ראלסא הסיט תשרפ

תמחלמ רחאל דע םייקתהש ,םידוהיל תויוכז ןויווש קינעמה קוח הירגנוהב קקחנ 1867 תנשב
לש תילכלכו תיטילופ תומצעתהל איבה קוחה .הירגנוהב ןוטלש יפוליחל האיבהש הנושארה םלועה
.הקיטילופבו הלכלכב לקשמ לעב םרוגל וכפה הירגנוה ידוהי .הייסולכואב לודיגלו הירגנוה ידוהי
יפלכ תירכונה הייסולכואה לש הסחיב יוניש לח םידוהיה לש תיטילופה תומצעתהה דצל םלוא
לש התמקה היה םידוהיה יפלכ חתפתהש הביאה סחי לש םייבמופה םייוטיבה דחא .םידוהיה
היגולואידיאה .(Istoczy) יצוטשיא רוטקיו ירגנוהה טנמלרפה רבח תושארב תימשיטנא הגלפמ
ירעב היצנגילטניאה תבכשמ םיבשות לע רקיעב העיפשה יצוטשיא לש ותגלפמ הציפהש תימשיטנאה
.תואטיסרבינואב םיטנדוטסה ןיבו םירעב תינמרגה תונגרובה יגוח ברקב ,הדשה
.הירגנוה חרזמבש *ראלסא-הסיט רפכב םדה תלילע השחרתה 1882 תנשבו הרבג תוימשיטנאה
םימשיטנאה .ראלסא-הסיט רפכה רוזאב רתסא המשו 14 תב הרענ המלענ הנש התוא לירפאב
.הרענה תטיחשב ץרוש (המלש) ןומולס ,טחושה תאו תסנכה תיב שמש ,ףראש בקעי תא ומישאה
דיעהל 5 ןב ויחאו 14 ןב ץירומ ,שמשה לש םינטקה וינב תא ענכשל וחילצה םיימשיטנאה םיגוחה
םידוהי 15 ומשאוה 1882 ינוי שדוחב הפוגה תאיצמ רחאל חתפנש טפשמב .טחושה דגנו םהיבא דגנ
וצרפ 1882 רבמטפסב 28 - בו התסהל תימשיטנאה תונותיעה ידי לע לצונ הרקמה .חצרה עוציבב
םימסרופמ םישיא .הירגנוהל זא תכייש התייהש ,היקבולס תריב ,גרובסרפב םידוהיה דגנ תוערפ
יהוז יכ ונעטו הלילעה דגנ וחמ ,ןאנר טסנראו יתפרצה ןוירוטסיההו וגוה רוטקיו םהיניב םלועב
לביק אל רוביצה ךא ,םידוהיה וכוז טפשמה לש ופוסב .וחלצ אל םהיצמאמ ךא תירקש םד תלילע
קמונמה ןידה קספב .םידוהיה תא התכיז וז האכרע םגו הובגה ןידה תיבל רוערע שגוה .יוכיזה תא
םימעטמ חצרש שיגדהו ןיטולחל תססובמ יתלב התייה חצרה תמשאה יכ ,טפשמה תיב שיגדה
.תודהיב םייק וניא םיידוהי םייתד


."תעד" רתאמ חוקל רושיקה *
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©