(ןהכה ריאמ לארשי יבר) םייח ץפחה

ןושארה רפסה םשש םושמ וב קבד יוניכה ,ןהכה ריאמ לארשי יבר לש ויוניכ אוה םייח ץפחה
.תוליכרלו ערה ןושלל םיעגונה םינידב קסעו 1873 תנשב םסרופ רפסה ."םייח ץפח" היה בתכש
םייח ץפחה .הנבלה היסור ןוטלש תחת זא התייהש הנליול הכומסה הרייעב 1838 תנשב דלונ אוה
םייח ץפחה .םינש 10 ןב ותויהב רבכ הנליובש הבישיב דמלו ריעצ ליגמ רבכ הרותב יוליעל בשחנ
םיברה םירפסה םג ומכ ,תירסומה ותוישיאו םינורחאה תורודב הרותה ילודגמ דחאל בשחנ
.םינורחאה תורודב לארשיב תיתדה הבשחמה תוחתפתה לע תובר ועיפשה בתכש
לארשי תונבל ךוניח ןתמל "בקעי תיב" תשר דוסייל ךרדה תכרב תא ונתנש םינברה דחא היה אוה
ינש לשב הנתינ תונבל תינרותה ךוניחה תשר תחיתפל ותמכסה .ררינש הרש ידי לע תויתדה
תונבל יכוניח דסומ םיקהל הבוח םהיתובקעבו תורודה ךשמב (ותעדל) וללוחתהש םייוניש
:ןייצ אוהש יפכ םייונישה ולאו .לארשי

םהיתוחפשמ לצב וסח לארשי תונב .קודה דואמ היה יתחפשמה רשקה ,רבעב .א
תוכזב תולודג תוינעדי ויה אל ןה םא םג ןכל .אבא תיב תרוסמ תא יעבט ןפואב וכישמהו
שוטית לא" .םתוא ומינפהו םהמ וקני ,ידוהיה עדיה תורוקמל תורבוחמ ויה ןה ,ןמצע
ןנמז תא ושידקה אל לארשי תונבש תורמל תיבויחו הנוכנ הכרדה התייה "ךמא תרות
םגו דואמ תובאה תלבק הפפורתנ ,םיברה וניתונוועב ,תעכ" לבא .רדוסמ ינרות דומילל
ויה תובייחו ףפורתה יתחפשמה רשקה ."ללכ תובאה םוקמב תוהוש ןניא תונבהש יוצמ
.יאמצע ינחור ןעטמב תונועט תויהל לארשי תונב

בתכ דומלל ןמצע תוליגרמש ןתוא טרפב" ,תנכוסמ לארשי הנחמל הלכשהה תרידח .ב
ונתנומא ןינע ןלצא תמואתש ידכ" הרות ןדמלל הבר הווצמ ןכל ."םימעה ןושלו
תנמ לע הקימעמ הרוצב הנומאה תודוסי תא תונקל תוכירצ לארשי תונב ."השודקה
.ןמזה תוחור ידי לע ורערעתי אלש 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©