ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה

- ה האמה ףוסב סיראפב תיסורה תיאשחה הרטשמה ישנא הארנכ ורבח "םילוקוטורפה" תא
- ה האמה לש 60 - ה תונשב עיפוהש ילו'ז סירומ םשב יתפרצ ןיד ךרוע לש ןולע וחקל םה .19
יפכ ראשנ ןולעב בותכהמ לודג קלח .ישילשה ןואילופאנ רסיקה דגנ ןווכמ היהו סיראפב 19
"ןויצ ינקז" םשה ."תימלועה תודהיה" תא הפקתהל דעיכ ודימעה רסיקה םוקמב ךא היהש
לש המויק תא םיראתמ םילוקוטורפה .1897 תנשב ןושארה ינויצה סרגנוקה תעפשהב רחבנ
תיתשהל הרטמב םלועה ימע דגנ יאשחבו יתטיש ןפואב תלעופה תימלוע ללכ תידוהי המיזמ
םימעה תא תיסהל הרטמב דימת םילעופ םידוהיה יגיהנמ םתנעטל .תודהיה ידי לע עשר ןוטלש
ךכ .הנידמה תוישא לכו תירצונה הרבחה תא ,םתלכלכ תא רערעל ,ינשה דגנ דחאה םיירצונה
.ולוכ םלועב ןוטלשל רבד לש ופוסב ועיגי

רקיע .בר םוסרפל הכז אל ךא היסורב הכפהמה ימיב 1905 תנשב הנושארל ספדוה ךמסמה
םיברש תיקיבשלובה הכפהמה ץורפ םע דחוימבו הנושארה םלועה תמחלמב לח םוסרפה
.ידוהיה םעה ינב ויה היגיהנממ
םיגוחה ידיב רישכמ הז ךמסמ שמיש תפרצב םגו תובר םימוסרפב ושמתשה םיצאנה
םיגוח ידיב רישכמכ םילוקוטורפה ושמש תירבה תוצראו הינטירבב םג .ןימיהו םייתייסנכה
.םהינימל םיימשיטנאו םיילותק
היהש "דרופ" עודיה תוינוכמה לעפמ לעב ,דרופ ירנה םילוקוטורפה תא ץיפה תירבה תוצראב
ינפב תירבה תוצרא ירעש תריגסב וכמתש םיגוחו "ןלקסקולקוקה" םג ךכ .ימשיטנאכ עודי
.םירגהמ

;דועו הירוס ,תידועסה ברע ,םירצמ :ברע תונידמב רקיעב םויכ םג םיצפומ םילוקוטורפה
.לארשי תנידמו תונויצה ןיבל םניב רשקה ךרענ םויכ רשאכ


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©