םירוקעה תונחמ

לש ללוכה םרפסמ .םימעה לכ ינב םירוקעו םיטילפ הפוריאב ויה היינשה םלועה תמחלמ םות םע
ריזחהל התייה תירבה תונב תואבצ לש הנושארה הרטמה .שיא ןוילמ 8 - ל בורק היה םירוקעה
.רבעשל זוכיר תונחמב ומקוה תונחמה ןמ קלח .התיבה םירוקעה לכ תא
לש הריקחה תדעו רחאל ,1945 טסוגוא שדוחב לבא םידוהיל םידחוימ תונחמ ויה אל הליחתב
םידוהיה םיטילפה בצמ רקחל ,ןמורט יראה ,תירבה תוצרא אישנ ידי לע המקוהש ןוסירה
שוביכה יחטשב .םירפושמ םיאנת וררש םהבו םידוהיל םידחוימ םירוקע תונחמ םיקהל טלחוה
לש םבצמש ךכב ריכהל וברס םיטייבוסה יכ ,םידוהיל םידרפנ תונחמ ומקוה אל םייטייבוסה
.םירוקעהו םיטילפה ראש בצממ הנוש םידוהיה םיטילפה
קיודמה םרפסמ .טניו'גה ןוגרא ידי לעו ם"ואה לש א"רנוא ןוגרא ידי לע וקזחוה תונחמה
םישדוח רפסמ ןיבש תופוקתל תונחמב והש םידוהיה .עודי אל תונחמב והשש םידוהיה לש
ךשוממ ןמז ראשיהל וצלאנ םה ןכלו לארשי ץראל םתיילע תא ורשפא אל םיטירבה .םינש רפסמל
היתוסירה םוקיש תדובע טעמל הדובע התייה אל ,םישק ויה תונחמב םייחה .םירוקעה תונחמב
היה אל םקתשהלו הנחמהמ תאצל יוכיסהו לד היה ןוזמה .הייחד םברקב הררועש הינמרג לש
ךוניח תוכרעמ ומיקה םה ,םייביסנטניא םייח תונחמב להנל ולדתשה םידוהיה לבא .לודג
תוברת יעפומ ולעה ,תוביסמ ומייק ,תוגלפמו רעונ תועונת לש םיסוניכ וכרע ,תיעוצקמ הרשכהו
."םיליגר" םייחל רוזחל ידכ לכה ושעו
םלועה תמחלמ ןמזב וחרבש םיבר םידוהי םג םהילא ועיגה תונחמה ולעפ ובש ןמזה קרפב
ראשיהל הלא םידוהי וצר אל ,המחלמה םויס רחאל .ולצינו תוצעומה תירב יחטשל הינשה
ופרטצה םה םג .םהיתוחפשמ ינבמ םיפסונ םילוצינ שפחל ידכ הפוריאל ועיגהו תוצעומה תירבב
תנידמל ולע תונחמה יבשוימ 2/3 - כ .1953/4 תנשב םתריגסל דע ולעפ תונחמה .םירוקעה תונחמל
.םהלש אצומה תונידמל ורזח םקלחשכ ,םלועב תונוש תונידמב ורזפתה םירחאו לארשי


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©