יקסניטוב'ז באז

דמל אוה .םיליכשמ תחפשמל היסורבש הסדוא ריעב 1880 תנשב דלונ יקסניטוב'ז רימידלו באז
דחאל ותוא ךפה ולש םואנה רשוכ .םאונו םגרתמ ,ררושמ ,רפוס היהו הילטיאבו ץיוושב םיטפשמ
תונידמ דצל ומחלש םיירבעה םידודגה תמקהל לעפ יקסניטוב'ז .תונויצה לש םיטלובה היגיהנממ
םיקה ,תוערואמה ןמזב 1920 תנשב .הנושארה םלועה תמחלמב היסורו תפרצ ,הינטירב - המכסהה
רחאל .םיטירבה ידי לע ךרפ תדובע תונש 15 - ל ןודינ ךכ לעו תימצע הנגהל הצובק םילשוריב
.אלכה ןמ ררחוש אוה ,ירוביצ ץחל לעפוהש
לצרה ידי לע התלעוהש הדנגוא תינכותל םיירקיעה םידגנתמהמ היה ךא לצרה תא ץירעה יקסניטוב'ז
לארשי ץראב םיטירבה תוינידמש הנקסמל ותוא איבה 1922 תנשב ןבלה רפסה םוסרפ .1907 תנשב
םינויצה תירב" - ר"הצה תא דסייו תינויצה הלהנהה ןמ שרפ אוה ןכל ,ידוהיה םעה תבוטל הניא
לש רעונה תעונת התייהש ר"תיב רעונה תעונת תא םג דסיי 1925 תנשב ."םיטסינויזיורה
תינויצה העונתב םיכרע יונישל וקבאיי תיטסינויזיוורה העונתהו ר"תיבש ףאש אוה .םיטסינויזיורה
םידוהיה תקוצמל ןורתפ תתל לגוסמ היה אלו ידמ יטיא היה ימואלה תיבה תוחתפתה בצק ותעדל יכ
רוזחל ול ורשפא אלו 1930 תנשב ץראל ץוחב ותוהש תא ולצינ םיטירבה .הרבגו הכלה קרש הפוריאב
.לארשי ץראל דוע
30 - ה תונש תישארב רבכ ארק אוה ןכלו הדמשה תנכס ינפב ודמע הפוריא ידוהי יקסניטוב'ז תעדל
תורדתסהה םע סומלופ הררוע וז ותאירק .לארשי ץראל הפוריאמ םידוהי יצחו ןוילמ תאלעהל
םיקהו תינויצה תורדתסהה ןמ שרפ יקסניטוב'ז .תוימשיטנאל רשכה ןתמ ךכב התארש תינויצה
.השדחה תינויצה תורדתסהה תא ףילחתכ
תוערואמב םיברעה םיערופה לומ "הנגה"ה ןוגרא לש הגלבהה תוינידמל תודגנתה ךותמ ,1937 תנשב
רטפנ םש תירבה תוצראל עסנ 1940 תנשב .ןושארה ודקפמל היהו ל"צאה ןוגרא תא םיקה 1936-1939
.בל ףקתהמ האצותכ
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©