בקעי תיב תדסיימ - ררינש הרש

.זלב תודיסחל תכיישה החפשמב ידרח תיבב ,ןילופבש בוקארק ריעב 1883 תנשב הדלונ ררינש הרש
יכ הסרג תיתדה הנומאה .ינכפהמ ןויערל בשחנ תויתד תוידוהי םישנל רדוסמ ךוניח ןתמ ןויער הנמזב
תועינצ יכ וששח םיסקודותרואה םינברה .תועינצה אוה הידוהיה השיאה רובע רתויב בושחה ךרעה
םידומילהמ האצותכ ףשחיתש וא םינב םג םידמול ובש יכוניח דסומב דמלת םא עגפית השיאה
תיתד הלכשה ולביק ,רוד ותוא תונב תוידוהי תורענ .היתודימ תא "ולקלקי"ש תוינוליח תועפשהל
יניד תצקו רומשל השיאה לעש םייסיסב םיניד ,תירבעב תוליפתה תעידי תא הללכש תיבב תיסיסב
תונבה ובש בצמ רצונ .תונבל םיירצונ רפס יתבב ולביק (וזכש ולביק םא) תיללכ הלכשה .תודימ
לצא רצי הז בצמ .םגפנ ןהלש ידוהיה הוואגה שגרו תילמרופ תידוהי הלכשה ולביק אל תויתדה
.תירצונה תינלופה תוברתל הכישמ תונב ןתוא
ןב ןושמש יבר לש ויבתכ תא הריכה ,הנושארה םלועה תמחלמב הניוב הטילפ התייהש ררינש הרש
םשייל הטילחהו תוידוהי םישנ ךוניח יבגל םיינרדומה ויתונויערמ העפשוה איה .הינמרגמ שריה לאפר
תידרח הרוחבש הנימאה איה .הנושארה םלועה תמחלמ םות רחאל הבש הילא ןילופב םג הז ןויער
הריעצ ןתחתהל קר אלו הדובעה קושב םדקתהלו תורעתהל ,הליכשמ םגו הדוסח םג תויהל הכירצ
הדובעה רדחב חותפל תושר השקיבו "םייח ץפח"לו רוגמ יברל ,זלבמ יברל התנפ ןכל .םידלי תדללו
.תונבל ןושארה יתדה רפסה תיב תא תיבב הלש
הרש לש התשקבל ןוצר יאב ומיכסה ,תוידוהיה תורענה לש ןוליחה ךילהת תנכסל םיעדומ ויהש ,םינברה
ודמל רפסה תיבב .תוידוהי תונבל ןושארה יכוניחה דסומה היהש "בקעי תיב" 1918 תנשב חתפנ ךכו ררינש
.תידרח-תיתד הריוואב לוח ידומילו שדוק ידומיל
הנשה ,1935 תנשבש ךכ הצואת ספת ןויערה ןמזה םע ךא דסומל עיגהל תורענהו תונבה וברס הליחתב
.תוידוהי תונב 35,000 - כ ודמל םהב "בקעי תיב" לש רפס יתב 248 דבלב ןילופ יבחרב ויה ,הרטפנ הבש

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©