו .חומצל םה םיפיסומו םירבדה וחמצ תודהיה ךותב .לארשי
ונבהי ךילשנ םהילע .םיינחור רדהו ןואג תודלות ,תינחור תולדג תודלות ןה וניתודלות ...ןובלע
םג החני אוה .רודל רודמ וניתובא החנה םיהולא .לבסו רעצ ובבוסי תעב ,םיבילעמו םירצ ונב עוגפב
,ונתליפתב .ויהולא ינפב תאז העשב דמוע לארשי תיב לכ ...תאזה תעב ונינב תא םגו ונתוא
,הז לע הז ונא םיעדויו הז לא הז וניטבמ.תומדא ילע םידוהיה לכ םיפתוש ונתנומאב ,וננוחטיבב
םולש השוע .לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה :םיעדוי ונאו םיימשבש וניבאל תולחיימ וניניעו
."...לארשי לכ לעו ונילע םולש השעי אוה ,וימורמב1905 ,קב ואיל
.הינמרג ,טרופקנרפב ידוהיה ןואיזומה תובידאב הנומתה
© 2001 Jewish Museum Frankfurt

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©