(טימשדלוג קירנה) קא'צרוק שונאי

,ללובתמ ידוהי תיבב 1878 תנשב דלונש טימשדלוג קירנה לש יתורפסה ומש אוה קא'צרוק שונאי
םדאה ינב לכ ןיב יכו םיוושו םיהז םישנאה לכ יכ ונימאה ותיבב .םייטילופומסוק חור יכלה לעב
שונאי .ידוהיה םאצומ תא וטילבה אלו םינלופכ םמצע ואר אוה םגו וירוה .הווחאה רורשל הכירצ
התייה תואיצמה ךא ,םואלו עזג ,תד ילדבה אלל םדאה ינב לכל תפתושמ ךרד שפיח קא'צרוק
תויורשפא ול ויה .ונופצמ וצ יפלו ישפוחה ונוצרמ ידוהיה לרוגב רחב וימי תירחאבו ונממ הקזח
.םימותיה וטגה ידלי םע ראשיהל ףידעה אוה ךא וטגה ןמ חורבל
ריעב ימוקמה ידוהיה םילוחה-תיבב אפור היה (שריה קירנה) ארקנ אוה ומש לעש ויבא דצמ ובס
הסינ םיליכשמה גיצנכו הליהקב םיירוביצה םייחב ברועמ היה ובס .ןילבול לילגבש בושיבורה
לש הטיסרבינואב םיטפשמ דמל קא'צרוק שוני לש ויבא .ותדע ינבל "הלכשהה רוא" תא איבהל
לע ןישוריגה טפשמ" לע ףיקמ רוביח םסרפו ,תודהיב ןיינע הליג אוה .השרוב ןיד ךרוע היהו השרו
.ירויפיטנומ השמ לע היפרגונומו "דומלתהו הרותה יניד יפ
ביצהל שקיב אוהו התמ ולש רופיצה .5 ןב ותויהב הרקמ ךרדב ותודהי תא הליג קא'צרוק שונאי
לע בלצ ביצה ול רוסא ןכ לעו והומכ הידוהי התייה רופיצה יכ ול ריבסה תיבה רעוש .הרבק לע בלצ
:רפסמ אוה ךכו ידוהי אוה יכ ןיבהל ול רזעש ףסונ הרקמ לע רפסמ אוה ויתונורכיזב .הרבק
ןומיאה יליגרתב תוזחל ידכ יסורה אבצה לש ןיטקרסקה דיל יתרצע רפסה-תיבמ םעפ יבושב"
ידוהיה רענה לע וקרזנ הנושארה ןבאה ירחא .ידוהי רענ לש ושארב ןבא והשימ קרז עתפל .םהלש
וז היווח ."םינבא וב תודיל וכישמה תאז לכבו םד תתש אוה .ביגה אל ידוהיה .תופסונ םינבא
."תקלצה" ,םסרופמה ורופיסל רוקמה הארנכ איהו תקלצ וב הריתוה
ליבקמבו תיבה תסנרפב רוזעל ץלאנ אוה ןכ לע הששורתה החפשמהו ויבא הלח 11 ןב ותויהב
םייס אוה 1898 תנשב .ותוחאלו ויחאל םג הלכשה ןתמ רשפאל ידכ םייטרפ םירועיש ןתנ וידומילל
הבש תימינונא תיתורפס תורחתב ףתתשה אוה וז הנשב .האופר דומלל לחהו היסנמיגב וידומיל תא
.עובקה יתורפסה ומשל ךפהו ודי לע ץמוא הז יוניכ .קא'צרוק שונאי יוניכה תא לביק
ותוא האיבה םלועה ןוקיתל ותייטנ .השרוב ידוהיה םילוחה תיבב אפורכ דובעל לחה 1904 תנשב
ןכמ רחאל .םידוהיו םינלופ םידליל תויאופר תונטייק םיקה אוה 1909 תנשבו םידלי אפורל ךופהל
יכ ותנומא לע הססבתה תיכוניחה ותוליעפ .ךוניחה ימוחתב רקיעב לעפו ידוהי םימותי תיב םיקה
ול ונקה ולש תויכוניחה תוירואיתהו םידליה יפלכ ותשיג ."םידליה ןוקיתב רשפאתי םלועה ןוקית"
אוה ותוליעפל ליבקמב .ךוניח יאשונל השדקוהש וידרב רודיש תניפ ול התייה ףאו בר םוסרפ
.םסקה םתויו ןושארה איתמ ךלמה ויה םהבש םימסרופמהש םידלי ירפס בותכל ךישמה
ןויערל קא'צרוק שונאי ברקתה תימשיטנאה הריוואה המצעתה ןילופבשכ םירשעה תונש תישארב
רחאל ךא הווחאו קדצ לש ילסרבינוא םלועל ויתופיאש תא ליבגה "ידוהיה" ןיינעה םנמא .ינויצה
לארשי ץראב ןושאר רוקיבל עיגה אוה 1934 תנשבו תינויצה ותרכה הקזחתה ןוטלשל רלטיה תיילע
ךרע 1936 תנשב .תידוהיה תונכוסה תצעומ רבחכ רחבנ אוה 1935 תנשב .דורח ןיע ץוביקב ההשו
ץראל עיגהל םענכשלו םידלי ברקב לועפל ידכ ןילופל רוזחל טילחהו לארשי ץראב ינש רוקיב
םירנימסב ףתתשהש ךכב רקיעב ,תויצולחה רעונה תועונתל עייסו תורייעב רקיב אוה .לארשי
לארשי ץראל תולעל הצר אוה .רעונה תועונת תונותיעל הביתכבו תועונתה ונגראש םיכירדמל
דע ןילופב ראשנ ןכלו םידליה תיבב םימותיה לש הרקפה וזש בשח ךא ,םילשוריב בשייתהלו
.לארשי ץראל ותיילע תא זרזל שקיבו ברקתמ ץקהש שיגרה אוה זא 1939 טסוגוא
5 - ב .הצרא היילעה תא שממל חילצה אוהש ינפל הצרפ הינשה םלועה תמחלמ רעצה הברמל
.םימותיה תיב תווצ םעו םימותיה תיב ידלי םע דחי הקנילברטל חלשנ אוה 1942 טסוגואב
.ותומ תנשב 64 ןב היה קא'צרוק שונאי


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©